Bokslutskommuniké 2019

"Under fjärde kvartalet uppnådde Prime Living de viktigaste målen i vår plan för att rekapitalisera bolaget. I slutet av december såldes bolagets tillgång Sandyford på Irland och därmed togs ett avgörande steg för att säkra fortsatt drift av verksamheten. Sedan dess har vi återgått till att genomföra vår affärsplan. I januari återupptogs arbetet med att färdigställa projektet Ferdinand i Spånga."

Utdrag ur Bokslutskommunikén från Lars Wikström, vd och koncernchef

Perioden januari - december 2019

 • Koncernens intäkter uppgick till 44,3 MSEK (56,6).
 • Rörelseresultatet uppgick till - 97,2 MSEK (- 598,5).
 • Värdeförändring av fastigheter uppgick till -7,2 MSEK (- 340,7).
 • Resultatet före skatt blev - 90,0 MSEK (- 649,5).
 • Resultat per stamaktie var - 7,1 SEK (- 39,8).

Kvartalet oktober - december 2019

 • Koncernens intäkter uppgick till 4,3 MSEK (16,0).
 • Rörelseresultatet uppgick till - 92,4 MSEK (- 407,3).
 • Värdeförändring av fastigheter uppgick till -21,9 MSEK (- 367,6).
 • Resultatet före skatt blev - 145,8 MSEK (- 423,2).
 • Resultat per stamaktie var - 5,5 SEK (- 23,7).

Väsentliga händelser under 4:e kvartalet

 • Ett avtal ingicks med långivarna till bolagets säkerställda aktieägarlån om cirka 39,3 MSEK som upptogs i mars 2019, bland annat innebärande konvertering av del av skulden till preferensaktier serie C.
 • Prime Living erhöll genom skriftliga förfaranden godkännande för att ändra villkoren för sina obligationslån. Förändringarna innebär att cirka 300 MSEK av skuldbeloppet omvandlas till eget kapital genom konvertering av obligationer till nyemitterade stamaktier.
 • Vidare har en förlängning av löptiden samt nedjustering av räntan avtalats för resterande belopp.
 • Genom enhälligt beslut vid en extra bolagsstämma den 27 november antogs styrelsens förslag till rekapitalisering av bolaget, inklusive uppgörelsen med långivarna till bolagets säkerställda aktieägarlån samt förändringen av villkoren för obligationslånen.
 • Prime Living lämnade in genstämning mot Lunds universitet.
 • Mangold utsågs till likviditetsgarant för bolagets preferensaktie serie B.
 • Utfallet av utbyteserbjudandet offentliggjordes och acceptfristen förlängdes.
 • Prime Living genomförde försäljning av tillgången Sandyford i Dublin. Efter ändringar i villkoren uppgick köpeskillingen till 16,9 MEUR.

Väsentliga händelser efter perioden

 • Prime Living presenterades bolagets plan för färdigställande av nya studentbostäder i Spånga.
 • Mangold utsågs till likviditetsgarant för bolagets stamaktie.
 • Nytt utfall av utbyteserbjudandet offentliggjordes och acceptfristen förlängdes ytterligare.
 • Göteborgs kommun meddelade uppsägning av arrendeavtal avseende fastigheter i Göteborg. Prime Living bestrider uppsägningen som grundlös.
 • Nasdaq tog bort observationsstatusen på bolagets aktie.

Denna information är sådan information som Prime Living AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2020 kl. 08:30 CET.

För ytterligare information kontakta:

Lars Wikström, VD Prime Living, +46-733-44 22 55, [email protected]

Om Prime Living

Prime Living AB (publ) uppför och förvaltar yteffektiva bostäder av god kvalitet för uthyrning till studenter, företag och andra med behov av små hyresrätter till en låg kostnad. Prime Living har idag 1038 moderna bostäder för uthyrning i Göteborg, Lund, Malmö och Stockholm och ytterligare bostäder under uppförande.

Bolagets stamaktier och preferensaktier serie B handlas på Nasdaq First North Growth Market med Mangold Fondkommission AB som Certified Adviser som nås på +46 8 503 015 50, [email protected] eller via www.mangold.se

Nerladdningsbara filer

Delårsrapport Q2 2021


Delårsrapport Q3 2020


Delårsrapport Q2 2020


Årsredovisning 2019


Delårsrapport Q1 2020


Bokslutskommuniké 2019


Delårsrapport Q3 2019


Delårsrapport Q2 2019


Delårsrapport Q1 2019


Årsredovisning 2018


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted