Prolight Diagnostics publicerar kvartalsrapport Q1 2021

Finansiell översikt första kvartalet

Första kvartalet

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 (-) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1 460 (-1 463) TSEK.
 • Resultat per aktie: -0,01 (-0,01) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1 250 (-824) TSEK.

Väsentliga händelser under första kvartalet 1 januari - 31 mars 2021
Valberedningen föreslog beslut om omval av samtliga styrelseledamöter: Ingemar Kihlström, Maria Holmlund, Ulf Bladin och Masoud Khayyami. Masoud Khayyami har avböjt omval som ordförande. Valberedningen föreslog Ingemar Kihlström som ny ordförande i styrelsen.

Händelser efter periodens slut
Inga väsentliga händelser finns att rapportera efter periodens slut.

VD:s kommentar
Prolight Diagnostics utvecklar tillsammans med teknologipartners innovativa, flexibla, patientnära testsystem, Point Of Care Testing (POCT) som är baserad på patenterad teknologi. POCT utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument. Detta kan göras på exempelvis vårdcentraler, äldreboende, akutmottagningar och intensivvårdsavdelningar som därmed möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar.

Under första kvartalet har fokus fortsatt legat på att ta fram en strategi för hur det tredje utvecklingssteget, vidareutveckling av instrument och testkort hos TTP (The Technology Partnership) ska äga rum för att möta marknadens efterfrågan och krav på bästa sätt. Samtidigt har dialogerna med ett antal potentiella industriella partners fortsatt.

Som tidigare nämnts har det uttryckts önskemål om att inkludera fler biomarkörer än högkänsligt troponin på vår plattform och att kunna testa fler markörer samtidigt sk multiplex. Denna föreslagna vidareutveckling av vårt POCT system har vi under kvartalet utvärderat tillsammans med TTP som indikerat att det skulle vara tekniskt möjligt att genomföra men att det i såfall skulle kräva mer tid och resurser. Vidare skulle denna föreslagna vidareutveckling även behöva integreras och koordineras med det tredje utvecklingssteget på ett effektivt sätt. Baserat på ovanstående information beslutade styrelsen att invänta en tydligare utvecklingsplan från TTP innan investeringar i det tredje utvecklingssteget med enbart högkänsligt troponin påbörjades.

Under kvartalet har bolaget fört fortsatta samtal med potentiella samarbetspartners. Vår ambition är att nå fram till tydliga beslut kring vilka ytterligare biomarkörer som skulle kunna utvecklas på vår plattform och vad som skulle krävas för att starta och investera i denna vidareutveckling men vi har ännu inte fått några definitiva svar. Vi gör vårt yttersta för att påskynda denna process men måste samtidigt acceptera att beslut från en potentiell samarbetspartner tar tid. Vi återkommer med mer information så snart vi har något nytt att kommunicera.

Sammanfattningsvis är vi fortsatt mycket fokuserade på att infria marknadens högt ställda krav och att bygga ett långsiktigt aktieägarvärde i bolaget.

Lund den 5 maj 2021

Ulf Bladin, Verkställande direktör
Prolight Diagnostics AB

Länk till hemsida där rapporten finns i sin helhet: https://www.prolightdiagnostics.se/investor-relations/finansiella-rapporter/

2021-05-05

För ytterligare information:
Prolight Diagnostics AB (publ)
Telefon: 046-16 20 65
E-post: [email protected]
Hemsida: www.prolightdiagnostics.se

Denna information är sådan information som Prolight Diagnostics AB publ. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 15.00 den 5 maj 2021.

Prolight Diagnostics utvecklar tillsammans med teknologipartners innovativa, flexibla, patientnära testsystem, Point Of Care Testing (POCT) som är baserad på patenterad teknologi. POC-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument på exempelvis vårdcentraler, äldreboende, akutmottagningar och intensivvårdsavdelningar, vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknologi kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som exempelvis inte har hjärtinfarkt. Prolight har under en tioårsperiod arbetat med utvecklingen inom "micro Elisa" för Point of Care testning. Försäljningsvärdet inom POC området uppgick 2018 till USD 19,3 miljarder och är i stark tillväxt.

Prolight Diagnostics aktie handlas på Nordic Growth Market, NGM SME, under namnet PRLD och Mentor är G&W Fondkommission, telefon: 08-503 000 50.

Extra bolagsstämma i Prolight Diagnostics AB (publ) den 4 augusti 2022

Extra bolagsstämma i Prolight Diagnostics AB (publ) ägde rum den 4 augusti 2022. Bolagsstämman genomfördes med poströstning, utan fysiskt deltagande. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.prolightdiagnostics.se


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PROLIGHT DIAGNOSTICS AB (PUBL)

Aktieägarna i Prolight Diagnostics AB (publ), org.nr 556570-9499, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 4 augusti 2022. Styrelsen har beslutat att stämman ska genomföras via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i kraft den 1 mars 2022. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därmed inte att genomföras. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 4 augusti 2022, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.
Fyra viktiga nyrekryteringar för fortsatt utvecklingsarbete

Prolight Diagnostics kan nu kommunicera lyckosamma rekryteringar till fyra viktiga positioner i det helägda brittiska dotterbolaget Psyros Diagnostics. Som tidigare kommunicerats förvärvades bolaget i början av året och arbetet med fortsatt utveckling av Psyros unika digitala immunanalysplattform fortskrider enligt plan. Tre av de nyrekryterade är redan i fullt arbete: Senior Scientist Marc Swayne, System Engineer Sam Fincham samt Mechanical Engineer Daniel Hollands.


Four important new recruitments for continuous progress

Prolight Diagnostics is pleased to announce successful recruitments to four key positions in its fully owned UK subsidiary Psyros Diagnostics. As previously announced, the company was acquired in the beginning of the year and the work on the continuous development of Psyros' unique digital immunoassay platform is progressing according to plan. Three of the new recruits are already in full employment: Senior Scientist Marc Swayne, Systems Engineer Sam Fincham and Mechanical Engineer Daniel Hollands.
Prolight Diagnostics publicerar kvartalsrapport 1, 2022

Finansiell översikt

Första kvartalet Q1 2022 koncern, (bildad 1 mars 2022)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0.
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 298 TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -3 674 TSEK.
 • Resultat per aktie: -0,02 SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 3 225 TSEK.
 • Likvida medel uppgick till 39 827 TSEK per 31 mars 2022.

Första kvartalet Q1 moderbolag 1 januari till 31 mars 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0).
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 144 (1) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -2 554 (-1 459) TSEK.
 • Resultat per aktie: -0,02 (-0,01) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -2 382 (- 1250) TSEK.
 • Likvida medel uppgick till 33 560 (49 876) TSEK per 31 mars 2022.
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted