Prolight Diagnostics publicerar kvartalsrapport Q1 2021

Finansiell översikt första kvartalet

Första kvartalet

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 (-) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1 460 (-1 463) TSEK.
 • Resultat per aktie: -0,01 (-0,01) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1 250 (-824) TSEK.

Väsentliga händelser under första kvartalet 1 januari - 31 mars 2021
Valberedningen föreslog beslut om omval av samtliga styrelseledamöter: Ingemar Kihlström, Maria Holmlund, Ulf Bladin och Masoud Khayyami. Masoud Khayyami har avböjt omval som ordförande. Valberedningen föreslog Ingemar Kihlström som ny ordförande i styrelsen.

Händelser efter periodens slut
Inga väsentliga händelser finns att rapportera efter periodens slut.

VD:s kommentar
Prolight Diagnostics utvecklar tillsammans med teknologipartners innovativa, flexibla, patientnära testsystem, Point Of Care Testing (POCT) som är baserad på patenterad teknologi. POCT utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument. Detta kan göras på exempelvis vårdcentraler, äldreboende, akutmottagningar och intensivvårdsavdelningar som därmed möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar.

Under första kvartalet har fokus fortsatt legat på att ta fram en strategi för hur det tredje utvecklingssteget, vidareutveckling av instrument och testkort hos TTP (The Technology Partnership) ska äga rum för att möta marknadens efterfrågan och krav på bästa sätt. Samtidigt har dialogerna med ett antal potentiella industriella partners fortsatt.

Som tidigare nämnts har det uttryckts önskemål om att inkludera fler biomarkörer än högkänsligt troponin på vår plattform och att kunna testa fler markörer samtidigt sk multiplex. Denna föreslagna vidareutveckling av vårt POCT system har vi under kvartalet utvärderat tillsammans med TTP som indikerat att det skulle vara tekniskt möjligt att genomföra men att det i såfall skulle kräva mer tid och resurser. Vidare skulle denna föreslagna vidareutveckling även behöva integreras och koordineras med det tredje utvecklingssteget på ett effektivt sätt. Baserat på ovanstående information beslutade styrelsen att invänta en tydligare utvecklingsplan från TTP innan investeringar i det tredje utvecklingssteget med enbart högkänsligt troponin påbörjades.

Under kvartalet har bolaget fört fortsatta samtal med potentiella samarbetspartners. Vår ambition är att nå fram till tydliga beslut kring vilka ytterligare biomarkörer som skulle kunna utvecklas på vår plattform och vad som skulle krävas för att starta och investera i denna vidareutveckling men vi har ännu inte fått några definitiva svar. Vi gör vårt yttersta för att påskynda denna process men måste samtidigt acceptera att beslut från en potentiell samarbetspartner tar tid. Vi återkommer med mer information så snart vi har något nytt att kommunicera.

Sammanfattningsvis är vi fortsatt mycket fokuserade på att infria marknadens högt ställda krav och att bygga ett långsiktigt aktieägarvärde i bolaget.

Lund den 5 maj 2021

Ulf Bladin, Verkställande direktör
Prolight Diagnostics AB

Länk till hemsida där rapporten finns i sin helhet: https://www.prolightdiagnostics.se/investor-relations/finansiella-rapporter/

2021-05-05

För ytterligare information:
Prolight Diagnostics AB (publ)
Telefon: 046-16 20 65
E-post: [email protected]
Hemsida: www.prolightdiagnostics.se

Denna information är sådan information som Prolight Diagnostics AB publ. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 15.00 den 5 maj 2021.

Prolight Diagnostics utvecklar tillsammans med teknologipartners innovativa, flexibla, patientnära testsystem, Point Of Care Testing (POCT) som är baserad på patenterad teknologi. POC-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument på exempelvis vårdcentraler, äldreboende, akutmottagningar och intensivvårdsavdelningar, vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknologi kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som exempelvis inte har hjärtinfarkt. Prolight har under en tioårsperiod arbetat med utvecklingen inom "micro Elisa" för Point of Care testning. Försäljningsvärdet inom POC området uppgick 2018 till USD 19,3 miljarder och är i stark tillväxt.

Prolight Diagnostics aktie handlas på Nordic Growth Market, NGM SME, under namnet PRLD och Mentor är G&W Fondkommission, telefon: 08-503 000 50.

Kallelse till extra bolagsstämma i Prolight Diagnostics Ab (publ)

Denna kallelse ersätter tidigare publicerad kallelse till extra bolagsstämma i Prolight Diagnostics AB (publ). I denna uppdaterade kallelse har de huvudsakliga villkoren för styrelsens förslag om godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare i punkt 8 lagts till
Prolight Diagnostics AB förvärvar Psyros Diagnostics Ltd

Prolight Diagnostics AB har idag tecknat avtal om att förvärva det brittiska bolaget Psyros Diagnostics Ltd till ett värde om 65 MSEK (ca £5,25M). Psyros Diagnostics har utvecklat en helt ny, banbrytande POC teknik för digital immunanalys där enskilda molekyler kan räknas digitalt från en droppe blod. Denna patentsökta teknik, som även har möjlighet till multiplex, möjliggör mätning av biomarkörer med oerhört låga detektionsnivåer (femtomolar 10-15) inom 10 minuter eller mindre.


Prolight Diagnostics AB acquires Psyros Diagnostics Ltd

Prolight Diagnostics AB has today signed an agreement to acquire UK-based Psyros Diagnostics Ltd for 65 MSEK (ca. £5.25M). Psyros Diagnostics has developed a ground-breaking single-molecule counting Point-of-Care (POC) technology. This patent-pending and multiplex-capable technology enables the measurement of biomarkers at extremely low concentrations (femtomolar 10-15) in approximately 10 minutes or less.
Prolight Diagnostics publicerar kvartalsrapport 3 2021

Finansiell översikt

Tredje kvartalet, 2021

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 30 (278) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1 949 (-845) TSEK.
 • Resultat per aktie: -0,01 (-0,01) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -2 780 (4 197) TSEK.

Nio månader, jan - sep 2021

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 79 (463) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -5 540 (-2 883) TSEK.
 • Resultat per aktie: -0,04 (-0,02) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -5 661 (1 712) TSEK.
 • Likvida medel uppgick till 45 420 (59 607) TSEK per 30 september 2021.
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted