Kommuniké från årsstämma 2021

Årsstämman 2021 i Raytelligence AB (publ), org.nr 559039-7088, ("Raytelligence" eller "Bolaget") hölls den 19 april 2021 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att vinstmedlen 18 870 337 SEK balanseras i ny räkning

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer

Årsstämman beslutade att styrelsearvode motsvarande ett prisbasbelopp ska utgå till ledamöterna Klas Arvidson, Per-Arne Viberg, Peter Martinson och två prisbasbelopp till ordföranden Jonas Vikbladh.

Ersättning till revisor föreslås ska utgå enligt räkning.

Val av styrelse, valberedning samt revisor

Årsstämman beslutade omval av samtliga ledamöter och revisor.

Beslut om bemyndigande

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Nyemission skall kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Teckningsoptioner skall även kunna emitteras utan vederlag.

För frågor hänvisas till VD Klas Arvidson

[email protected]

0704-16 98 00

Raytelligence AB (publ)

Klammerdammsgatan 6

302 42 Halmstad

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted