Kallelse till årsstämma i Rasta Group

Aktieägarna i Rasta Group AB(publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27:e juni 2018 kl 13.30 på Rasta Klevshult, Åkaregatan 1 i Klevshult. Registrering sker från kl. 13.00.

Deltagande på stämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska Vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 20:e juni 2018 Anmäla sin avsikt att deltaga vid stämman senast torsdagen den 21:e juni 2018 kl. 16:00. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att deltaga i stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) i eget namn. Sådan registrering, s k rösträttsregistrering, måste vara verkställd onsdagen den 20:e juni 2018, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Anmälan
Anmälan om deltagande vid stämman görs företrädesvis skriftligen till Rasta Group AB(publ) under adress Box 9092, 400 92 Göteborg, per fax 031-7259550, per telefon 031-7259500 eller via anmalan@rasta.se. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav. Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds inge behörighetshandling före stämman.

Förslag till dagordning på årsstämman:
1. Val av ordförande för stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän och en protokollförare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
9.
a) Val av styrelse
b) Val av revisor
10. Val av valberedning
11. Beslut om ändring av bolagsordning
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
13. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag om utdelning
Ingen utdelning föreslås.

Handlingar
Denna kallelse hålls tillgänglig på bolagets hemsida, www.rastagroup.se, där även styrelsens och valberedningens fullständiga förslag kommer att hållas tillgängligt från och med tre veckor innan stämman. Kallelsen och styrelsens förslag kommer genast och utan kostnad för mottagaren att sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. För beställning av handlingarna gäller samma adress och telefonnummer som för anmälan till stämman.

Göteborg i maj 2018

Rasta Group AB

Styrelsen

Rasta Group AB (publ.) äger, förvaltar och utvecklar bolag inom servicenäringen. Bolaget ägs till ca 99% av familjen Tervaniemi.

Nerladdningsbara filer

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I RASTA GROUP AB den 27 juni 2018

Aktieägarna i Rasta Group AB(publ) har den 27 juni 2018 hållit årsstämma i Klevshult.


Kallelse till årsstämma i Rasta Group

Aktieägarna i Rasta Group AB(publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27:e juni 2018 kl 13.30 på Rasta Klevshult, Åkaregatan 1 i Klevshult. Registrering sker från kl. 13.00.

Bokslutskommuniké 2017-12-31

 • Periodens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 82 146 (84 682) tkr.
 • Periodens rörelseresultat (EBIT) är för koncernen 58 426 (61 558) tkr.
 • Periodens totalresultat är för koncernen 41 272 (47 209) tkr.
 • Koncernens nettoomsättning för perioden är 1 190 267 (1 116 167) tkr. Moderbolagets omsättning under perioden har varit 1 135 (1 135) tkr.
 • Likvida medel uppgick per 2017-12-31 till 83 601(78 018) tkr, samt outnyttjad checkkredit på 23 014 (29 415) tkr.
 • Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten (resultat efter finansiella poster plus avskrivningar samt poster som inte ingår i kassaflödet) är för perioden 67 702 (62 047) tkr.

Från och med 2017 redovisas försäljningen av eget drivmedel i omsättningen. För 2017 avser 303 (271) mkr försäljning av drivmedel. Justering har skett av jämförelsetalen och ändringen har inte medfört någon resultateffekt.


AB Maritemi lämnar rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Rasta Group

AB Maritemi, org. nr. 556517-5865 ("Maritemi"), ett bolag kontrollerat av Familjen Tervaniemi, lämnar härmed ett rekommenderat kontanterbjudande avseende aktierna i Rasta Group AB (publ.) ("Rasta" eller "Bolaget") till aktieägarna i Rasta ("Erbjudandet"). Rastas aktier är upptagna till handel på Alternativa Listan.


Rasta öppnar i Värnamo idag 15 januari 2018

Inom bolagets affärsområde Serviceanläggningar öppnar Rasta en ny serviceanläggning i Värnamo idag. Den är en av Sveriges största anläggningar. Rasta har med Värnamoanläggningen totalt 25 anläggningar runt om i Sverige.


Rasta förvärvar puben The Old Beefeater Inn

Bolaget har länge letat efter att bredda sin verksamhet med pubar, från och med slutet av december 2017 kommer gastropuben i Göteborg "The Old Beefeater Inn" att tillhöra koncernen.


Rasta Group AB Delårsrapport 2017-09-30

 • Periodens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 70 311 (69 638) tkr.
 • Periodens rörelseresultat (EBIT) är för koncernen 52 727 (52 421) tkr.
 • Periodens totalresultat är för koncernen 40 768 (40 649) tkr.
 • Koncernens nettoomsättning för perioden är 687 502 (646 687) tkr. Moderbolagets omsättning under perioden har varit 826 (826) tkr.
 • Likvida medel uppgick per 2017-09-30 till 110 576 (80 570) tkr, samt outnyttjad checkkredit på 23 947 (30 000) tkr.
 • Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten (resultat efter finansiella poster plus avskrivningar samt poster som inte ingår i kassaflödet) är för perioden 57 725 (54 468) tkr.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär