Marknadsundersökning med beslutsfattare delar vår uppfattning om det kommande systemets fördelar, efter färdigutveckling

Vi har nu slutfört en marknadsundersökning där vi intervjuat beslutsfattare inom vårt fokusområde.

Intervjuerna har utförts både enskilt och i grupp, där Point of Care koordinatorer och specialistläkare inom kardiologi och akutvård har gett sina synpunkter på vårt produktkoncept, både övergripande och i detalj.

Studien är gjord i UK, en av de största POC marknaderna i Europa som även är tongivande i internationella sammanhang.

Undersökningen visar att tänkta målgrupper och beslutsfattare delar vår uppfattning om det kommande systemets fördelar, efter färdigställd utveckling.

Några av ämnesområdena för vår diskussion i relation till vårt produktkoncept har varit : förväntningar på ett idealt POC system - kriterier för högkänsligt troponin - kostnadseffektivitet i relation till pris och prestanda - säkerhet och konfigurering - beslutsprocess för att ändra rutin och ta in ett nytt test - kvalitetskontroll - reducering av servicebehov . Samsynen bland deltagarna var stor och vi har även fått värdefull input på detaljnivå vad gäller justeringar inför färdigutveckling.

Vi har nu säkerställt att kundbehoven kommer att mötas av de som kommer att utföra testen , ( tidigare genomförd undersökning) , POC koordinatorerna - vilka koordinerar användning inom tex. ett sjukhusområde och deltar i beslutsfattande om införande av nya tester , samt akutläkare och kardiologer - de som kommer att ta beslut baserat på testresultaten.

Vi har även startat diskussionen om ytterligare framtida markörer med deltagarna i undersökningen, vilken också den visade på stor samsyn.

2019-03-08

För ytterligare information kontakta:

Prolight Diagnostics AB (publ), Maria Holmlund (VD), telefon: +46 (0) 702 124 262.
E-post: [email protected]
Hemsida: www.prolightdiagnostics.se

Om Prolight Diagnostics AB
Prolight Diagnostics AB utvecklar tillsammans med teknologipartners patientnära testsystem, Point of Care testning (POCT) som är baserad på patenterad teknologi. POCT-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument på sjukhusvårdavdelningar, vårdcentraler, äldreboenden etc vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknologi kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som inte har hjärtinfarkt. Prolight har under en tioårsperiod arbetat med utvecklingen inom "micro Elisa" för Point of Care testning. Försäljningsvärdet inom området beräknades 2017 till drygt 18 miljarder USD och är i stark tillväxt.

Ledande befattningshavare i Prolight Diagnostics AB (publ) förvärvar teckningsoptioner inom ramen för incitamentsprogram

Ledande befattningshavare i Prolight Diagnostics AB (publ) förvärvar totalt 2 500 000 teckningsoptioner i de nyligen beslutade incitamentsprogrammen 2022/2025.


Prolight Diagnostics publicerar halvårsrapport, 2022

Finansiell översikt

Andra kvartalet Q2 2022 Koncern, (bildad 1 mars 2022)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0.
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 2 311 TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -7 054 TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till: -0,03 SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -10 210 TSEK.
 • Likvida medel uppgick till 75 530 TSEK per 30 juni 2022.

Andra kvartalet Q2 2022 Moderbolaget

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0)
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 56 (48) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -4 679 (-2 132) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till: -0,02 (-0,01) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -6 560 (- 1 631) TSEK.
 • Likvida medel uppgick till 73 124 (48 224) TSEK per 30 juni 2022.

Interim report Q2 2022

Financial overview

Second quarter, Q2 2022, Group (formed on 1 March 2022)

 • Net sales amounted to 0.
 • Other operating income amounted to TSEK 2,311.
 • The result after tax amounted to TSEK -7,054.
 • Basic and diluted earnings per share amounted to: SEK -0.03.
 • Cash flow from operating activities was TSEK -10,210.
 • Cash and cash equivalents amounted to TSEK 75,530 as of 30 June 2022.

Second quarter, Q2 2022, Parent Company 

 • Net sales amounted to 0 (0).
 • Other operating income amounted to TSEK 56 (48).
 • The result after tax amounted to TSEK -4,679 (-2,132).
 • Basic and diluted earnings per share amounted to: SEK -0.02 (-0.01).
 • Cash flow from operating activities was TSEK -6,560 (-1,631).
 • Cash and cash equivalents amounted to TSEK 73,124 (48,224) as of 30 June 2022.

Extra bolagsstämma i Prolight Diagnostics AB (publ) den 4 augusti 2022

Extra bolagsstämma i Prolight Diagnostics AB (publ) ägde rum den 4 augusti 2022. Bolagsstämman genomfördes med poströstning, utan fysiskt deltagande. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.prolightdiagnostics.se


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PROLIGHT DIAGNOSTICS AB (PUBL)

Aktieägarna i Prolight Diagnostics AB (publ), org.nr 556570-9499, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 4 augusti 2022. Styrelsen har beslutat att stämman ska genomföras via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i kraft den 1 mars 2022. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därmed inte att genomföras. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 4 augusti 2022, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.
Fyra viktiga nyrekryteringar för fortsatt utvecklingsarbete

Prolight Diagnostics kan nu kommunicera lyckosamma rekryteringar till fyra viktiga positioner i det helägda brittiska dotterbolaget Psyros Diagnostics. Som tidigare kommunicerats förvärvades bolaget i början av året och arbetet med fortsatt utveckling av Psyros unika digitala immunanalysplattform fortskrider enligt plan. Tre av de nyrekryterade är redan i fullt arbete: Senior Scientist Marc Swayne, System Engineer Sam Fincham samt Mechanical Engineer Daniel Hollands.


Four important new recruitments for continuous progress

Prolight Diagnostics is pleased to announce successful recruitments to four key positions in its fully owned UK subsidiary Psyros Diagnostics. As previously announced, the company was acquired in the beginning of the year and the work on the continuous development of Psyros' unique digital immunoassay platform is progressing according to plan. Three of the new recruits are already in full employment: Senior Scientist Marc Swayne, Systems Engineer Sam Fincham and Mechanical Engineer Daniel Hollands.
Prolight Diagnostics publicerar kvartalsrapport 1, 2022

Finansiell översikt

Första kvartalet Q1 2022 koncern, (bildad 1 mars 2022)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0.
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 298 TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -3 674 TSEK.
 • Resultat per aktie: -0,02 SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 3 225 TSEK.
 • Likvida medel uppgick till 39 827 TSEK per 31 mars 2022.

Första kvartalet Q1 moderbolag 1 januari till 31 mars 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0).
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 144 (1) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -2 554 (-1 459) TSEK.
 • Resultat per aktie: -0,02 (-0,01) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -2 382 (- 1250) TSEK.
 • Likvida medel uppgick till 33 560 (49 876) TSEK per 31 mars 2022.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted