Studentbostäder i Sverige informerar om preliminär tidplan för omstämpling och sammanläggning av aktier

Extra bolagsstämman i Studentbostäder i Sverige AB (publ) ("Studentbostäder i Sverige" eller "Bolaget") fattade idag den 12 februari 2021 beslut om omstämpling av Bolagets preferensaktier av serie B och C till stamaktier samt att därefter genomföra en sammanläggning av Bolagets stamaktier.

Extra bolagsstämman i Studentbostäder i Sverige AB (publ) ("Studentbostäder i Sverige" eller "Bolaget") fattade idag den 12 februari 2021 beslut om omstämpling av Bolagets preferensaktier av serie B och C till stamaktier samt att därefter genomföra en sammanläggning av Bolagets stamaktier.

Besluten innebär att en preferensaktie av serie B omstämplas till en stamaktie och att en preferensaktie av serie C omstämplas till en stamaktie i Bolaget. Därefter sammanläggs 100 stamaktier till 1 stamaktie. I enlighet med vad som framgår av styrelsens förslag angående sammanläggningen, vilket bifölls på den extra bolagsstämman, kommer aktieägare vars aktieinnehav ej är jämt delbara med 100, att vederlagsfritt erhålla aktier från någon av Bolagets större aktieägare för att innehavet ska bli jämt delbart med 100.

Slutförandet av omstämplingen och sammanläggningen sker stegvis och tar, med anledning av viss handläggningstid hos bland annat Bolagsverket, viss tid i anspråk varför Bolaget informerar aktieägarna om en preliminär tidplan. Bolaget avser återkomma med uppgift om avstämningsdag för omstämplingen av preferensaktier av serie B respektive omstämplingen av preferensaktier av serie C samt sammanläggningen av stamaktier när dessa datum är fastställda.

Preliminär tidplan

Slutet av februari

Omstämplingen av preferensaktier av serie B till stamaktier slutförs

Början av mars

Omstämplingen av preferensaktier av serie C till stamaktier slutförs

Slutet av mars

Sammanläggningen av stamaktier slutförs


I tabellen nedan redogörs för antalet aktier i Studentbostäder i Sverige före och efter omstämplingen av preferensaktier av serie B och C till stamaktier och sammanläggningen av Bolagets stamaktier, baserat på förhållandena den 12 februari 2021.

Per den 12 januari 2021

Efter omstämplingen av preferensaktier av serie B till stamaktier

Efter omstämplingen av preferensaktier av serie C till stamaktier

Efter omstämplingen av preferensaktier av serie B och C samt sammanläggningen av stamaktier

Stamaktier

46 817 515

52 226 107

17 219 617 600

172 196 176

Preferensaktier av serie B

5 408 592

0

0

0

Preferensaktier av serie C

17 167 391 493

17 167 391 493

0

0

Totalt

17 219 617 600

17 219 617 600

17 219 617 600

172 196 176


Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 februari 2021 kl. 17:55 CET.

För ytterligare information kontakta:
Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Sverige, +46-70 786 54 54, [email protected]

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
[email protected]

Nerladdningsbara filer

Studentbostäder i Norden AB presenterar delårsrapport Q3 2022

Studentbostäder i Norden AB (publ) ("SBS") publicerar i dag delårsrapport januari-september 2022. Under perioden har intäkterna ökat med 25 procent jämfört med föregående år och resultatet uppgår till 108 MSEK.


Studentbostäder i Norden AB erhåller statligt investeringsstöd för studentbostäder i Jönköping, etapp 3

Under kvartal 1 2020 ansökte Studentbostäder i Norden AB (publ) ("SBS") om statligt investeringsstöd på totalt 101 581 198 SEK för byggnation av 407 studentbostäder i Jönköping.


Studentbostäder i Norden AB erhåller statligt investeringsstöd för studentbostäder i Jönköping, etapp 2

Under kvartal 1 2020 ansökte Studentbostäder i Norden AB (publ) ("SBS") om statligt investeringsstöd på totalt 101 581 198 SEK för byggnation av 407 studentbostäder i Jönköping.


Studentbostäder i Norden tillträder andra etappen av förvärv i Köpenhamn

Den 26 april 2021 offentliggjorde Studentbostäder i Norden AB (publ) ("SBS") förvärvet av ett nyproduktionsprojekt med 578 studentlägenheter i Köpenhamn, Danmark. SBS tillträdde den första etappen i augusti 2021 och i dag tillträddes etapp två som består av totalt 290 lägenheter, ett gym och ett café. Denna etapp förväntas generera årliga hyresintäkter om cirka 24 miljoner DKK.


Studentbostäder i Norden AB erhåller statligt investeringsstöd för studentbostäder i Jönköping om 26 MSEK

Under kvartal 1 år 2020 ansökte Studentbostäder i Norden AB (publ) ("SBS") om statligt investeringsstöd på totalt 101 581 198 SEK för byggnation av 407 studentbostäder i Jönköping.Studentbostäder i Norden AB presenterar delårsrapport Q2 2022

Studentbostäder i Norden AB (publ) ("SBS") publicerar idag sin delårsrapport och resultat för det andra kvartalet 2022. Perioden har ett resultat efter skatt om 113 MSEK (92) MSEK.


Studentbostäder i Norden AB (publ) genomför en riktad nyemission av aktier och tillförs därigenom 125 miljoner kronor

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Studentbostäder i Norden AB (publ) ("SBS" eller "Bolaget") har, i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande tidigare idag, framgångsrikt genomfört en riktad kontant nyemission om 24 970 060 aktier till en teckningskurs om 5,01 kronor per aktie vilket motsvarar Bolagets akties kvotvärde om cirka 5 kronor (den "Riktade Nyemissionen"). Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 125 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader till en premie om 30,3 procent gentemot slutkursen för Bolagets aktie den 4 juli 2022. Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av Arctic Securities. Den Riktade Nyemissionen tecknades av de befintliga aktieägarna.


Studentbostäder i Norden AB (publ) utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av aktier

Studentbostäder i Norden AB (publ) ("SBS" eller "Bolaget") har uppdragit åt Arctic Securities att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad kontant nyemission om minst 125 miljoner SEK genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Befintliga aktieägare Fastator och Otre har lämnat åtaganden att delta i den riktade nyemissionen om minst 125 miljoner SEK. Syftet med den riktade nyemissionen är att finansiera Bolagets pågående projektutveckling och förvärv.


Studentbostäder i Norden AB meddelar byte av Certified Adviser till FNCA Sweden AB

Studentbostäder i Norden AB (publ) ("SBS") meddelar härmed att bolaget har ingått avtal med FNCA Sweden AB ("FNCA") avseende tjänsten som Certified Adviser. FNCA tillträder som Certified Adviser den 1 juli, 2022. Fram till dess kommer Mangold Fondkommission fortsatt agera Certified Adviser åt bolaget.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted