Idag inleds teckningsperioden i Prolight Diagnostics företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE STRIDA MOT GÄLLANDE LAGSTIFTNING.

Den 24 januari 2022 tog styrelsen i Prolight Diagnostics beslut att genomföra en partiellt garanterad företrädesemission, med möjlighet till teckning utan företräde även av allmänheten, sedermera godkänd av extra bolagsstämma den 24 februari 2022. Emissionen omfattar 111 828 135 units motsvarande cirka 77 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är garanterad till cirka 80 procent.

Bakgrund och motiv i sammandrag
Den 20 januari 2022 tecknade Prolight Diagnostics AB ("Prolight" eller "Bolaget") avtal om att förvärva det brittiska bolaget Psyros Diagnostics Ltd ("Psyros") och den 1 mars tillträdde Bolaget aktierna i Psyros. Förvärvet av Psyros sker som meddelats till fullo genom apport med nyemitterade aktier. Se pressmeddelande från den 20 januari samt 1 mars 2022 för vidare information om denna del av transaktionen samt prospekt offentliggjort den 4 mars 2022.

Den aktuella företrädesemissionen syftar främst till att tillföra resurser för fortsatt utveckling av Psyros banbrytande POC teknik för digital immunanalys och integrering i Prolights produkterbjudande. Medel kommer också att användas för fortsatt utveckling av Prolights MicroFlex-plattform för "distributed testing" - distribuerad provtagning och analys - i linje med att inkludera fler biomarkörer och att kunna testa fler markörer samtidigt, så kallad multiplex.

Sammanfattning av företrädesemissionen
Teckningstid för emissionen är 7 mars - 22 mars 2022.

Företrädesrätt: Fyra (4) befintliga aktier ger rätt att teckna tre (3) units. Varje befintlig aktie ger en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter ger rätt att teckna tre (3) units till en kurs om 0,69 SEK/unit, motsvarande 0,69 SEK per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt).

En (1) unit består av en (1) aktie och två (2) teckningsoptioner, en vardera av serie TO4 respektive TO5. Två (2) teckningsoptioner av serie TO4 berättigar innehavaren att under perioden 1 februari till och med 28 februari 2023 teckna ytterligare en (1) ny aktie för 0,95 SEK. Tre (3) teckningsoptioner av serie TO5 berättigar innehavaren att under perioden 1 februari till och med 29 februari 2024 teckna ytterligare en (1) ny aktie för 1,20 SEK.

Emissionsbelopp vid full teckning är cirka 77 MSEK före emissionskostnader. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO4 respektive TO5 inom ramen för erbjudna units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare ca 53 MSEK respektive ca 45 MSEK.

Avstämningsdag för rätten att delta i nyemissionen var den 3 mars 2022.

Handel med uniträtter (UR) pågår under perioden 7 mars - 17 mars.

Handel med betalda tecknade units (BTU) sker från och med den 7 mars fram tills emissionens registrering vid Bolagsverket, vilken kommer att meddelas senare.

Eventuell övertilldelning: Vid stort intresse kan Bolagets styrelse vid övertecknad emission komma att besluta om en övertilldelning av units, på motsvarande villkor, om högst cirka 15 MSEK.

Emissionen är garanterad upp till cirka 80 procent av ett garantikonsortium syndikerat av G&W Fondkommission. Garantiförbindelser har ingåtts genom sedvanliga garantiavtal, inga säkerheter har i samband med detta ställts och inga likvida medel har deponerats för uppfyllandet av dessa garantiåtaganden. Utfästelser om teckning uppgående till 0,5 MSEK har erhållits från Bolagets VD Ulf Bladin.

Tidplan
Måndag 7 mars 2022 Teckningsperiod startar, handel med uniträtter och BTU startar

Torsdag 17 mars 2022 Handel med uniträtter avslutas

Tisdag 22 mars 2022 Teckningsperioden avslutas

Fredag 25 mars 2022 Offentliggörande av utfall av företrädesemissionen. Avräkningsnotor skickas ut.

Prospekt och anmälningssedel

Prospekt, anmälningssedel och emissionsteaser finns tillgängliga på www.fi.se, www.prolightdiagnostics.se/emissionen/, www.gwkapital.se , samt via www.aqurat.se.

Rådgivare
G&W Fondkommission agerar finansiell rådgivare till Prolight Diagnostics i samband med emissionen. Aqurat Fondkommission agerar som utsett emissionsinstitut och Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare i transaktionen.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Prolight Diagnostics AB (publ),
Ulf Bladin (VD),
telefon: +46 72 858 40 88.
E-post: [email protected]
Hemsida: www.prolightdiagnostics.se

Prolight Diagnostics utvecklar tillsammans med teknologipartners innovativa, flexibla, patientnära testsystem, Point Of Care Testing (POCT) som är baserad på patenterad teknologi. POC-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument på exempelvis vårdcentraler, äldreboende, akutmottagningar och intensivvårdsavdelningar, vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknologi kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som exempelvis inte har hjärtinfarkt. Prolight har under en tioårsperiod arbetat med utvecklingen inom "micro ELISA" för Point of Care testning. Försäljningsvärdet inom POCT området uppgick 2020 till USD 29,1 miljarder och är i stark tillväxt.

Bolagets aktier handlas under kortnamnet PRLD på marknadsplatsen NGM Nordic SME. G&W Fondkommission är Bolagets Mentor, telefon: 08-503 000 50.

Extra bolagsstämma i Prolight Diagnostics AB (publ) den 4 augusti 2022

Extra bolagsstämma i Prolight Diagnostics AB (publ) ägde rum den 4 augusti 2022. Bolagsstämman genomfördes med poströstning, utan fysiskt deltagande. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.prolightdiagnostics.se


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PROLIGHT DIAGNOSTICS AB (PUBL)

Aktieägarna i Prolight Diagnostics AB (publ), org.nr 556570-9499, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 4 augusti 2022. Styrelsen har beslutat att stämman ska genomföras via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i kraft den 1 mars 2022. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därmed inte att genomföras. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 4 augusti 2022, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.
Fyra viktiga nyrekryteringar för fortsatt utvecklingsarbete

Prolight Diagnostics kan nu kommunicera lyckosamma rekryteringar till fyra viktiga positioner i det helägda brittiska dotterbolaget Psyros Diagnostics. Som tidigare kommunicerats förvärvades bolaget i början av året och arbetet med fortsatt utveckling av Psyros unika digitala immunanalysplattform fortskrider enligt plan. Tre av de nyrekryterade är redan i fullt arbete: Senior Scientist Marc Swayne, System Engineer Sam Fincham samt Mechanical Engineer Daniel Hollands.


Four important new recruitments for continuous progress

Prolight Diagnostics is pleased to announce successful recruitments to four key positions in its fully owned UK subsidiary Psyros Diagnostics. As previously announced, the company was acquired in the beginning of the year and the work on the continuous development of Psyros' unique digital immunoassay platform is progressing according to plan. Three of the new recruits are already in full employment: Senior Scientist Marc Swayne, Systems Engineer Sam Fincham and Mechanical Engineer Daniel Hollands.
Prolight Diagnostics publicerar kvartalsrapport 1, 2022

Finansiell översikt

Första kvartalet Q1 2022 koncern, (bildad 1 mars 2022)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0.
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 298 TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -3 674 TSEK.
 • Resultat per aktie: -0,02 SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 3 225 TSEK.
 • Likvida medel uppgick till 39 827 TSEK per 31 mars 2022.

Första kvartalet Q1 moderbolag 1 januari till 31 mars 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0).
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 144 (1) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -2 554 (-1 459) TSEK.
 • Resultat per aktie: -0,02 (-0,01) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -2 382 (- 1250) TSEK.
 • Likvida medel uppgick till 33 560 (49 876) TSEK per 31 mars 2022.
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted