Studentbostäder i Sverige AB upprättar ett hållbarhetsramverk samt överväger att ta upp ett hållbart obligationslån

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).

Studentbostäder i Sverige AB (publ) ("Bolaget" eller "SBS") har givit Nordea Bank Abp ("Nordea"), Pareto Securities AB ("Pareto") och Swedbank AB (publ) ("Swedbank") i uppdrag att, i egenskap av "joint bookrunners", arrangera möten med obligationsinvesterare i syfte att undersöka möjligheten att emittera seniora icke-säkerställda hållbara obligationer med en förväntad volym om 500 miljoner kronor och med en löptid om 3 år (de "Nya Obligationerna"). En marknadstransaktion kan komma att följa förbehållet rådande marknadsförhållanden.

Hållbarhetsramverket har skapats i linje med 2018 års version av ICMAs riktlinjerna för hållbara obligationer, Sustainability Bond Guidelines, som i sin tur baseras på principerna för gröna obligationer, Green Bond Principles, och principerna för sociala obligationer, Social Bond Guidelines. Hållbarhetsramverket har blivit utvärderat av en oberoende tredje part, ISS ESG, som har bedömt att hållbarhetsramverket, samt relaterade styrdokument och rapporteringsstandarder, stödjer bland annat de globala målen; 7 "Hållbar energi för alla", 11 "Hållbara städer och samhällen" och 13 "Bekämpa klimatförändringarna". Det hållbara ramverket finns att läsa här:
https://sbsstudent.se/wp-content/uploads/2021/04/sustainability-bond-framework-april-2021.pdf

En summa motsvarande emissionslikviden från de Nya Obligationerna kommer att användas i enlighet med hållbarhetsramverket för (i) finansiering eller refinansiering av tillgångar med tydliga miljöfördelar och/eller sociala fördelar samt (ii) förtidsinlösen av

Bolagets utestående säkerställda obligationer om 200 miljoner kronor med förfall 29 september 2022 och ISIN SE0009155286 ("Obligationer 2016/2022").

I enlighet med villkoren för Obligationer 2016/2022 kan SBS komma att utnyttja sin rätt att påkalla förtidsinlösen av Obligationer 2016/2022, till en kurs på 100 procent av nominellt belopp plus upplupen och obetald ränta fram till dagen för inlösen, givet en framgångsrik emission av de Nya Obligationerna.

Nordea, Pareto och Swedbank agerar "joint bookrunners" i samband med emissionen av de Nya Obligationerna och Vinge agerar legal rådgivare. Nordea och Swedbank är rådgivare till SBS i samband med upprättande av hållbarhetsramverket.

Denna information är sådan information som Studentbostäder i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2021 kl. 07:15 CET.

För ytterligare information kontakta:
Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Sverige,
+46-70 786 54 54, rebecka.eidenert@sbsstudent.se

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB
(556585-1267) Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se

Om Studentbostäder i Sverige AB (SBS):
SBS äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor. Vi erbjuder prisvärda studentboenden av hög kvalitet och en helt digitaliserad hyreshantering. Vår ambition är att bli Nordens ledande studentbostadsbolag och det givna valet för studenter på väg mot sitt drömyrke.

Studentbostäder i Sverige utnyttjar rätt till förtidsinlösen av utestående 2022-obligationer

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)


Studentbostäder i Sverige AB påbörjar nyproduktion av totalt 419 studentbostäder i Karlstad

Studentbostäder i Sverige AB (publ) ("SBS") genom dotterbolag har tecknat entreprenadavtal med Ride Entreprenad AB för byggnation av första byggetapp i Karlstad. Avtalet innebär en totalentreprenad om att uppföra nybyggnation av 208 lägenheter i flerbostadshus med komplementbyggnader. De nya husen planeras att vara färdigställda under höstterminen 2022.
RÄTTELSE: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 27 MAJ 2021

Studentbostäder i Sverige AB (publ) offentliggjorde den 26 april 2021 pressmeddelande med kallelse till årsstämma 27 maj 2021. Följande är en rättelse av tidigare pressmeddelande som angav felaktigt säte och adress till bolagets kontor.KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 27 MAJ 2021

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Studentbostäder i Sverige AB (publ), org. nr 556715-7929, med säte i Stockholm, kallar härmed till årsstämma torsdagen den 27 maj 2021.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted