Programförklaring - VD har ordet

Prime Living står inför en kraftig tillväxt. Vår produktion av studentlägenheter påbörjades i Karlstad 2010. Sedan dess har ca 1 500 lägenheter uppförts. Samtidigt pågår en ständig utvärdering och utveckling av de bostäder vi levererar. Många steg har tagits - vi har idag åtta olika lägenhetstyper, en organisation i tillväxt och är etablerade på Irland - men mycket återstår. Jag vill nu dela med mig av bolagets inriktning framöver samt informera om höstens fokusområden och övergripande målsättningar.

Vår affärsidé bygger på att uppföra bostäder på den europeiska marknaden med ett unikt koncept som ger låga kostnader och kort produktionstid. Fokus är på studentbostäder och tillväxten sker främst i universitetsstäder i Sverige och på Irland. Kortfattat erbjuder vi moderna studentlägenheter till rimliga hyror, med god lönsamhet.

När det gäller prioriterade satsningar i närliggande tid har vi antagit följande plan.

Under de närmsta 18 månaderna planerar vi att:

 • Mer än fördubbla vårt bostadsbestånd (utveckla totalt ca 1 900 studentbostäder fördelat på Stockholm, Göteborg och Dublin).
 • Utveckla vår förvaltningsorganisation i takt med vårt växande lägenhetsbestånd.
 • Bibehålla en sund tillväxttakt genom att löpande identifiera nya affärsmöjligheter.
 • Fokusera på grön hållbar energi kopplat till våra bostadsprojekt.
 • Ta oss till huvudlistan.

Samtidig som vi fortsätter att sträva efter att vara studenternas första val genom att erbjuda bra boendestandard till rimliga hyror.

Idag har vi en extremt effektiv produktionsprocess. Men så har inte alltid varit fallet. Vi hade en del initiala produktions- och materialproblem kopplat till våra tidiga produktioner. Utmaningar som vi idag har dragit lärdom av och som resulterat i en väl fungerande byggnadsprocess.

Grön energi är ett nyckelord i Prime Livings koncept. Vi har nu tagit vår första större solcell- och pelletsanläggning i bruk som servar 548 lägenheter i vårt Malmö-bestånd. Grön energiproduktion lever vi upp till genom förnybar energi i form av sol-el och biobränsle. Själva förbränningen av träpellets tillför ingen extra koldioxid till atmosfären. Den koldioxid som släpps ut vid förbränning är densamma som togs upp av trädet under dess tillväxt och ingår därför i kolets naturliga kretslopp. Detta är en långsiktig och hållbar grön energiproduktion som vi också avser att implementera på Irland.

I våra senaste projekt har vi även fokuserat på uterum - större gemensamma utrymmen kopplade till våra fastighetsbestånd. I vårt projekt i Malmö har vi skapat gröna platser och en stenlagd utomhusteater där våra boende kan umgås.

För att nå ovan nämnda målsättningar krävs en stark organisation och en stor del av mitt fokus det kommande året handlar därför om att skapa en organisatorisk plattform som ska ta oss till nästa steg. Tydligare processer och ansvarsområden ska skapa utrymme för fortsatt tillväxt - det vill säga säkerställa att vi når tillväxtmålen med lönsamhet.

Med detta sagt vill jag bjuda in er att delta på vår spännande resa framåt.

Jan Severa

3 oktober 2017

Denna information är sådan information som Prime Living AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s mark- nadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 oktober 2017 kl. 09:00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Severa VD och Koncernchef, +46 (0) 708 458 133
jan.severa@primeliving.se
www.primeliving.se

Om Prime Living
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 1 096 lägenheter på fyra orter och har ytterligare cirka 3 000 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg, Öresundsområdet och Karlstad samt på Irland.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se

Prime Living AB (publ) lämnar in genstämning mot Lunds universitet

Lunds universitet ("LU") har lämnat in en stämningsansökan gentemot Prime Living AB och dess helägda dotterbolag Prime Living Lund AB (gemensamt "Prime Living"). Enligt stämningsansökan anser sig LU ha fordringar om totalt 3,4 MSEK avseende hyresreduktion och skadestånd. Bakgrunden till tvisten är det Avtal som ingicks med LU respektive Akademiska Hus Syd AB i juni 2012 om bl.a. upplåtelse av mark och bostäder. I januari 2019 sade LU upp avtalet med Prime Living benämnt hyresavtal avseende 200 bostadslägenheter. Prime Living bestrider att det förelegat grund för uppsägningen.


Prime Living AB (publ) presenterar plan för rekapitalisering

Den 28 juni 2019 kommunicerade Prime Living AB (publ) ("Bolaget" eller "Prime Living") genom ett pressmeddelande att Bolaget ingått ett så kallat standstill-avtal gällande Bolagets säkerställda obligationslån om 400 MSEK och det säkerställda aktieägarlånet om ca 39,3 MSEK. Detta standstill-avtal löper ut idag den 20 september 2019. Bolaget för konstruktiva och långt gånga diskussioner med ett flertal av Bolagets fordringsägare och presenterar nu en plan för att rekapitalisera Bolaget samt skapa en hållbar kapitalstruktur.


Prime Living AB (publ) offentliggör delårsrapport, januari-juni 2019

Perioden januari - juni 2019

 • Koncernens intäkter uppgick till 27,0 MSEK (27,5).
 • Rörelseresultatet uppgick till -9,2 MSEK (45,8).
 • Värdeförändring av fastigheter uppgick till 12,7 MSEK (107,1).
 • Resultatet före skatt blev -35,9 MSEK (23,7), varav reserver för kostnader gällande planerat underhåll ingår med 16 MSEK.

Kvartalet april - juni 2019

 • Koncernens intäkter uppgick till 13,1 MSEK (13,4).
 • Rörelseresultatet uppgick till 10,1 MSEK (32,6).
 • Värdeförändring av fastigheter uppgick till 12,7 MSEK (86,2).
 • Resultatet före skatt blev -6,2 MSEK (21,7).
Prime Living inbjuder till teckning av aktier.

Vid den extra bolagsstämman i Stockholm den 26 juni 2019 godkändes styrelsens beslut om nyemission av A-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Den som på avstämningsdagen den 28 juni 2019 är registrerad som aktieägare i Prime Living äger rätt att med företräde teckna A-aktier. Teckningskursen är satt till 1 krona per aktie och teckningsperioden varar under perioden 2-16 juli. Fulltecknad nyemission tillför bolaget omkring 24 miljoner kronor.


Prime Living AB har idag ingått ett så kallat standstill-avtal gällande bolagets säkerställda obligationslån om 400 MSEK och det säkerställda aktieägarlånet om ca 39,3 MSEK

Prime Living AB har idag ingått ett så kallat standstill-avtal med en grupp innehavare av bolagets säkerställda obligationslån om 400 MSEK med ISIN SE0009155286. och en grupp innehavare av det säkerställda aktieägarlån om ca 39,3 MSEK som togs upp av bolaget i mars 2019.


Kommuniké från extra bolagsstämma i Prime Living

Extra bolagsstämma i Prime Living AB (publ) ("Prime Living" eller "Bolaget") hölls idag den 26 juni 2019 varvid aktieägarna fattade följande beslut.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär