Prime Living slutför samgåendet med och byter namn till Studentbostäder i Sverige, utser ny styrelse, VD och ledning, uppfyller noteringskrav och offentliggör bolagsbeskrivning

Prime Living AB (publ) ("Prime Living" eller "Bolaget") har idag erhållit bekräftelse från Nasdaq Stockholm om att Bolaget efter samgåendet med Studentbostäder i Sverige AB ("Studentbostäder i Sverige"), som kommunicerats i pressmeddelande den 26 oktober 2020 ("Samgåendet"), uppfyller gällande noteringskrav för Nasdaq First North Premier Growth Market och offentliggör idag den bolagsbeskrivning som tagits fram med anledning av Samgåendet ("Bolagsbeskrivningen"). Vederlaget till aktieägarna i Studentbostäder i Sverige utgörs av 5 000 000 nyemitterade preferensaktier av serie B och 9 628 678 603 preferensaktier av serie C i Bolaget ("Vederlagsaktierna"). Bolagets styrelse har idag beslutat om en riktad nyemission av Vederlagsaktierna till aktieägarna i Studentbostäder i Sverige. Bolaget meddelar att samtliga villkor för Samgåendet därmed är uppfyllda och att Samgåendet idag den 8 december 2020 har slutförts.

Bolaget kommer med anledning av Samgåendet att byta företagsnamn till Studentbostäder i Sverige AB (publ) i enlighet med beslut fattade vid extra bolagsstämma den 26 november 2020. Styrelsen i Bolaget utgörs härefter av Björn Rosengren (styrelseordförande), Karin Krook och Sven-Göran Svensson. Rosel Ragnarsson, som valdes till styrelseledamot vid extra bolagsstämma den 26 november 2020, har med anledning av hög arbetsbelastning avböjt inval i styrelsen vilket även framgår av Bolagsbeskrivningen som godkänts av Nasdaq Stockholm. Styrelseplatsen kommer att förbli vakant till dess att en ersättare har valts. I enlighet med vad Bolaget kommunicerade i pressmeddelande den 10 november 2020 har Rebecka Eidenert utsetts till ny VD i Bolaget. Vidare meddelas att Bolagets ledningsgrupp efter Samgåendet består av Rebecka Eidenert (VD), Lars Wikström (CFO), Samira Mchaiter (förvaltningschef) samt Camilla Thunmarker (projektchef). En beskrivning av den nya koncernen återfinns i Bolagsbeskrivningen som Bolaget idag offentliggjort och som finns tillgänglig på Bolagets nuvarande webbplats (www.primeliving.se).I samband med att företagsnamnet ändras till Studentbostäder i Sverige AB (publ), vilket beräknas ske omkring den 11 december 2020, kommer adressen till Bolagets webbplats ändras till www.sbsstudent.se där Bolagsbeskrivningen och övrig information om Bolaget därefter finns tillgänglig.

Efter Samgåendet kommer Bolaget att ha en fastighetsportfölj med över 4 000 studentbostäder och ett fastighetsvärde om cirka 3 500 MSEK. Därutöver kommer Bolaget ha en projektportfölj om cirka 2 000 studentbostäder i bland annat Stockholm, Karlstad, Lund och Växjö. Bolagets EPRA NAV uppgick per den 30 september 2020 till cirka 1 347 MSEK.

Vederlaget till aktieägarna i Studentbostäder i Sverige i Samgåendet utgörs av Vederlagsaktierna, vilka har emitterats till en kurs om 0,0731 kronor per preferensaktie av serie B och 0,0731 kronor per preferensaktie av serie C, motsvarande totalt cirka 704,5 MSEK. Efter Samgåendet kommer det totala antalet utestående aktier i Bolaget uppgå till 46 817 515 stamaktier, 5 408 592 preferensaktier av serie B och 14 389 613 755 preferensaktier av serie C. De Vederlagsaktier som utgörs av preferensaktier av serie C kommer att registreras och tas upp till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market, vilket beräknas ske i mitten av december 2020. I enlighet med vad som framgår av Bolagsbeskrivningen kommer Bolagets stamaktie respektive preferensaktie av serie C att, från och med Bolagsverkets registrering av det nya företagsnamnet, vilket beräknas ske omkring den 11 december 2020, handlas under kortnamnet (ticker) STUDBO respektive STUDBO PREF C. ISIN-koderna kommer att vara oförändrade.

Nedan redogörs för Bolagets förväntade största aktieägare efter Samgåendet.

Aktieägare

Kapital (%)

Röster (%)

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB1

19,9%

19,9%

Aktiebolaget Fastator1

19,9%

19,9%

Phoenix Insurance Group Ltd

16,4%

16,4%

Amasten Fastighets AB1

12,8%

12,8%

SEB AB, Luxembourg branch, W8IMY

3,3%

3,3%

Älvstranden i Karlstad AB

2,5%

2,5%

JRS, för kunders räkning

2,3%

2,3%

Försäkringsbolaget, Avanza Pension

2,2%

2,2%

Clearstream Banking S.A., W8IMY

1,5%

1,5%

Byggnadsaktiebolaget Westnia

1,0%

1,0%

Övriga

18,3%

18,3%

Totalt

100%

100%

1 Indirekt genom dotterbolag.

Denna information är sådan information som Prime Living AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 december 2020 kl. 21:59 CET.

För ytterligare information kontakta:

Lars Wikström, VD Prime Living, +46-733-44 22 55, lars.wikstrom@primeliving.se

Om Prime Living

Prime Living utvecklar student och ungdomsbostäder med ett koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler. Idag förvaltar Prime Living 1 038 lägenheter på fyra orter.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA - NYTT DATUM

Studentbostäder i Sverige AB (publ), org.nr 556715-7929, med säte i Stockholm, kallar härmed till extra bolagsstämma fredagen den 12 februari 2021.


Studentbostäder i Sverige skjuter fram extra bolagsstämma

Studentbostäder i Sverige AB (publ) ("Studentbostäder i Sverige" eller "Bolaget") kallade den 9 december 2020 till extra bolagsstämma som var planerad att hållas den 13 januari 2021. Studentbostäder i Sverige informerar om att styrelsen har beslutat att ställa in den extra bolagsstämman den 13 januari 2021 och samtidigt kalla till en ny bolagsstämma den 12 februari 2021, med likalydande beslut.


Studentbostäder i Sverige har genomfört en riktad nyemission om cirka 250 Mkr i syfte att möjliggöra stark tillväxt

Studentbostäder i Sverige AB (publ) ("Studentbostäder i Sverige" eller "Bolaget") offentliggör härmed att Bolaget framgångsrikt har genomfört en riktad nyemission som tillför Bolaget en bruttolikvid om cirka 250 Mkr. Styrelsen för Studentbostäder i Sverige har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 30 juni 2020, och i enlighet med vad som indikerades i Bolagets pressmeddelande den 16 december 2020, beslutat om en riktad nyemission av 2 777 777 738 nya preferensaktier av serie C till en teckningskurs om 0,09 kronor per aktie (den "Riktade Nyemissionen"), vilket innebär att Bolaget kommer att tillföras en bruttolikvid om cirka 250 Mkr.


Studentbostäder i Sverige has completed a directed share issue of approximately MSEK 250 in order to support strong growth

Studentbostäder i Sverige AB (publ) ("Studentbostäder i Sverige" or the "Company") hereby announces that the Company has successfully completed a directed share issue raising approximately MSEK 250 in gross proceeds. The Board of Directors of Studentbostäder i Sverige has, based on the authorisation granted by the annual general meeting on 30 June 2020, and as indicated in the Company's press release on 16 December 2020, resolved on a directed share issue of 2,777,777,738 new preference shares of series C at a subscription price of SEK 0.09 per share (the "Directed Share Issue"), which means that the Company will receive gross proceeds of approximately MSEK 250.


Studentbostäder i Sverige avser att genomföra en riktad nyemission

Studentbostäder i Sverige AB (publ) ("Studentbostäder i Sverige" eller "Bolaget") offentliggör idag sin avsikt att genomföra en riktad nyemission av preferensaktier av serie C till svenska och internationella institutionella investerare (den "Riktade Nyemissionen"). Bolaget har anlitat Nordea Bank Abp, filial i Sverige, Swedbank AB (publ) och Pareto Securities AB som joint bookrunners i samband med den Riktade Nyemissionen.


Studentbostäder i Sverige intends to carry out a directed share issue

Studentbostäder i Sverige AB (publ) ("Studentbostäder i Sverige" or the "Company") hereby announces its intention to carry out a directed share issue of preference shares of series C to Swedish and international institutional investors (the "Directed Share Issue"). The Company has retained Nordea Bank Abp, filial i Sverige, Swedbank AB (publ) and Pareto Securities AB as joint bookrunners in connection with the Directed Share Issue.
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Studentbostäder i Sverige AB (publ), under namnändring från Prime Living AB (publ), org.nr 556715-7929, med säte i Stockholm, kallar härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 januari 2021.


Studentbostäder i Sverige kallar till extra bolagsstämma för att besluta om att renodla aktie- och kapitalstruktur och genomföra en sammanläggning av aktier

Styrelsen i Studentbostäder i Sverige AB (publ) ("Studentbostäder i Sverige" eller "Bolaget"), under namnändring från Prime Living AB (publ), har idag den 9 december 2020 beslutat att kalla till en extra bolagsstämma i Bolaget den 13 januari 2021 där styrelsen lagt fram förslag om att renodla Bolagets aktie- och kapitalstruktur på så sätt att Bolaget därefter endast har ett aktieslag av stamaktier, vilket sker genom att preferensaktier av serie B och preferensaktier av serie C omstämplas till stamaktier genom ändringar av Bolagets bolagsordning ("Renodlingen"). Förslaget innebär att en preferensaktie av serie B omstämplas till en stamaktie och en preferensaktie av serie C omstämplas till en stamaktie i Bolaget. Några av Bolagets större aktieägare, däribland SBB, Fastator och Amasten (direkt eller indirekt genom dotterbolag), vilka innehar omkring 73 procent av aktierna och 73 procent av rösterna i Bolaget, har åtagit sig att rösta för styrelsens förslag avseende Renodlingen.


Studentbostäder i Sverige presenterar nya finansiella och operationella mål, ny utdelningspolicy samt offentliggör ytterligare finansiell information

Styrelsen i Studentbostäder i Sverige AB (publ) ("Studentbostäder i Sverige" eller "Bolaget"), under namnändring från Prime Living AB (publ), har idag den 9 december 2020 beslutat om nya finansiella och operationella mål, ny utdelningspolicy samt offentliggör ytterligare finansiell information.
Studentbostäder i Sveriges fastighetsportfölj består av över 4 000 studentbostäder på 13 orter med ett fastighetsvärde om cirka 3 500 MSEK. Utöver fastighetsportföljen har Bolaget en projektportfölj om cirka 2 000 studentbostäder till ett värde vid slutförande om cirka 2 000 MSEK. Bolaget är idag ett rikstäckande studentfastighetsbolag på den svenska marknaden. Bolagets EPRA NAV uppgick per den 30 september 2020 till cirka 1 347 MSEK.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted