Prime Living förvärvar byggrätter genom apportemission samt beslutar om ett villkorat förvärv av byggrätter genom apportemission

Prime Living fullbordar idag en sedan tidigare och med stöd av styrelsebemyndigande beslutad apportemission om 233 000 stamaktier i syfte att förvärva samtliga aktier i bolaget Beryll Invest AB (*1 som deläger byggrätter i Göteborg. Byggrätterna avser 376 lägenheter på fastigheterna Rambergsstaden 68:1 och 733:401 i Göteborg. Förvärvet av aktierna sker baserat på en värdering om ca 24 MSEK, vilket motsvarar 103 SEK per stamaktie i Prime Living. I och med förvärvet så blir Prime Living-koncernen helägare av byggrätterna på nämnda fastigheter.

Prime Living har även med stöd av styrelsebemyndigande beslutat genomföra ytterligare en apportemission om 116 500 stamaktier som köpeskilling för förvärv av aktierna i ett bolag (*2 som ännu är under bildande. Bolaget ska för förvärvets fullbordande ha tillförts en byggrätt och emissionen om 116 500 stamaktier är villkorad av att byggrätten omfattar minst 600 lägenheter. Bolaget är värderat till ca 12 MSEK och teckningskursen för de emitterade aktierna uppgår till 103 SEK per stamaktie. Villkoren för förvärvets fullbordande måste vara uppfyllda per den 1 november 2015 då aktieteckning senast ska ske förutsatt att styrelsen inte beslutar förlänga teckningstiden.

I det prospekt som offentliggjordes den 29 maj 2015 avseende Inbjudan till förvärv av stamaktier i Prime Living AB (publ) framgår information om apportemissionerna.

(*1 77 666 stamaktier emitteras till Incapo Invest AB som även äger Modular Living ML AB
77 667 stamaktier emitteras till Vargal Invest AB
77 667 stamaktier emitteras till Gullholmen Holding AB

(*2 38 834 stamaktier emitteras till Incapo Invest AB som även äger Modular Living ML AB
38 833 stamaktier emitteras till Vargal Invest AB
38 833 stamaktier emitteras till Gullholmen Holding AB

12 juni 2015

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Jan Severa, VD, +46 (0) 708 458 133
[email protected]
www.primeliving.se

Om Prime Living 
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder i den nordiska marknaden med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 344 lägenheter på tre orter och har ytterligare cirka 3 100 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg, Öresundsområdet och Karlstad.

Certified Adviser 
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.seDelårsrapport 2015-01-01 - 2015-06-30

Delårsresultat

- Hyresintäkterna uppgick till 9 091 TSEK
- Driftsresultat uppgick till 7 174 TSEK
- Rörelseresultat uppgick till 26 038 TSEK
- Värdeförändring på fastigheter uppgick till 24 716 TSEK
- Periodens resultat efter skatt uppgick till 16 981 TSEK


Prime Living tidigarelägger publikation av delårsrapport

Styrelsen för Prime Living AB har beslutat att tidigarelägga styrelsemöte och publikation av delårsrapport för det första halvåret 2015. Rapporten publiceras den 26 augusti, istället för den 27 augusti. Beslutet är taget mot bakgrund av den kapitalmarknadsdag som Prime Living håller den 27 augusti.


Prime Living fullföljer förvärv av fastigheten Sjöstjärnan 2 i Sjöbergs centrum, Sollentuna, via bolag

Prime Living har den 22 juli, via bolag, fullföljt tillträde av fastigheten Sjöstjärnan 2 i Sjöbergs centrum efter det att detaljplan för bostäder vunnit laga kraft. Underliggande fastighetsvärde uppgår till 33 miljoner kronor. På fastigheten kommer det att skapas ett mindre studentbostadscampus med mycket goda kommunikationer till Stockholms Universitet. Totalt planerar Prime Living uppföra cirka 300 studentlägenheter på fastigheten i två etapper.


Stabiliseringsmeddelande och slutligt utfall i noteringen av Prime Livings stamaktier på Nasdaq First North Premier

Stabiliseringsperioden i samband med noteringen av stamaktierna i Prime Living AB (publ) ("Prime Living") inleddes den 12 juni 2015 och avslutades den 10 juli 2015. Under den perioden har stabiliseringsförvärv skett av totalt 516 864 stamaktier. Samtliga stabiliseringstransaktioner genomfördes inom prisintervallet 44-50 SEK. Stabiliseringsperioden har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringstransaktioner kommer att genomföras.MKB Fastighets AB har tilldelat uppdrag efter upphandling till Modular Living AB att uppföra 50 till 100 student/ungdomsbostäder i Malmö 2015

Efter sedvanlig kommunal upphandling, har MKB Fastighets AB (Malmö kommunala bostadsbolag) tilldelat uppdrag till Modular Living att uppföra 50 till 100 student/ungdomsbostäder i Malmö 2015. Det innebär att modullägenheterna klarar de högt ställda krav MKB Fastighets AB har på kvalitet, till en kostnad som ger möjlighet att erbjuda studenter eller andra rimliga hyror och samtidigt kan färdigställas under 2015.


Nu tas första spadtaget för 208 nya studentbostäder på Beryllgatan i Göteborg

Efter att Prime Living fått klartecken från Göteborgs Stad tas nu första spadtaget för 208 tillfälliga studentbostäder. Bostäderna kommer att byggas på den långsmala markytan mellan Beryllgatan och Stora Fiskebäcksvägen, ett välkommet tillskott i Grevegårdsområdet.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted