Prime Living AB (publ): erhåller godkännande om att ändra villkoren för sina obligationslån

Den 24 oktober 2019 påkallade Prime Living AB (publ) skriftliga förfaranden för att besluta om vissa ändringar i Prime Living AB (publ):s ("Prime Living" eller "Bolaget") föreslagna ändringar i Prime Living-koncernens tre utestående obligationslån har idag godkänts.

Den 24 oktober 2019 kallade Prime Living AB (publ) ("Prime Living" eller "Bolaget") genom agenten till skriftligt förfarande för att besluta om ändringar i villkoren för Prime Living-koncernens tre utestående obligationslån. Det skriftliga förfarandet löpte ut den 21 november 2019.

Bolaget har nu av agenten meddelats utfallet. Förslagen om villkorsändringar accepterades av en erforderlig andel obligationsinnehavare och ändringarna kommer därför att träda i kraft, förutsatt att de villkor som är angivna i förslaget uppfylls. Ändringarna framgår nedan.

Prime Livings VD Lars Wikström ger följande kommentar:

"Det är positivt att obligationsinnehavarna har accepterat rekapitaliseringsplanen. Nu är det viktigt att aktieägarna godkänner den vid stämman nästa vecka. Sker det har planen stöd från bolagets centrala intressenter, vilket är en förutsättning för det fortsätta arbetet med Bolaget."

Oxie Obligationen

Villkoren för obligationslånet med ett totalt emitterat belopp om 400 MSEK med ISIN SE0009155286 ("Oxie Obligationen") justeras på så sätt att slutlig förfallodag kommer att ändras från 29 september 2020 till 29 september 2022.

93,33 procent av justerat nominellt belopp har röstat och samtliga av dessa accepterade.

Campus Stockholm Obligationen

Villkoren för obligationslånet med ett totalt emitterat belopp om 100 MSEK med ISIN SE0010985218, upptaget av Prime Living Campus Stockholm AB (publ) ("Campus Stockholm Obligationen"), justeras på bland annat följande sätt:

· Slutlig förfallodag kommer att ändras från 21 mars 2020 till 19 oktober 2023.

· Räntan kommer att ändras till 4,5 procent per år.

· Räntan kommer att kapitaliseras och betalas först på slutlig förfallodag.

· 50 MSEK av det nominella beloppet och upplupen ränta fram till 1 oktober 2019 om cirka 9,65 MSEK, totalt cirka 59,65 MSEK, kommer att konverteras till stamaktier genom en riktad nyemission till en kurs om 1,50 SEK per aktie (avrundat nedåt till närmsta hela antal aktier), förutsatt att extra bolagsstämma fattar erforderliga beslut härom. Konverteringen till stamaktier förutsätter även att 95 procent av nuvarande antal utestående preferensaktier av serie B har lösts in, i enlighet med vad som tidigare framkommit i pressmeddelande daterat den 20 september 2019.

· Säkerhet kommer att ställas över aktier i Prime Living Campus Stockholm AB och Prime Living Industries AB, som inte pantsatts för andra förpliktelser, och säkerheterna kommer att delas med Senior Unsecured Obligationen (som definieras nedan).

· En skuld om 50 MSEK kommer att kvarstå under Campus Stockholm Obligationen.

58,00 procent av justerat nominellt belopp har röstat och samtliga av dessa accepterade.

Senior Unsecured Obligationen

Villkoren för obligationslånet med ett totalt emitterat belopp om 400 MSEK med ISIN SE0009806383 ("Senior Unsecured Obligationen"), justeras på bland annat följande sätt:

· Slutlig förfallodag kommer att ändras från 19 oktober 2020 till 19 oktober 2023.

· Räntan kommer att justeras till fast ränta och ändras till 4,5 procent per år.

· Räntan kommer att betalas först vid slutlig förfallodag.

· 210 MSEK av det nominella beloppet och upplupen ränta fram till 1 oktober 2019 om cirka 27,29 MSEK, totalt cirka 237,29 MSEK kommer att konverteras till stamaktier genom en riktad nyemission till en kurs om 1,50 SEK per aktie (avrundat nedåt till närmsta hela antal aktier), förutsatt att extra bolagsstämma fattar erforderliga beslut härom. Konverteringen till stamaktier förutsätter även att 95 procent av nuvarande antal utestående preferensaktier av serie B har lösts in, i enlighet med vad som tidigare framkommit i pressmeddelande daterat den 20 september 2019.

· Säkerhet kommer att ställas över aktier i Prime Living Campus Stockholm AB och Prime Living Industries AB, som inte pantsatts för andra förpliktelser, och säkerheterna delas med Campus Stockholm Obligationen.

· En skuld om 190 MSEK kommer att kvarstå under Senior Unsecured Obligationen.

67,25 procent av justerat nominellt belopp har röstat och samtliga av dessa accepterade.

Ikraftträdande och ytterligare information

Förändringarna kommer att träda i kraft förutsatt att de villkor som är angivna i förslaget uppfylls senast den 16 december 2019. Datumet för ikraftträdande kommer att kommuniceras av Bolaget genom ett separat pressmeddelande.

För fullständig beskrivning av ändringsförslagen inklusive villkoren som måste vara uppfyllda för ikraftträdande, se kallelserna som publicerades på Bolagets hemsida den 24 oktober 2019 och de underrättelser om justering som publicerades på Bolagets hemsida den 4 november 2019.

Denna information är sådan information som Prime Living AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 november 2019 kl. 17:45 CET.

För ytterligare information kontakta:

Lars Wikström, VD Prime Living, +46-733-44 22 55, lars.wikstrom@primeliving.se

Nerladdningsbara filer


Stämmokommuniké från årsstämma i Prime Living

Vid årsstämman i Prime Living AB ("Bolaget") den 30 juni 2020, som med anledning av coronaviruset genomförts enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler, fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på Bolagets webbplats.


Prime Living AB (publ) meddelar idag att bolaget offentliggör sin årsredovisning för 2019.

Prime Living AB (publ):s årsredovisning för 2019 har offentliggjorts och finns från och med idag publicerad på bolagets webbplats, www.primeliving.se, samt på bolagets kontor på Pyramidvägen 7 i Solna.Prime Living AB (publ) offentliggör delårsrapport, januari-mars 2020

Perioden januari - mars 2020

  • Koncernens intäkter uppgick till 10,8 MSEK (13,9).
  • Rörelseresultatet uppgick till -5,5 MSEK (-19,2).
  • Värdeförändring av fastigheter uppgick till -3,7 MSEK (0).
  • Resultatet före skatt blev -10,7 MSEK (-29,7).
  • Resultat per stamaktie och preferensaktie serie C, var 0 MSEK (-2,1).


Prime Living beslutar om nedskrivning av värdet på fastigheterna i Oxie och meddelar att bolaget avser initiera kontakt med obligationsinnehavare med anledning av situationen

Mot bakgrund av klagomål från hyresgäster och indikationer på operationella problem relaterade till Prime Living AB (publ):s ("Prime Living" eller "Bolaget") fastigheteter belägna i Oxie (fastigheterna Träpanelen 1, Träpanelen 6 och Träpanelen 8) ("Oxie-fastigheterna") har styrelsen beställt en besiktningsgenomgång av den tekniska förvaltaren i Oxie. Rapporten visar på ett antal allvarliga och systematiska tekniska brister avseende bland annat mark- och grundarbete, värmesystem, ventilation, avlopp, utförande av den ursprungliga entreprenaden samt problem med fukt. Sammantaget uppskattas investeringskostnaden för att åtgärda bristerna av styrelsen till cirka 60 MSEK. Beloppet är betydande för Bolaget och överstiger väsentligen styrelsens tidigare beräkningar avseende investeringskostnaden.Prime Living avser att notera preferensaktier av serie C på Nasdaq First North Premier Growth Market

Styrelsen för Prime Living AB (publ) ("Prime Living" eller "Bolaget") har idag beslutat att ansöka om en notering av Bolagets preferensaktier av serie C på Nasdaq First North Premier Growth Market.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted