Raytelligence offentliggör prospekt och bjuder in till investerarträff i samband med företrädesemissionen om cirka 26,3 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Extra bolagstämma i Raytelligence AB (publ) ("Raytelligence" eller "Bolaget") godkände den 20 oktober 2020 styrelsens beslut från den 20 september 2020 att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst

3 651 228 units, vilket vid full teckning i emissionen inbringar en total emissionslikvid om cirka 26,3 MSEK före emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). Vid fullt utnyttjande av det högsta möjliga antalet emitterade teckningsoptioner inom ramen för Företrädesemissionen, på högsta möjliga kurs, tillförs Bolaget ytterligare maximalt 26,3 MSEK. Styrelsen i Raytelligence har med anledning av Företrädesemissionen, och inför teckningsperioden som inleds på torsdag den 29 oktober 2020, upprättat ett prospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen. Bolaget bjuder även in till en digital investerarträff med anledning av Företrädesemissionen.

Offentliggörande av prospektet

För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till det prospekt som har upprättats och idag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgänglig på Bolagets hemsida (https://www.raytelligence.com/), Augment Partners AB:s erbjudandehemsida (https://offers.augment.se/) och på Aqurat Fondkommission AB:s hemsida (https://aqurat.se/). Prospektet kommer även inom några dagar finnas tillgänglig på Finansinspektionens hemsida (https://www.fi.se/sv/vara-register/prospektregistret/).

Prospektet är upprättat som ett EU-tillväxtprospekt i enlighet med artikel 15 i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen"). Prospektet har godkänts av Finansinspektionen, som är den svenska behöriga myndigheten enligt Prospektförordningen, i enlighet med artikel 20 i Prospektförordningen. Finansinspektionen godkänner prospektet enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i Prospektförordningen. Godkännandet bör inte betraktas som något slags stöd för Raytelligence eller stöd för kvaliteten på de aktier som avses i prospektet och innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller fullständiga. Varje investerare uppmanas göra sin egen bedömning huruvida det är lämpligt att investera i Företrädesemissionen.

Tidplan för Företrädesemissionen

Teckningsperiod

29 oktober - 12 november 2020

Handel med uniträtter

29 oktober - 10 november 2020

Handel i BTU

29 oktober 2020 fram till registrering hos Bolagsverket

Beräknad dag för offentliggörande av utfall

17 november 2020

Digital bolagspresentation

Med anledning av Företrädesemissionen bjuder Raytelligence in till en digital bolagspresentation enligt nedan:

· Videokonferens med bolagets VD den 4 november kl. 17.00 CET

Anmälan till konferensen ovan sker här

Rådgivare

Augment Partners AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Raytelligence i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För frågor hänvisas till:

Klas Arvidson, VD Raytelligence

klas@raytelligence.com

070-416 98 00

Raytelligence AB (publ)

Klammerdammsgatan 6

302 42 Halmstad

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Viktig information

ERBJUDANDET RIKTAR SIG INTE TILL PERSONER MED HEMVIST I USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DELTAGANDE SKULLE KRÄVA PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR FÖLJAKTLIGEN INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE HELLER VIDAREBEFORDRAS, REPRODUCERAS ELLER UPPVISAS PÅ SÄTT SOM STÅR I STRID MED SÅDANA RESTRIKTIONER. UNDERLÅTENHET ATT EFTERKOMMA DENNA ANVISNING KAN INNEBÄRA BROTT MOT AMERIKANSKA SECURITIES ACT FRÅN 1933 ELLER TILLÄMPLIGA LAGAR I ANDRA JURISDIKTIONER.

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted