Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Raytelligence AB (priv.) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 19 juli 2018, kl 10.00 på Raytelligence's kontor med adress Klammerdammsgatan 6 i Halmstad.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall vara registrerad som aktieägare på avstämningsdagen torsdagen den 12 juli, samt anmäla sig till stämman senast måndagen den 16 juli 2018 klockan 12.00.

Anmälan kan ske skriftligen under adress Raytelligence AB, Klammerdammsgatan 6, 302 42 Halmstad, per telefon 0708-14 64 65, eller per e-post [email protected] Vid anmälan skall aktieägaren alltid uppge namn, personnummer/organisationsnummer samt adress och telefonnummer. Ombud ska kunna visa upp en skriftlig fullmakt som inte får vara äldre än ett år.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i förväg begära att tillfälligt föras in i aktieboken per torsdagen den 12 juli 2018 för att äga rätt att delta i stämman.

Ärenden

1. Val av ordföranden vid stämman

2. Val av protokollförare

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad

7. Beslut om fondemission

8. Beslut om ändring av Bolagsordning

9. Beslut om aktiesplit 1:10

10. Beslut om bemyndigande för styrelsen

11. Övriga frågor

12. Stämmans avslutande Kallelse till extra bolagsstämma

Förslag till beslut

7.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en fondemission innebärande att bolagets aktiekapital ökas med 429 125,40 kronor. Vid fondemissionen förs medel över från fritt eget kapital till aktiekapitalet. Fondemissionen sker utan att nya aktier emitteras, kvotvärdet ändras från 0,10 kronor per aktie till 0,705471.

Beslutet förutsätter att beslut om ny bolagsordning fattas.

Styrelsen, eller den styrelsen bemyndigar, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar som fordras för registrering av beslutet hos Bolagsverket, Euroclear eller på grund av andra formella krav.

8.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av Bolagsordningen.

  • Det nuvarande godkända aktiekapitalet som anges i bolagsordningen är lägst 50 000 och högst 200 000 SEK. Förslaget är att ändra dessa gränser till lägst 500 000 och högst 2 000 000 SEK.
  • Det nuvarande godkända antal aktier som anges i bolagsordningen är mellan 500 000 och 2 000 000.
    Förslaget är att öka båda dessa gränser med en faktor 10 till att vara mellan 5 000 000 och 20 000 000 godkända antal aktier. Syftet med detta är att underlätta den föreslagna aktiespliten, se punkt 9.
  • Bolaget ska vara publikt.

9.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om uppdelning av bolagets aktier enligt följande.

Bolagets aktier ska delas upp (så kallad split) utan ändring av bolagets aktiekapital, varigenom varje befintlig aktie delas upp i 10 nya aktier. Aktiespliten innebär att aktiens kvotvärde ändras från 0,705471 kronor till 0,070547 kronor. Stämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag för uppdelningen. Kallelse till extra bolagsstämma

10.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får uppgå till högst bolagsordningens övre gräns. Emission beslutad enligt bemyndigandet ska, vid emissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor Vid emissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

För giltigt beslut fordras att förslaget stöds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Styrelsen, eller den styrelsen bemyndigar, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar som fordras för registrering av beslutet hos Bolagsverket, Euroclear eller på grund av andra formella krav.

 

Halmstad i juni 2018

Raytelligence AB

Styrelsen

Raytelligence AB (publ) gör delregistrering av emissionen hos Bolagsverket

Raytelligence har skickat in en ytterligare delregistrering hos Bolagsverket av 130 122 aktier (motsvarande 917 360,10 kr) i den spridningsemission som avslutades 2018-11- 22.


Raytelligence AB (publ) har rekryterat radarexpert

Raytelligence har genom rekryteringen av Emil Nilsson säkrat en bred kompetens och stort nätverk inom mikrovågs- och radarteknik.


Raytelligence publicerar informationsmemorandum

Inför morgondagens handelsstart publicerar Raytelligence Informationsmemorandum upprättat inför upptagande av stamaktier i Raytelligence för handel vid NGM Nordic MTF.

Memorandumet kommer hållas tillgänglig på bolagets hemsida.


Raytelligence AB (publ) beviljas stöd från EU Horizon2020

Raytelligence har beviljats ett första stöd på ca 500 000 SEK (50 000 EURO) i Horizon2020, fas1 av ett sökt stöd på totalt 15 MSEK (1,5 MEURO) i fas 2. Totalt beräknas Horizon2020-programmet dela ut nästan 80 miljarder euro till innovativa projekt inom Europa till år 2020.Raytelligence AB (publ) spridningsemission tecknades till 92 procent

Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") nyemission tecknades till 92 procent och Bolaget tillförs därigenom en emissionslikvid om cirka 9,2 Mkr kronor före avdrag för emissionskostnader vilka beräknas uppgå till ca 0,5 Mkr.
Raytelligence AB offentliggör informationsmemorandum avseende nyemission om högst 10 MSEK inför notering vid NGM Nordic MTF

Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigande lämnat vid en extra bolagsstämma den 19 juli 2018, den 31 oktober 2018 beslutat att genomföra en nyemission utan företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 1 417 492 aktier till en teckningskurs om 7,05 kr per aktie. Nyemissionen kommer till följd av att Bolaget har av Nordic Growth Market NGM AB erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic MTF, med beräknad första handelsdag satt till den 20 december 2018.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted