Studentbostäder i Sverige ingår partnerskap med Plan International Sverige för flickors rätt till utbildning

Studentbostäder i Sverige väljer att stödja den globala barnrättsorganisationen Plan International Sverige för deras arbete med att stärka barns rättigheter och flickors lika villkor. Organisationens arbete har sin utgångspunkt från FN:s Barnkonvention - ett viktigt arbete som Studentbostäder i Sverige ska stötta med det nya partnerskapet.

Donationen ska gå till Plan International:s allmänna flicka-fond vilken fördelas till projekt vars ändamål är att stärka barns rättigheter och flickors lika villkor och rätt till utbildning. Syftet med partnerskapet är att skapa förutsättningar för ett bättre liv för barn och unga, som bidrar till att uppnå ett av FN:s globala hållbarhetsmål:"Rätt till utbildning".

Att inleda ett partnerskap med Plan International Sverige är en del av Studentbostäder i Sveriges övergripande hållbarhetsagenda. Bolaget har sedan tidigare även inlett partnerskap med andra som Stiftelsen Läxhjälpen, för att fler unga ska nå gymnasiebehörighet. Studentbostäder i Sverige vill skapa ett bättre studentliv för fler och det kräver stöttning och resurser som bolaget kan bidra med.

-"Vi har valt Plan International Sverige som mottagare, då vi delar samma fokus som går i linje med vår ambition att verka för att stärka barn och ungas rätt till utbildning. Vi vill med det här partnerskapet göra en skillnad där alla barn ska ha rätt till utbildning, oavsett kön", säger Rebecka Eidenert, VD på Studentbostäder i Sverige.

Även FN:s Barnkonvention är tydlig, alla barn och unga ska ha rätt till utbildning och en bra start i livet. Däremot ser verkligheten inte ut så för alla - framför allt när det gäller flickor och deras möjlighet att gå i skolan och få utbilda sig.

-"Flickor hör till de mest utsatta och diskriminerade grupperna i världen idag. Därför krävs det satsningar med flickor i fokus - där utbildning är ett särskilt viktigt område för oss att stärka. I och med partnerskapet med Studentbostäder i Sverige kan vi fortsätta förbättra livet för barn och unga - med fler flickor vid skolbänken", säger Jessica Eriksson Business Development Manager på Plan International Sverige.

För ytterligare information kontakta:
Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Sverige,
+46-70 786 54 54, rebecka.eidenert@sbsstudent.se

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB
(556585-1267) Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se

Om Studentbostäder i Sverige (SBS):
SBS äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor. Vi erbjuder prisvärda studentboenden av hög kvalitet och en helt digitaliserad hyreshantering. Vår ambition är att bli Nordens ledande studentbostadsbolag och det givna valet för studenter på väg mot sitt drömyrke.

Nerladdningsbara filer
Studentbostäder i Norden genomför förvärv av fastighet i Stockholm stad och beslutar om en riktad nyemission av aktier

Den 14 april 2021 offentliggjorde Studentbostäder i Norden AB (publ) ("Studentbostäder i Norden" eller "Bolaget") ett förvärv av samtliga aktier i Estea Delfinen PropCo AB ("Estea PropCo"), innehållandes tomträtten till fastigheten Akka 10, från Estea AB ("Estea") för en köpeskilling, inklusive lösen av koncernskuld, om totalt cirka 93,9 miljoner kronor, varav cirka 8,9 MSEK erläggs kontant och 85 MSEK erläggs genom en emission av nya aktier i Bolaget. Studentbostäder i Norden har idag genomfört förvärvet av Estea PropCo och som ett led i detta har Bolagets styrelse, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 27 maj 2021, fattat beslut om en riktad nyemission av 11 037 409 aktier. Estea har tecknat sig för samtliga aktier i nyemissionen.


Studentbostäder i Sverige AB (publ) byter namn till Studentbostäder i Norden AB (publ)

Bolagsverket har godkänt bolagets ansökan om namnändring, vilket innebär att moderbolaget och därmed koncernen, byter namn till Studentbostäder i Norden AB (publ).Rättelse på grund av tekniskt fel med utebliven bilaga: Studentbostäder i Sverige AB presenterar sin delårsrapport Q1 2021

Detta pressmeddelande publiceras på nytt på grund av tekniskt fel med utebliven bilaga.


Studentbostäder i Sverige AB presenterar sin delårsrapport Q1 2021

Studentbostäder i Sverige AB (publ) ("SBS") publicerar sin delårsrapport och resultat för första kvartalet 2021. Bolaget har förbättrat sina nyckeltal och koncernens intäkter har ökat från 39,8 Mkr till 51,3 Mkr vilket motsvarar en ökning med cirka 29 procent.Studentbostäder i Sverige utnyttjar rätt till förtidsinlösen av utestående 2022-obligationer

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted