Raytelligence har avtalat en toppgaranti om 30 procent i samband med inlösen av teckningsoptioner TO1

Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") har ingått ett avtal om en toppgaranti om maximalt 2,76 MSEK som kan användas om teckningsoptionerna av serie 2020/2021 TO1 inte utnyttjas till fullo för teckning av aktier. Teckningsoptionerna tilldelades i samband med företrädesemissionen som genomfördes under perioden 29 oktober - 12 november 2020, där teckningsoptionerna emitterades vederlagsfritt till tecknarna ("TO1"). Formue Nord Markedsneutral A/S har genom ett toppgarantiavtal åtagit sig att teckna upp till högst 1 095 369 aktier till samma teckningskurs som fastställs enligt TO1. Ersättning till investeraren betalas endast i den utsträckning som toppgarantin används av Bolaget.

Totalt har 3 651 228 teckningsoptioner av TO1 tilldelats. Varje TO1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Om samtliga TO1 skulle användas för teckning av aktier skulle den totala emissionsvolymen vara 9,21 MSEK. Om alla teckningsoptioner inte används för teckning av aktier kan styrelsen besluta om en riktad emission om högst 2,76 MSEK (1 095 369 aktier) till investeraren till samma teckningskurs som enligt TO1.

I enlighet med toppgarantiavtalet har investeraren rätt till en garantiersättning motsvarande 8 procent av toppgarantiåtagandet. Ersättningen till investeraren betalas endast i den utsträckning som toppgarantin används av Bolaget.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt och att till fördelaktiga villkor anskaffa kapital till Bolagets verksamhet.

Rådgivare

Augment Partners AB är finansiell rådgivare till Raytelligence i samband med inlösen av teckningsoptionerna. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För frågor hänvisas till:

Klas Arvidson, VD Raytelligence

[email protected]

070-416 98 00

Denna information är sådan som Raytelligence AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 juni 2021 kl. 16.45 CET.

Raytelligence AB (publ)

Klammerdammsgatan 6

302 42 Halmstad

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted