Studentbostäder i Norden AB (publ) incitamentsprogram 2021 har fulltecknats

Vid årsstämman i Studentbostäder i Norden AB (publ) ("Studentbostäder i Norden" eller "Bolaget") den 27 maj 2021 beslutades att anta treåriga incitamentsprogram för Bolagets styrelse respektive ledning och övriga anställda. Samtliga teckningsoptioner som erbjudits inom ramen för programmen har tecknats av Bolagets styrelse, ledning och anställda. Totalt tillför programmen bolaget 8,184 MSEK per den 30 juni i år.

Per den 30 juni 2021 innehar Bolagets styrelseledamöter och ledningen aktier samt har nyligen förvärvat aktier och teckningsoptioner i enlighet med nedan.


Styrelsen:

Björn Rosengren: nyligen förvärvat 13 453 stamaktier för 110 718 kronor samt 600 000 teckningsoptioner för 558 000 kronor (äger sedan tidigare 1 200 454 stamaktier värda cirka 9 207 500 kronor beräknat på stängningskursen 30 juni 2021)

Sven-Göran Svensson: nyligen förvärvat teckningsoptioner för 279 000 kronor (äger sedan tidigare 600 222 stamaktier värda cirka 4 603 700 kronor beräknat på stängningskursen 30 juni 2021)

Karin Krook: nyligen förvärvat 3 082 stamaktier för 24 533 kronor samt 300 000 teckningsoptioner för 279 000 kronor

Christoffer Strömbäck: nyligen förvärvat 70 000 stamaktier för 570 000 kronor samt 300 000 teckningsoptioner för 279 000 kronor (äger sedan tidigare 60 000 stamaktier värda cirka 460 200 kronor beräknat på stängningskursen 30 juni 2021)

Viktor Jarnheimer: nyligen förvärvat 300 000 teckningsoptioner för 279 000 kronor (äger sedan tidigare 1 224 stamaktier värda cirka 9 400 kronor beräknat på stängningskursen 30 juni 2021)

Ledningen:

Rebecka Eidenert, VD: nyligen förvärvat 1 750 000 teckningsoptioner för 1 627 500 kronor (äger sedan tidigare 300 111 stamaktier värda cirka 2 301 900 kronor beräknat på stängningskursen 30 juni 2021)

Bo Gyllenswärd, CFO: nyligen förvärvat stamaktier för 199 920 kronor

Sofia Folstad, Finans- och transaktionschef: nyligen förvärvat 875 000 teckningsoptioner för 813 750 kronor (äger sedan tidigare 40 840 stamaktier värda cirka 313 200 kronor beräknat på stängningskursen 30 juni 2021)

Samira Mchaiter, Förvaltningschef: nyligen förvärvat 875 000 teckningsoptioner för 813 750 kronor

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juli 2021 kl. 12:30 CEST.

För ytterligare information kontakta:
Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Norden,
+46-70 786 54 54, rebecka.eidenert@sbsstudent.se

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB
(556585-1267) Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se

Om Studentbostäder i Norden - SBS:
SBS äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor. Vi erbjuder prisvärda studentboenden av hög kvalitet och en helt digitaliserad hyreshantering. Vår ambition är att bli Nordens ledande studentbostadsbolag och det givna valet för studenter på väg mot sitt drömyrke.

Nerladdningsbara filer

Studentbostäder i Norden AB presenterar sin halvårsrapport Q2 2021

Studentbostäder i Norden AB (publ) ("SBS") publicerar idag sin halvårsrapport och resultat för andra kvartalet 2021. Perioden har ett resultat före skatt om 144,4 (12,4) MSEK.


Studentbostäder i Norden ökar takten genom nyckelrekryteringar

Studentbostäder i Norden fortsätter att förstärka organisationen med fyra nyckelrekryteringar inför bolagets expansion. Genom värvningarna tillförs gedigen kompetens och erfarenhet inom hållbarhet, IT / digitalisering samt redovisning, vilket är viktigt inför fortsatt tillväxt och internationalisering.

Studentbostäder i Norden genomför förvärv av fastighet i Stockholm stad och beslutar om en riktad nyemission av aktier

Den 14 april 2021 offentliggjorde Studentbostäder i Norden AB (publ) ("Studentbostäder i Norden" eller "Bolaget") ett förvärv av samtliga aktier i Estea Delfinen PropCo AB ("Estea PropCo"), innehållandes tomträtten till fastigheten Akka 10, från Estea AB ("Estea") för en köpeskilling, inklusive lösen av koncernskuld, om totalt cirka 93,9 miljoner kronor, varav cirka 8,9 MSEK erläggs kontant och 85 MSEK erläggs genom en emission av nya aktier i Bolaget. Studentbostäder i Norden har idag genomfört förvärvet av Estea PropCo och som ett led i detta har Bolagets styrelse, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 27 maj 2021, fattat beslut om en riktad nyemission av 11 037 409 aktier. Estea har tecknat sig för samtliga aktier i nyemissionen.


Studentbostäder i Sverige AB (publ) byter namn till Studentbostäder i Norden AB (publ)

Bolagsverket har godkänt bolagets ansökan om namnändring, vilket innebär att moderbolaget och därmed koncernen, byter namn till Studentbostäder i Norden AB (publ).Rättelse på grund av tekniskt fel med utebliven bilaga: Studentbostäder i Sverige AB presenterar sin delårsrapport Q1 2021

Detta pressmeddelande publiceras på nytt på grund av tekniskt fel med utebliven bilaga.


Studentbostäder i Sverige AB presenterar sin delårsrapport Q1 2021

Studentbostäder i Sverige AB (publ) ("SBS") publicerar sin delårsrapport och resultat för första kvartalet 2021. Bolaget har förbättrat sina nyckeltal och koncernens intäkter har ökat från 39,8 Mkr till 51,3 Mkr vilket motsvarar en ökning med cirka 29 procent.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted