Prolight Diagnostics AB genomför riktad nyemission som tillför bolaget ca 21 MSEK

I enlighet med bemyndigande från årstämman i Prolight Diagnostics den 16 maj 2019 har styrelsen idag fattat beslut om en riktad nyemission om 28 000 000 aktier. Nyemissionen har tecknats av ett fåtal kvalificerade investerare varav de största investerarna utgörs av Cardeon AB 7 MSEK, Günther & Wikberg Kapitalförvaltning AB för kunders räkning 7 MSEK, Fredrik Nilsson 4,3 MSEK och Roger Jensen 2,5 MSEK. Genom nyemissionen kommer bolaget att tillföras ca 21 MSEK före transaktionskostnader. Emissionskursen är 0,75 kronor per aktie vilket motsvarar dagens sista betalkurs och innebär en rabatt om ca 1,1 % jämfört med dagens volymviktade genomsnittskurs. Kursen innebär därtill en rabatt om ca 3,5 % jämfört med de senaste 5 börsdagarnas volymviktade genomsnittskurs. Emissionen har syndikerats genom accelerated bookbuilding och det är styrelsens bedömning att emissionskursen är marknadsmässig och avspeglar en rimlig nivå utifrån utbud och efterfrågan.  Efter nyemissionen kommer det totala antalet aktier och röster i Bolaget att uppgå till 125 973 063 och aktiekapitalet kommer att ha ökat med 2 800 000 SEK till 12 597 306,30 SEK vilket innebär en utspädningseffekt om ca 22,2 procent baserat på det totala antalet aktier i Bolaget efter transaktionen. Smärre korrigeringar av ovanstående kan komma att ske i samband med emissionens registrering.

Det är styrelsens bedömning att emissionskursen är marknadsmässig och avspeglar en rimlig nivå utifrån utbud och efterfrågan. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt möjliggöra anskaffning av kapital för att säkerställa implementering och vidareutveckling av Bolagets innovationer samt skapa en god finansiell ställning inför kommande förhandlingar med potentiella samarbetspartners. Det är dessutom av stor vikt att successivt förstärka Bolagets ägarbas med nya långsiktiga ägare vilket också delvis uppnås genom denna nyemission.

G&W Fondkommission har agerat finansiell rådgivare i samband med emissionen.

26 september 2019

För ytterligare information kontakta:
Prolight Diagnostics AB (publ), Maria Holmlund (VD), telefon: +46 (0) 702 124 262.
E-post: mh@prolightdiagnostics.se 
Hemsida: www.prolightdiagnostics.se

Denna information är sådan information som Prolight Diagnostics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 19.00 den 26 september 2019.

Om Prolight Diagnostics AB
Prolight Diagnostics AB utvecklar tillsammans med teknologipartners patientnära testsystem, Point of Care testning (POCT) som är baserade på patenterad teknologi. POCT-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument på sjukhusvårds-avdelningar, vårdcentraler, äldreboenden etc vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknologi kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som inte har hjärtinfarkt. Prolight har under en tioårsperiod arbetat med utvecklingen inom "micro Elisa" för Point of Care testning. Försäljningsvärdet inom området beräknades 2017 till drygt 18 miljarder USD och är i stark tillväxt.

Prolight Diagnostics publicerar bokslutskommuniké 2020

Finansiell översikt över fjärde kvartalet och helåret 2020Prolight Diagnostics kvartalsredogörelse Q3 2020 publicerad

Prolight Diagnostics kvartalsredogörelse för det tredje kvartalet 2020 är nu offentliggjord (bilagd) och finns även tillgänglig för nedladdning på företagets hemsida, www.prolightdiagnostics.se.


Prolight Diagnostics halvårsrapport 2020 publicerad

Prolight Diagnostics halvårsrapport 2020 är nu offentliggjord (bilagd) och finns även tillgänglig för nedladdning på företagets hemsida, www.prolightdiagnostics.se.

Kvittningsemission till TTP beslutad

Prolight Diagnostics har, som tidigare meddelats, åtagit sig att som kvittning mot fordran emittera aktier till brittiska samarbetspartnern The Technology Partnership. Den 29 juli 2020 beslutade styrelsen därför om en riktad nyemission av aktier i enlighet med bemyndigande från årsstämman i maj 2020. Detta är även bakgrunden och skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer TTP.


Kvittningsemission till TTP beslutad

Prolight Diagnostics har, som tidigare meddelats, åtagit sig att som kvittning mot fordran emittera aktier till brittiska samarbetspartnern The Technology Partnership. Den 8 juli 2020 beslutade styrelsen därför om en riktad nyemission av aktier i enlighet med bemyndigande från årsstämman i maj 2020. Detta är även bakgrunden och skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer TTP.


Ny VD i Prolight Diagnostics

Som tidigare meddelats (2020-04-15) kommer Maria Holmlund sluta som VD för Prolight Diagnostics vid halvårsskiftet, för att gå i pension. Hon kommer då att efterträdas av Ulf Bladin, idag styrelsemedlem i Prolight Diagnostics.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted