Prolight Diagnostics publicerar kvartalsrapport 3 2021

Finansiell översikt

Tredje kvartalet, 2021

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 30 (278) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1 949 (-845) TSEK.
 • Resultat per aktie: -0,01 (-0,01) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -2 780 (4 197) TSEK.

Nio månader, jan - sep 2021

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 79 (463) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -5 540 (-2 883) TSEK.
 • Resultat per aktie: -0,04 (-0,02) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -5 661 (1 712) TSEK.
 • Likvida medel uppgick till 45 420 (59 607) TSEK per 30 september 2021.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

Inga väsentliga händelser finns att rapportera under perioden.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Bolaget har efter periodens utgång mottagit en stämningsansökan från en tidigare VD som lämnade bolaget 2016. Bolagets inställning i frågan har inte förändrats sedan bolagets uttalande 17 november 2020.
 • Ägandet av fyra patentansökningar har övertagits av Prolight Diagnostics Enligt överenskommelse med Prolight Diagnostics teknologipartner TTP plc (The Technology Partnership) har Prolight Diagnostics övertagit ägandet av fyra patentansökningarna och driver nu processen vidare för dessa ansökningar i PCT i respektive nationell fas.

VD:s kommentar

Behovet av tillförlitlig diagnostik har ökat kraftigt under covidpandemin. Under samtal med potentiella industriella partners har det framkommit att det finns ett stort intresse för att kunna flytta över existerande tester från stora centrala laboratorier ut till mindre kliniker med små egna labb och POC instrument, så kallad distributed testing. Som tidigare meddelats i separat pressmeddelande har styrelsen därför beslutad att starta en särskild utveckling inom detta nya område tillsammans med bolagets teknologipartner, brittiska TTP (The Technology Partnership).

Vi har tidigare berättat att fyra nya patentansökningar har genererats under utvecklingsarbetet hos TTP. Ägandet av dessa fyra patentansökningar har övertagits av Prolight Diagnostics, enligt tidigare överenskommelse med TTP. Ansökningsprocesserna drivs nu vidare i den internationella ansökan PCT (Patent Cooperation Treaty) respektive i nationell fas.

En av de innovativa patentansökningarna avser hur provtagningsröret direkt kan integreras i testkortet. En annan patentsökt innovation är testkort innehållande en integrerad centrifug. Härigenom uppnås ett mycket enkelt arbetsflöde för alla typer av klinisk miljö. Ingen utbildad personal behövs för att pipettera och centrifugera blodprovet. Vårt POC system ger förutsättningar att kunna erbjuda en fullt automatiserad plattform för immunodiagnostik. Nedan visas en schematisk bildserie hur detta enkla arbetsflöde kan komma att se ut.

Uppbyggnaden av PLD MicroFlex POC plattform med den unikt integrerade centrifugen och provtagningsröret speglar även hur de stora laboratorieinstrumentens arbetsflöden är uppbyggda från blodprov till resultat. TTP bedömer därför att den flexibla PLD MicroFlex plattformen kan anpassas så att även befintliga centrala laboratorietester - inom flera kliniska områden - kan erbjudas till POC och mindre laboratorier utan större kemiska förändringar. Härigenom skulle stora kostnads- och tidsbesparingar kunna uppnås för de bolag som önskar lansera sina centrala laboratorietester även till den växande marknaden för POC och distributed testing.

Mot bakgrund av att det finns ytterligare en ny potentiell marknad för Prolight Diagnostics har styrelsen beslutat att ge TTP uppdraget att utveckla ett nytt universellt testkort för PLD MicroFlex plattformen, dedikerat för POC/ distributed testing för existerande centrala laboratorietester, inklusive multiplex tester. Härigenom hoppas vi att potentiella partners intresse för Prolight Diagnostics kommer att bibehållas och stärkas.

Arbetet med det nya utvecklingsområdet kommer att starta under januari månad. Styrelsen bedömer att denna satsning ökar marknadspotentialen för PLD MicroFlex plattform och stärker Prolight Diagnostics kommersiella möjligheter. Parallellt fortsätter vi som tidigare att bevaka utvecklingen av nya teknologier och utvärderar om någon av dessa skulle kunna stärka och komplettera vårt erbjudande ytterligare så att vi kan bli ett helt unikt bolag inom POC testing.

Lund i november 2021

Ulf Bladin,
VD Prolight Diagnostics AB (publ)

Länk till hemsida där rapporten finns i sin helhet.

För ytterligare information:
Prolight Diagnostics AB (publ)
E-post: [email protected]
Hemsida: www.prolightdiagnostics.se

Denna information är sådan information som Prolight Diagnostics AB publ. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08:00 den 23 november 2021.

Prolight Diagnostics utvecklar tillsammans med teknologipartners innovativa, flexibla, patientnära testsystem, Point Of Care Testing (POCT) som är baserad på patenterad teknologi. POC-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument på exempelvis vårdcentraler, äldreboende, akutmottagningar och intensivvårdsavdelningar, vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknologi kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som exempelvis inte har hjärtinfarkt. Prolight har under en tioårsperiod arbetat med utvecklingen inom "micro ELISA" för Point of Care testning. Försäljningsvärdet inom POC området uppgick 2018 till USD 19,3 miljarder och är i stark tillväxt.

Bolagets aktier handlas under kortnamnet PRLD på marknadsplatsen NGM Nordic SME. G&W Fondkommission är mentor, telefon: 08-503 000 50.

Prolight Diagnostics AB förvärvar Psyros Diagnostics Ltd

Prolight Diagnostics AB har idag tecknat avtal om att förvärva det brittiska bolaget Psyros Diagnostics Ltd till ett värde om 65 MSEK (ca £5,25M). Psyros Diagnostics har utvecklat en helt ny, banbrytande POC teknik för digital immunanalys där enskilda molekyler kan räknas digitalt från en droppe blod. Denna patentsökta teknik, som även har möjlighet till multiplex, möjliggör mätning av biomarkörer med oerhört låga detektionsnivåer (femtomolar 10-15) inom 10 minuter eller mindre.


Prolight Diagnostics AB acquires Psyros Diagnostics Ltd

Prolight Diagnostics AB has today signed an agreement to acquire UK-based Psyros Diagnostics Ltd for 65 MSEK (ca. £5.25M). Psyros Diagnostics has developed a ground-breaking single-molecule counting Point-of-Care (POC) technology. This patent-pending and multiplex-capable technology enables the measurement of biomarkers at extremely low concentrations (femtomolar 10-15) in approximately 10 minutes or less.
Prolight Diagnostics publicerar kvartalsrapport 3 2021

Finansiell översikt

Tredje kvartalet, 2021

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 30 (278) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1 949 (-845) TSEK.
 • Resultat per aktie: -0,01 (-0,01) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -2 780 (4 197) TSEK.

Nio månader, jan - sep 2021

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 79 (463) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -5 540 (-2 883) TSEK.
 • Resultat per aktie: -0,04 (-0,02) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -5 661 (1 712) TSEK.
 • Likvida medel uppgick till 45 420 (59 607) TSEK per 30 september 2021.
Prolight Diagnostics publicerar halvårsrapport 2021

Financial overview


Prolight Diagnostics publishes half-year report 2021

Financial overview


Nu är det dags

Vi är nu glada att kunna presentera Prolights Diagnostics nya och uppdaterade hemsida. Med en uppdaterad struktur och layout hoppas vi att du som aktieägare lättillgängligt kan finna information. Den engelska sidan lanseras inom kort.


Investerarbrev juni 2021

"Det som har drivit mitt engagemang är att tekniken har potential att effektivisera vården, skapa kostnadsbesparingar, men framför allt - rädda liv. Tekniken och potentialen har jag aldrig tvivlat på och mina aktier har jag ägt sedan 2008", säger Ingemar Kihlström, Prolight Diagnostics styrelseordförande i en intervju i junis investerarbrev (som bifogas).


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted