Ledningen för Prime Living tillkännager att de inte avser att avyttra någon del av sitt aktieinnehav

I prospektet på sidan 3, Erbjudandet i sammandrag, framgår att Amun Holding AB avser sälja befintliga aktier. Efter återkoppling från ett antal större investerare som har anmält intresse tillkännager Jan Severa, VD, och Ola Wengberg, vice VD, ägare till Amun Holding AB, att de inte avser att avyttra någon del av sitt aktieinnehav. Därtill har en av de större existerande ägarna valt att teckna nya aktier i samband med erbjudandet i syfte att försvara sin ägarandel.

10 juni 2015

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Severa, VD, +46 708 458 133
[email protected]

Om Prime Living
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder i den nordiska marknaden med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 344 lägenheter på tre orter och har ytterligare cirka 2 950 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande tre åren i Stockholmsområdet, Göteborg, Öresundsområdet och Karlstad.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se

Delårsrapport 2015-01-01 - 2015-06-30

Delårsresultat

- Hyresintäkterna uppgick till 9 091 TSEK
- Driftsresultat uppgick till 7 174 TSEK
- Rörelseresultat uppgick till 26 038 TSEK
- Värdeförändring på fastigheter uppgick till 24 716 TSEK
- Periodens resultat efter skatt uppgick till 16 981 TSEK


Prime Living tidigarelägger publikation av delårsrapport

Styrelsen för Prime Living AB har beslutat att tidigarelägga styrelsemöte och publikation av delårsrapport för det första halvåret 2015. Rapporten publiceras den 26 augusti, istället för den 27 augusti. Beslutet är taget mot bakgrund av den kapitalmarknadsdag som Prime Living håller den 27 augusti.


Prime Living fullföljer förvärv av fastigheten Sjöstjärnan 2 i Sjöbergs centrum, Sollentuna, via bolag

Prime Living har den 22 juli, via bolag, fullföljt tillträde av fastigheten Sjöstjärnan 2 i Sjöbergs centrum efter det att detaljplan för bostäder vunnit laga kraft. Underliggande fastighetsvärde uppgår till 33 miljoner kronor. På fastigheten kommer det att skapas ett mindre studentbostadscampus med mycket goda kommunikationer till Stockholms Universitet. Totalt planerar Prime Living uppföra cirka 300 studentlägenheter på fastigheten i två etapper.


Stabiliseringsmeddelande och slutligt utfall i noteringen av Prime Livings stamaktier på Nasdaq First North Premier

Stabiliseringsperioden i samband med noteringen av stamaktierna i Prime Living AB (publ) ("Prime Living") inleddes den 12 juni 2015 och avslutades den 10 juli 2015. Under den perioden har stabiliseringsförvärv skett av totalt 516 864 stamaktier. Samtliga stabiliseringstransaktioner genomfördes inom prisintervallet 44-50 SEK. Stabiliseringsperioden har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringstransaktioner kommer att genomföras.MKB Fastighets AB har tilldelat uppdrag efter upphandling till Modular Living AB att uppföra 50 till 100 student/ungdomsbostäder i Malmö 2015

Efter sedvanlig kommunal upphandling, har MKB Fastighets AB (Malmö kommunala bostadsbolag) tilldelat uppdrag till Modular Living att uppföra 50 till 100 student/ungdomsbostäder i Malmö 2015. Det innebär att modullägenheterna klarar de högt ställda krav MKB Fastighets AB har på kvalitet, till en kostnad som ger möjlighet att erbjuda studenter eller andra rimliga hyror och samtidigt kan färdigställas under 2015.


Nu tas första spadtaget för 208 nya studentbostäder på Beryllgatan i Göteborg

Efter att Prime Living fått klartecken från Göteborgs Stad tas nu första spadtaget för 208 tillfälliga studentbostäder. Bostäderna kommer att byggas på den långsmala markytan mellan Beryllgatan och Stora Fiskebäcksvägen, ett välkommet tillskott i Grevegårdsområdet.Prime Living - handel på Nasdaq First North Premier inleds idag efter övertecknat erbjudande

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SINGAPORE, HONGKONG ELLER JAPAN, ELLER ANNAT LAND TILL VILKEN SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN.

Prime Living AB (publ) ("Prime Living" eller "Bolaget"), som uppför och förvaltar studentbostäder i Sverige, offentliggör härmed utfallet av erbjudandet av Bolagets stamaktier ("Erbjudandet") och noteringen på Nasdaq First North Premier. Erbjudandet övertecknades med ett stort intresse, både bland svenska och internationella institutionella investerare och bland allmänheten i Sverige. Vidare upptas idag Bolagets teckningsoptioner till handel på Nasdaq First North Premier.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted