Studentbostäder i Sverige offentliggör finansiell information med uppdaterad intjäningsförmåga efter förvärv

Styrelsen i Studentbostäder i Sverige AB (publ) ("SBS") har idag beslutat om att offentliggöra finansiell information efter kommunicerade förvärv i Jönköping, Norrköping, Stockholm och Köpenhamn med uppdaterad intjäningsförmåga.

Studentbostäder i Sveriges fastighetsportfölj består innan förvärven av över 4 000 studentbostäder på 13 orter med ett fastighetsvärde om cirka 3 600 MSEK. Utöver fastighetsportföljen har bolaget en projektportfölj med över 2 000 studentbostäder.

Nedan presenteras tre versioner av Studentbostäder i Sveriges intjäningsförmåga och proforma balansräkning enligt följande:

  • 31 december 2020 - enligt offentliggjord bokslutskommuniké
  • Proforma 1 - per 31 december 2020 med tillägg av förvärv respektive delar av förvärv som tillträds under 2021 exkl transaktionskostnader
  • Proforma 2 - per 31 december 2020 med tillägg även av delar av förvärv som tillträds under 2022 exkl transaktionskostnader

Förvärvet i Stockholm bedöms tillträdas i juni 2021, förvärvet i Norrköping bedöms tillträdas juni 2021, första etappen i Jönköping bedöms tillträdas i juli 2021, första etappen i Köpenhamn bedöms tillträdas i augusti 2021, sista etappen i Köpenhamn bedöms tillträdas i april 2022 och sista etappen i Jönköping bedöms tillträdas i maj 2022.

Intjäningsförmåga (MSEK)

Q4 2020

Proforma 1

Proforma 2

Justerat hyresvärde

224,9

282,7

333,6

Vakans

-23,7

-3,4

-3,9

Hyresintäkter

201,2

279,3

329,7

Fastighetskostnader

-74,9

-84,7

-99,8

Fastighetsskatt

-3,5

-6,5

-8,0

Driftnetto

122,8

188,1

221,9

Centraladministration

-26,8

-35,5

-39,6

Finansnetto

-48,8

-79,9

-89,8

Förvaltningsresultat

47,2

72,7

92,5

Proformabalansräkning (MSEK)

Q4 2020

Proforma 1

Proforma 2

Förvaltningsfastigheter

3 563

5 195

6 030

Övrigt

16

24

29

Summa anläggningstillgångar

3 579

5 218

6 059

Likvida medel

296

70

89

Övrigt

46

73

46

Summa Omsättningstillgångar

342

143

135

SUMMA TILLGÅNGAR

3 921

5 361

6 193

Eget kapital

1 535

1 686

1 686

Långfristiga skulder

2 127

3 416

4 248

Kortfristiga skulder

259

259

259

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

3 921

5 361

6 193

Denna information är sådan information som Studentbostäder i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2021 kl 19:40 CEST.

För ytterligare information kontakta:
Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Sverige,
+46-70 786 54 54, rebecka.eidenert@sbsstudent.se

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB
(556585-1267) Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se

Om Studentbostäder i Sverige (SBS):
SBS äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor. Vi erbjuder prisvärda studentboenden av hög kvalitet och en helt digitaliserad hyreshantering. Vår ambition är att bli Nordens ledande studentbostadsbolag och det givna valet för studenter på väg mot sitt drömyrke.

Studentbostäder i Sverige utnyttjar rätt till förtidsinlösen av utestående 2022-obligationer

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)


Studentbostäder i Sverige AB påbörjar nyproduktion av totalt 419 studentbostäder i Karlstad

Studentbostäder i Sverige AB (publ) ("SBS") genom dotterbolag har tecknat entreprenadavtal med Ride Entreprenad AB för byggnation av första byggetapp i Karlstad. Avtalet innebär en totalentreprenad om att uppföra nybyggnation av 208 lägenheter i flerbostadshus med komplementbyggnader. De nya husen planeras att vara färdigställda under höstterminen 2022.
RÄTTELSE: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 27 MAJ 2021

Studentbostäder i Sverige AB (publ) offentliggjorde den 26 april 2021 pressmeddelande med kallelse till årsstämma 27 maj 2021. Följande är en rättelse av tidigare pressmeddelande som angav felaktigt säte och adress till bolagets kontor.KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 27 MAJ 2021

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Studentbostäder i Sverige AB (publ), org. nr 556715-7929, med säte i Stockholm, kallar härmed till årsstämma torsdagen den 27 maj 2021.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted