Raytelligence - Kommuniké från extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma i Raytelligence AB (publ), org.nr 559039-7088, ("Bolaget") hölls den 20 oktober 2020 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Beslut om minskning av aktiekapitalet

Stämman beslutade att minska Bolagets aktiekapital med 7 990,86 kronor. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital och minskningen sker utan indragning av aktier. Kvotvärdet av Bolagets aktier kommer efter minskningen att uppgå till 0,07 kronor.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att ändra Bolagets bolagsordning enligt nedan:

Bolagsordningens 4 § ändras enligt följande:

Tidigare lydelse

Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK.

Ändrad lydelse

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 050 000 SEK och högst 4 200 000 SEK.

Bolagsordningens 5 § ändras enligt följande:

Tidigare lydelse

Antal aktier ska vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000.

Ändrad lydelse

Antal aktier ska vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000.

Beslut om att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission av units

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut av den 20 september 2020 om företrädesemission av högst 3 651 228 units ("Företrädesemissionen"). Huvudvillkoren för Företrädesemissionen presenteras nedan:

· Den som är registrerad som aktieägare på avstämningsdagen den 27 oktober 2020 kommer att erhålla en (1) uniträtt för varje en (1) aktie som innehas i Bolaget.

· Fyra (4) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit. En unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO1.

· Uniträtterna avses handlas på NGM Nordic SME från och med den 29 oktober 2020 till och med den 10 november 2020.

· Efter teckning kommer betalda tecknade units ("BTU") för units som tecknats med stöd av uniträtterna att registreras på tecknarens VP-konto eller värdepappersdepå.

· Aktier och teckningsoptioner kommer att registreras på tecknares VP-konto eller värdepappersdepå när de har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske kring vecka 48, 2020.

· Avstämningsdag för Företrädesemissionen är den 27 oktober 2020 med sista dag för handel inklusive rätt att erhålla uniträtter den 23 oktober 2020 och första dag för handel exklusive rätt att erhålla uniträtter den 26 oktober 2020.

· Teckningskursen är 7,20 SEK per unit, dvs. 3,60 SEK per aktie.

· Teckningsperioden för Företrädesemissionen förväntas börja den 29 oktober och avslutas den 12 november 2020.

· Teckningskursen för de aktier som kan tecknas baserat på teckningsoptionerna kommer att bestämmas på basis av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på NGM Nordic SME från och med den 24 maj 2021 till och med den 4 juni 2021 med en rabatt om 25 procent. Teckningskursen ska dock inte vara högre än 7,20 SEK per aktie och inte mindre än 0,07 SEK, dvs. kvotvärdet.

· En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie från och med den 7 juni 2021 till och med den 18 juni 2021. Vid fullt utnyttjande av det högsta möjliga antalet emitterade teckningsoptioner inom ramen för Företrädesemissionen, på högsta möjliga kurs, tillförs Bolaget ytterligare maximalt 26,3 MSEK.

· Utspädningen för nuvarande aktieägare i Företrädesemissionen, vid fullteckning, uppgår till cirka 33,3 procent. Utspädningen för nuvarande aktieägare genom fullteckning av teckningsoptionerna uppgår till cirka 14,3 procent. Utspädningen för nuvarande aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen eller utnyttjar teckningsoptionerna kommer att vara cirka 42,9 procent.

· Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Bolaget öka med 7 302 456 aktier, från 14 604 913 aktier till 21 907 369 aktier och Bolagets aktiekapital att öka med 511 171,92 SEK, från 1 022 343,91 SEK till 1 533 515,83 SEK. I det fall Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier, kan antalet aktier i Bolaget maximalt öka med 10 953 684, från 14 604 913 aktier till 25 558 597 aktier och aktiekapitalet öka med 766 757,88 SEK, från 1 022 343,91 SEK till 1 789 101,79 SEK.

För mer detaljerad information om Företrädesemissionen hänvisas till kallelsen till bolagsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.raytelligence.com. Ytterligare information kommer att ingå i det prospekt som förväntas offentliggöras omkring den 22 oktober 2020.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

22 oktober 2020

Offentliggörande av prospekt

23 oktober 2020

Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla Uniträtter

26 oktober 2020

Första handelsdag exklusive rätt att erhålla Uniträtter

27 oktober 2020

Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

29 oktober - 10 november 2020

Handel med Uniträtter

29 oktober 2020 fram till registrering hos Bolagsverket

Handel i BTU

29 oktober - 12 november 2020

Teckningsperiod

17 november 2020

Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

För frågor hänvisas till VD Klas Arvidson

klas@raytelligence.com

070-416 98 00

Raytelligence AB (publ)

Klammerdammsgatan 6

302 42 Halmstad

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Viktig information

Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Raytelligence i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika, eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted