KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Studentbostäder i Sverige AB (publ), under namnändring från Prime Living AB (publ), org.nr 556715-7929, med säte i Stockholm, kallar härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 januari 2021.

Med anledning av den rådande situationen rörande spridningen av coronaviruset har styrelsen för Studentbostäder i Sverige AB (publ), under namnändring från Prime Living AB (publ), i enlighet med lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att extra bolagsstämman ska genomföras enligt ett s.k. poströstningsförfarande. Extra bolagsstämman hålls därmed utan möjlighet för aktieägare att närvara personligen eller genom ombud. Istället kan aktieägare delta vid extra bolagsstämman genom att rösta och lämna in frågor i förväg enligt instruktionerna nedan.

Information om de beslut som har fattats av extra bolagsstämman offentliggörs onsdagen den 13 januari 2021 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om extra bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELTAGANDE

För att en person ska ha rätt att genom förhandsröstning delta vid extra bolagsstämman ska denne

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 4 januari 2021, och
  • dels senast tisdagen den 12 januari 2021 anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken "Förhandsröstning" nedan så att förhandsrösten är bolaget tillhanda senast den dagen.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste omregistrera aktierna i eget namn senast den torsdagen den 7 januari 2021 för att få delta i extra bolagsstämman, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

FÖRHANDSRÖSTNING

Bolagets aktieägare kan endast utöva sin rösträtt vid extra bolagsstämman genom att rösta på förhand genom s.k. poströstning enligt 22 § lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Aktieägare som vill poströsta ska använda det formulär för poströstning som finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.primeliving.se. Det ifyllda formuläret för poströstning samt, i förekommande fall, relevanta behörighetshandlingar, ska vara bolaget tillhanda senast tisdagen den 12 januari 2021. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Det ifyllda formuläret ska skickas till Studentbostäder i Sverige AB (publ), under namnändring från Prime Living AB (publ), Suttungs Gränd 2, 753 19 Uppsala. Ifyllt formulär får även inges per e-post till info@sbsstudent.se. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Aktieägare som vill poströsta genom ombud ska utfärda en skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.primeliving.se, och ska biläggas poströstningsformuläret.

Omkring den 11 december 2020 kommer adressen till bolagets webbplats ändras till www.sbsstudent.se där kallelse till extra bolagsstämman, formulär för poströstning, fullmaktsformulär och övrig information om extra bolagsstämman därefter finns tillgänglig.

FÖRESLAGEN DAGORDNING

1. Val av ordförande vid extra bolagsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om antagande av ny bolagsordning.
7. Beslut om antagande av ny bolagsordning.
8. Beslut om antagande av ny bolagsordning.
9. Beslut om sammanläggning av aktier.

BESLUTSFÖRSLAG ETC.

Punkt 1 - Val av ordförande vid extra bolagsstämman

Bolagets styrelse har föreslagit att advokat Jesper Schönbeck från Advokatfirman Vinge, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid extra bolagsstämman.

Punkt 2 - Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås bli godkänd är den röstlängd som upprättats av ordföranden på extra bolagsstämman på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.

Punkt 4 - Val av en eller två justeringsmän

Till personer att jämte ordföranden justera protokollet från extra bolagsstämman föreslås Roger Lundvall, representerande JRS, för klienters räkning, och Lars Runby, representerande Älvstranden i Karlstad AB, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller dem som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag att justera protokollet från extra bolagsstämman innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet från extra bolagsstämman.

Punkt 6 - Beslut om antagande av ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolaget antar en ny bolagsordning varigenom ett omvandlingsförbehåll avseende preferensaktier av serie B införs.

Enligt förslaget ska bolagets befintliga bolagsordning justeras på så sätt att följande läggs till i punkten 6 i bolagets bolagsordning:

"Vid registrering av förevarande bolagsordning ska samtliga utestående preferensaktier av serie B omvandlas till stamaktier. Omvandlingen är verkställd när den har registrerats i aktiebolagsregistret samt antecknats i avstämningsregistret."

Beslutet kräver för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman, att ägare till hälften av samtliga preferensaktier av serie B är företrädda på bolagsstämman och att nio tiondelar av de vid bolagsstämman företrädda preferensaktierna av serie B röstar för förslaget och att ägare till hälften av samtliga preferensaktier av serie C är företrädda på bolagsstämman och att nio tiondelar av de vid bolagsstämman företrädda preferensaktierna av serie C röstar för förslaget.

Punkt 7 - Beslut om antagande av ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolaget antar en ny bolagsordning varigenom aktieslagen preferensaktier av serie B och preferensaktier av serie C tas bort.

Enligt förslaget ska bolagets befintliga bolagsordning justeras på så sätt att punkten 6 i bolagsordningen utgår.

Förevarande beslut är villkorat av att, vid tidpunkten för registreringen av bolagsordningen, endast stamaktier är utestående i bolaget och att inga preferensaktier av serie B eller preferensaktier av serie C är utestående.

Beslutet kräver för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 8 - Beslut om antagande av ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolaget antar en ny bolagsordning varigenom styrelsens säte ändras till Uppsala kommun samt att gränserna för antalet aktier och aktiekapitalet ändras i enlighet med vad som framgår nedan.

Styrelsen föreslår att bolagets befintliga bolagsordning justeras så att punkten 2 härefter ska ha följande lydelse:

"Styrelsen ska ha sitt säte i Uppsala kommun."

Styrelsen föreslår vidare att bolagets befintliga bolagsordning justeras så att punkten 4 härefter ska ha följande lydelse:

"Aktiekapitalet utgör lägst 720 000 000 kronor och högst 2 880 000 000 kronor."

Enligt förslaget ska bolagets befintliga bolagsordning även justeras så att punkten 5 härefter ska ha följande lydelse:

"Antalet aktier i bolagets ska vara lägst 144 000 000 och högst 576 000 000."

Förvarande beslut är villkorat av att stämman beslutar i enlighet med förslagen i punkt 9.

Beslutet kräver för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 9 - Beslut om sammanläggning av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman att beslutar om en sammanläggning av samtliga aktier i bolaget varigenom 100 aktier sammanläggs till 1 aktie.

Aktieägare vars aktieinnehav ej är jämt delbara med 100, kommer vederlagsfritt att erhålla aktier från någon av bolagets större aktieägare för att innehavet ska bli jämt delbart med 100. Tillhandahållande av aktier sker genom Euroclear Sweden AB:s försorg, utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av aktieägare. Styrelsen bemyndigas att besluta om fastställande av avstämningsdag för sammanläggningen.

Den verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav samt i förhållande till Euroclear Sweden AB.

Beslutet kräver för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Förvarande beslut är villkorat av att stämman beslutar i enlighet med förslagen i punkt 8.

ÖVRIG INFORMATION

Antal aktier och röster

Dagen då denna kallelse offentliggörs finns totalt 4 808 161 259 aktier i bolaget, varav 46 817 515 stamaktier, 408 592 preferensaktier av serie B samt 4 760 935 152 preferensaktier av serie C, motsvarande sammanlagt 4 807 793 526,2 röster. Dagen då denna kallelse offentliggörs innehar bolaget inga egna aktier.

Bemyndigande

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i extra bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängliga på bolagets webbplats www.primeliving.se, under rubriken "Extra bolagsstämma 2021-01-13" som finns under avsnittet "För investerare". Samtliga handlingar finns även tillgängliga hos bolaget på adress Pyramidvägen 7, 169 56 Solna, samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Fullmaktsformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud och förhandsröstningsformulär finns på bolagets webbplats www.primeliving.se, under rubriken "Extra bolagsstämma 2021-01-13" som finns under avsnittet "För investerare".

Omkring den 11 december 2020 kommer adressen till bolagets webbplats ändras till www.sbsstudent.se där kallelse till extra bolagsstämman, formulär för poströstning, fullmaktsformulär och övrig information om extra bolagsstämman därefter finns tillgänglig.

Aktieägares frågerätt

I enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Med anledning av att extra bolagsstämman kommer att genomföras utan fysiskt sammanträde ska begäran om upplysningar lämnas skriftligen till Studentbostäder i Sverige AB (publ), under namnändring från Prime Living AB (publ), Suttungs Gränd 2, 753 19 Uppsala, eller via e-post till info@sbsstudent.se, senast den 3 januari 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget på Pyramidvägen 7, 169 56 Solna, och på bolagets webbplats, www.primeliving.se, senast den 8 januari 2021. Omkring den 11 december 2020 kommer adressen till bolagets webbplats ändras till www.sbsstudent.se där upplysningarna därefter finns tillgängliga. Upplysningar kommer också inom samma tid skickas till den aktieägare som begärt dem och uppgett sin adress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i december 2020

STUDENTBOSTÄDER I SVERIGE AB (PUBL) (UNDER NAMNÄNDRING FRÅN PRIME LIVING AB (PUBL))

STYRELSEN

För ytterligare information kontakta: Rebecka Eidenert, VD, +46 70 786 54 54, rebecka.eidenert@sbsstudent.se

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691 102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA - NYTT DATUM

Studentbostäder i Sverige AB (publ), org.nr 556715-7929, med säte i Stockholm, kallar härmed till extra bolagsstämma fredagen den 12 februari 2021.


Studentbostäder i Sverige skjuter fram extra bolagsstämma

Studentbostäder i Sverige AB (publ) ("Studentbostäder i Sverige" eller "Bolaget") kallade den 9 december 2020 till extra bolagsstämma som var planerad att hållas den 13 januari 2021. Studentbostäder i Sverige informerar om att styrelsen har beslutat att ställa in den extra bolagsstämman den 13 januari 2021 och samtidigt kalla till en ny bolagsstämma den 12 februari 2021, med likalydande beslut.


Studentbostäder i Sverige har genomfört en riktad nyemission om cirka 250 Mkr i syfte att möjliggöra stark tillväxt

Studentbostäder i Sverige AB (publ) ("Studentbostäder i Sverige" eller "Bolaget") offentliggör härmed att Bolaget framgångsrikt har genomfört en riktad nyemission som tillför Bolaget en bruttolikvid om cirka 250 Mkr. Styrelsen för Studentbostäder i Sverige har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 30 juni 2020, och i enlighet med vad som indikerades i Bolagets pressmeddelande den 16 december 2020, beslutat om en riktad nyemission av 2 777 777 738 nya preferensaktier av serie C till en teckningskurs om 0,09 kronor per aktie (den "Riktade Nyemissionen"), vilket innebär att Bolaget kommer att tillföras en bruttolikvid om cirka 250 Mkr.


Studentbostäder i Sverige has completed a directed share issue of approximately MSEK 250 in order to support strong growth

Studentbostäder i Sverige AB (publ) ("Studentbostäder i Sverige" or the "Company") hereby announces that the Company has successfully completed a directed share issue raising approximately MSEK 250 in gross proceeds. The Board of Directors of Studentbostäder i Sverige has, based on the authorisation granted by the annual general meeting on 30 June 2020, and as indicated in the Company's press release on 16 December 2020, resolved on a directed share issue of 2,777,777,738 new preference shares of series C at a subscription price of SEK 0.09 per share (the "Directed Share Issue"), which means that the Company will receive gross proceeds of approximately MSEK 250.


Studentbostäder i Sverige avser att genomföra en riktad nyemission

Studentbostäder i Sverige AB (publ) ("Studentbostäder i Sverige" eller "Bolaget") offentliggör idag sin avsikt att genomföra en riktad nyemission av preferensaktier av serie C till svenska och internationella institutionella investerare (den "Riktade Nyemissionen"). Bolaget har anlitat Nordea Bank Abp, filial i Sverige, Swedbank AB (publ) och Pareto Securities AB som joint bookrunners i samband med den Riktade Nyemissionen.


Studentbostäder i Sverige intends to carry out a directed share issue

Studentbostäder i Sverige AB (publ) ("Studentbostäder i Sverige" or the "Company") hereby announces its intention to carry out a directed share issue of preference shares of series C to Swedish and international institutional investors (the "Directed Share Issue"). The Company has retained Nordea Bank Abp, filial i Sverige, Swedbank AB (publ) and Pareto Securities AB as joint bookrunners in connection with the Directed Share Issue.
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Studentbostäder i Sverige AB (publ), under namnändring från Prime Living AB (publ), org.nr 556715-7929, med säte i Stockholm, kallar härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 januari 2021.


Studentbostäder i Sverige kallar till extra bolagsstämma för att besluta om att renodla aktie- och kapitalstruktur och genomföra en sammanläggning av aktier

Styrelsen i Studentbostäder i Sverige AB (publ) ("Studentbostäder i Sverige" eller "Bolaget"), under namnändring från Prime Living AB (publ), har idag den 9 december 2020 beslutat att kalla till en extra bolagsstämma i Bolaget den 13 januari 2021 där styrelsen lagt fram förslag om att renodla Bolagets aktie- och kapitalstruktur på så sätt att Bolaget därefter endast har ett aktieslag av stamaktier, vilket sker genom att preferensaktier av serie B och preferensaktier av serie C omstämplas till stamaktier genom ändringar av Bolagets bolagsordning ("Renodlingen"). Förslaget innebär att en preferensaktie av serie B omstämplas till en stamaktie och en preferensaktie av serie C omstämplas till en stamaktie i Bolaget. Några av Bolagets större aktieägare, däribland SBB, Fastator och Amasten (direkt eller indirekt genom dotterbolag), vilka innehar omkring 73 procent av aktierna och 73 procent av rösterna i Bolaget, har åtagit sig att rösta för styrelsens förslag avseende Renodlingen.


Studentbostäder i Sverige presenterar nya finansiella och operationella mål, ny utdelningspolicy samt offentliggör ytterligare finansiell information

Styrelsen i Studentbostäder i Sverige AB (publ) ("Studentbostäder i Sverige" eller "Bolaget"), under namnändring från Prime Living AB (publ), har idag den 9 december 2020 beslutat om nya finansiella och operationella mål, ny utdelningspolicy samt offentliggör ytterligare finansiell information.
Studentbostäder i Sveriges fastighetsportfölj består av över 4 000 studentbostäder på 13 orter med ett fastighetsvärde om cirka 3 500 MSEK. Utöver fastighetsportföljen har Bolaget en projektportfölj om cirka 2 000 studentbostäder till ett värde vid slutförande om cirka 2 000 MSEK. Bolaget är idag ett rikstäckande studentfastighetsbolag på den svenska marknaden. Bolagets EPRA NAV uppgick per den 30 september 2020 till cirka 1 347 MSEK.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted