Raytelligence kommuniké från extra bolagsstämma 2018-07-19

Extra bolagsstämma

Beslut om fondemission
Beslutades om en fondemission innebärande att bolagets aktiekapital ökas med 429 125,40 kronor. Vid fondemissionen förs medel över från fritt eget kapital till aktiekapitalet. Fondemissionen sker utan att nya aktier emitteras, kvotvärdet ändras från 0,10 kronor per aktie till 0,705471.
Beslutet förutsätter att beslut om ny bolagsordning fattas.
Beslutades att styrelsen, eller den styrelsen bemyndigar, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar som fordras för registrering av beslutet hos Bolagsverket, Euroclear eller på grund av andra formella krav.

Beslut om ändring av Bolagsordning
Styrelsen beslutade om ändring av Bolagsordningen.

  • Det nuvarande godkända aktiekapitalet som anges i bolagsordningen är lägst 50 000 och högst 200 000 SEK. Beslutades att ändra dessa gränser till lägst 500 000 och högst 2 000 000 SEK.
  • Det nuvarande godkända antal aktier som anges i bolagsordningen är mellan 500 000 och 2 000 000. Beslutades att öka båda dessa gränser med en faktor 10 till att vara mellan 5 000 000 och 20 000 000 godkända antal aktier.
  • Beslutades att Bolaget ska vara publikt.

Beslut om aktiesplit 1:10
Beslutades om uppdelning av bolagets aktier enligt följande.
Bolagets aktier ska delas upp (så kallad split) utan ändring av bolagets aktiekapital, varigenom varje befintlig aktie delas upp i 10 nya aktier. Aktiespliten innebär att aktiens kvotvärde ändras från 0,705471 kronor till 0,070547 kronor. Beslutades att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag för uppdelningen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen
Beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får uppgå till högst bolagsordningens övre gräns.
Emission beslutad enligt bemyndigandet ska, vid emissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor Vid emissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Beslutades att styrelsen, eller den styrelsen bemyndigar, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar som fordras för registrering av beslutet hos Bolagsverket, Euroclear eller på grund av andra formella krav.

2018-07-23

För frågor hänvisas till CEO Per-Arne Viberg:
[email protected]

Raytelligence AB (priv)
Klammerdammsgatan 6
302 42 Halmstad 

Tel 0702-20 33 82
Epost: [email protected]
www.raytelligence.com

Denna information är sådan som Raytelligence AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 juli 2018 kl 15.00 CET.

OM Raytelligence AB (priv)
Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad somerbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Raytelligence AB (publ) gör delregistrering av emissionen hos Bolagsverket

Raytelligence har skickat in en ytterligare delregistrering hos Bolagsverket av 130 122 aktier (motsvarande 917 360,10 kr) i den spridningsemission som avslutades 2018-11- 22.


Raytelligence AB (publ) har rekryterat radarexpert

Raytelligence har genom rekryteringen av Emil Nilsson säkrat en bred kompetens och stort nätverk inom mikrovågs- och radarteknik.


Raytelligence publicerar informationsmemorandum

Inför morgondagens handelsstart publicerar Raytelligence Informationsmemorandum upprättat inför upptagande av stamaktier i Raytelligence för handel vid NGM Nordic MTF.

Memorandumet kommer hållas tillgänglig på bolagets hemsida.


Raytelligence AB (publ) beviljas stöd från EU Horizon2020

Raytelligence har beviljats ett första stöd på ca 500 000 SEK (50 000 EURO) i Horizon2020, fas1 av ett sökt stöd på totalt 15 MSEK (1,5 MEURO) i fas 2. Totalt beräknas Horizon2020-programmet dela ut nästan 80 miljarder euro till innovativa projekt inom Europa till år 2020.Raytelligence AB (publ) spridningsemission tecknades till 92 procent

Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") nyemission tecknades till 92 procent och Bolaget tillförs därigenom en emissionslikvid om cirka 9,2 Mkr kronor före avdrag för emissionskostnader vilka beräknas uppgå till ca 0,5 Mkr.
Raytelligence AB offentliggör informationsmemorandum avseende nyemission om högst 10 MSEK inför notering vid NGM Nordic MTF

Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigande lämnat vid en extra bolagsstämma den 19 juli 2018, den 31 oktober 2018 beslutat att genomföra en nyemission utan företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 1 417 492 aktier till en teckningskurs om 7,05 kr per aktie. Nyemissionen kommer till följd av att Bolaget har av Nordic Growth Market NGM AB erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic MTF, med beräknad första handelsdag satt till den 20 december 2018.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted