Studentbostäder i Sverige har ingått avtal om förvärv av en fastighet i Jönköping med ett fastighetsvärde om cirka 423 MSEK till en köpeskilling om 163 MSEK

Studentbostäder i Sverige AB (publ) ("Studentbostäder i Sverige" eller "Bolaget") har idag ingått avtal om att förvärva fastigheten Jönköping Vikingen 1 ("Fastigheten") från Träbyn Invest AB, ett samriskföretag (s.k. joint venture) mellan Vasaparken och Urban Properties, där 349 nyckelfärdiga studentbostäder med gemensamma utrymmen kommer att utvecklas och beräknas färdigställas i etapper under perioden mellan juli 2021 och maj 2022. Fastigheten är belägen i Ekhagen i Jönköping och byggs i fyra etapper ned en total yta om cirka 11 197 kvadratmeter och med ett årligt hyresvärde om cirka 21,6 MSEK.

Förvärvet av Fastigheten, vilket sker indirekt genom förvärv av samtliga aktier i Träbyn Fastighets AB ("Målbolaget"), är huvudsakligen villkorat av att Målbolagets långivare senast per tillträdesdagen godkänner att bankskuld löper vidare efter tillträdesdagen med Studentbostäder i Sverige såsom ägare till Målbolaget. Studentbostäder i Sverige ska enligt avtalet tillträda aktierna i Målbolaget den dag som infaller tio bankdagar efter att den första byggnaden på Fastigheten har färdigställts och slutbesked eller interimistiskt slutbesked för den byggnaden erhållits, vilket beräknas ske i juli 2021 ("Tillträdet"). På tillträdesdagen avser styrelsen i Studentbostäder i Sverige att besluta om emission av Vederlagsaktierna (så som definierat nedan) vilka, efter att de registrerats hos Bolagsverket, avses tas upp till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Köpeskillingen beräknas, baserat på förhållanden den 16 februari 2021, uppgå till sammanlagt cirka 163 MSEK och ska betalas dels vid Tillträdet, dels i samband med färdigställandet av samtliga byggnader på Fastigheten. Vid Tillträdet ska Bolaget erlägga del av köpeskillingen i form av 700 000 000 nyemitterade C preferensaktier i Studentbostäder i Sverige ("Vederlagsaktierna") samt en kontant betalning om 27 MSEK. Vederlagsaktierna uppgår till ett beräknat värde om 66 MSEK, baserat på en teckningskurs om 0,094 kronor per aktie. För det fall att den sammanläggning av aktier som beslutats på Bolagets extra bolagsstämma 12 februari 2021 genomförts vid tidpunkten för emissionen av Vederlagsaktierna kommer antalet Vederlagsaktier och teckningskursen att omräknas i enlighet med sammanläggningskvoten. Köpeskillingen är föremål för en sedvanlig slutlig köpeskillingsberäkninginför Tillträdet, vilken bland annat är beroende av huruvida investeringsstöd erhålls för projekten på Fastigheten samt utfall av hyresförhandling. Den slutliga köpeskillingsberäkningen kan komma att justera den kontanta delen av köpeskillingen.

"Med det här förvärvet etablerar vi oss nu i Jönköping, en viktig och växande studentstad. Efter en period där vi arbetat intensivt med sammanslagningen av bolagen känns det bra att nu kunna leverera forsatt tillväxt för våra aktieägare." kommenterar Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Sverige.

"Tillsammans med Vasaparken har vi utvecklat projekt Träbyn och det känns nu glädjande att få genomföra den här affären tillsammans med Studentbostäder i Sverige. För oss har arbetet med det här projektet pågått under flera år i god dialog med Jönköpings kommun. Därför känns det bra att kunna leverera ett klimatsmart hus helt i trä som kommer fortsätta förvaltas av en långsiktig aktör, som vi dessutom ser fram emot att fortsätta vara en del av under deras tillväxtresa framåt." kommenterar Mattias Schultz, Urban Properties AB

Denna information är sådan information som Studentbostäder i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2021 kl. 19:15 CET.

För ytterligare information kontakta:
Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Sverige, +46-70 786 54 54, rebecka.eidenert@sbsstudent.se

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691, 102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se

Nerladdningsbara filer

Studentbostäder i Sverige förvärvar fastighet i Stockholm stad med fastighetsvärde om cirka 300 MSEK

Studentbostäder i Sverige AB (publ) ("SBS") har idag ingått avtal om att förvärva bolaget Estea Delfinen PropCo AB innehållandes tomträtten till fastigheten Akka 10 ("Fastigheten") från Estea. Fastigheten är belägen i Bromma nära Alviks tunnelbanestation. Fastigheten har ursprungligen nyttjats för studentboende men drivs idag som long-stay hotell och är fullt uthyrd till Forenom Group Oy. Fastigheten har en total uthyrningsbar area om cirka 7 000 kvm och består idag av 182 mindre lägenheter med eget badrum samt kök eller kokvrå. I fastigheten finns gemensamma ytor där de boende kan umgås eller studera, ett gym samt en restaurang. Fastigheten har idag ett hyresvärde om cirka 15 MSEK.


Studentbostäder i Sverige AB expanderar i citynära stadsdel i studentstaden Norrköping och förvärvar fastighet för 15 Mkr

Studentbostäder i Sverige AB (publ) ("SBS") har tecknat avtal om att förvärva bolaget YOUTHL fastighet Ett Norrköping AB innehållandes tomträtten till fastigheten Ankarstocken 27 i Norrköping, där det planeras att uppföras över 200 bostäder. Avyttrare är YOUTHL Holding. Preliminär köpeskilling uppgår till 15 Mkr och en tilläggsköpeskilling om 10 Mkr utgår efter lagakraftvunnet bygglov. SBS kommer att utveckla projektet i ett samriskföretag (s.k. joint venture) tillsammans med Lotshamn och i samarbete med YOUTHL.


Valberedningen föreslår att styrelsen utökas med två nya styrelseledamöter

Valberedningen för Studentbostäder i Sverige AB (publ) föreslår omval av Björn Rosengren, Karin Krook och Sven-Göran Svensson samt nyval av Christoffer Strömbäck och Viktor Jarnheimer som ordinarie styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår även omval av Björn Rosengren som styrelseordförande.Studentbostäder i Sverige presenterar bokslutskommuniké

Studentbostäder i Sverige lämnar ett intensivt 2020 bakom sig. Bolaget har under kvartalet genomfört ett samgående, skapat en ny effektiv organisation och utfört en nyemission om 250 Mkr. Bolaget har avsevärt förbättrat sina nyckeltal, bland annat så har koncernens intäkter ökat från 102,3 Mkr till 150,5 Mkr vilket motsvarar en ökning med cirka 50 procent.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted