Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Preservia Hyresfastigheter AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma den 27 september 2019 kl. 10.00 på adressen Hellström Advokatbyrå, Kungsgatan 33 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 20 september 2019 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels ombedes anmäla sin avsikt att delta senast den 23 september 2019.

Anmälan bör ske per mail till David Madeling på david@preservia.se. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Om aktieägare avser att företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltare registrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 20 september 2019 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 20 september 2019.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner via www.preservia.se samt sänds ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan kommer bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för årsstämman.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Beslut om ändring av bolagsordningen
 7. Beslut om nyemission
 8. Framläggande av kontrollbalansräkning 2
 9. Beslut om att snarast återuppta utdelning avseende löpande preferens i preferensaktie serie A.
 10. Stämmans avslutande 

Förslag till beslut - punkt 6

Styrelsen föreslår följande ändringar i bolagsordningen (se markerad fet stil)

 §7 (i)
Innehavare av preferensaktier serie A äger företräde till bolagets utdelningsbara medel med ett belopp om 10 kronor (10,00) kronor årligen per preferensaktie ("Löpande preferens serie A"). Utdelning till preferensaktie serie B är efterställd denna utdelning.

 §7 (vii)
Vad gäller utdelning till innehavare av preferensaktie serie B skall sådan ske upp till ett belopp motsvarande den vinst som uppstår i koncernens underliggande dotterbolag i anledning av försäljning av tillgångar i dessa dotterbolag. Sådan utdelning till innehavare av preferensaktie serie B uppgår till maximalt 152.574.674 kr.

Sista st i § 7 utgår:
Efter bolagsordningsändringen kommer bolaget alltjämt att ha 447.118 preferensaktier och 5.000.000 stamaktier.

§ 8 Ny lydelse. Ändringar markerade med fet stil.
Om bolaget likvideras ska bolagets tillgångar utskiftas enligt nedan angiven ordning:
(i) I den mån inte all Löpande preferens och Ackumulerad preferens utbetalats enligt § 7 i bolagsordning ska sådan eventuell återstående Löpande preferens och Ackumulerad preferens utskiftas till preferensaktierna serie A.
(ii) Ett belopp om 100 kronor (emissionslikviden) ska utbetalas på varje preferensaktie serie A.
(iii) 152 574 647 kronor ska utskiftas till innehavarna av preferensaktier serie B.
(iv) Ett belopp om 0,1 kronor (kvotvärdet) ska utbetalas på varje stamaktie och stamaktie serie B.
(v) Återstående tillgångar ska därefter utskiftas till stamaktier och stamaktier serie B.

Förslag till beslut - punkt 7

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 19 000 preferensaktier av serie B, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 900 kronor.

Emissionen föreslås i syfte att säkerställa koncernens egna kapital och för att möjliggöra fortsatt drift samtidigt som emissionen tillförsäkrar innehavarna av obligationer i bolaget återbetalning av deras investeringar.

Det ska vidare noteras att bolagets ägare, Preservia Fastigheter AB kommer att emittera preferensaktier till Preservia Holding AB, på motsvarande villkor, för att på så sätt tillförsäkra att obligationsinvesterarna kommer att få tillbaka sitt investerade kapital genom sitt ägande i Preservia Holding AB.

För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

 1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Preservia Fastigheter AB. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är en överenskommelse mellan aktieägarna.
 2. För varje tecknad aktie ska erläggas 5 000 kronor. Grunden för teckningskursen är aktiens marknadsvärde.
 3. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet. Betalning för de tecknade aktierna ska ske i samband med teckningen.
 4. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
 5. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i aktieboken 
 6. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Styrelsen har för avsikt att medge kvittning i efterhand.

Övrigt

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 20 130 259 aktier, varav 447 118 preferensaktier (motsvarande 44 711,80 röster), 5 000 000 stamaktier (motsvarande 5 000 000 röster) och 14 683 141 stamaktier av serie B (1 468 314,1 röster).

Fullständigt beslutsunderlag och övriga handlingar kommer att hållas tillgängligt hos bolaget på adressen Vasagatan 7 i Stockholm och på dess hemsida, www.preservia.se, senast två veckor före bolagsstämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm i augusti 2019
Styrelsen i Preservia Hyresfastigheter AB (publ)


Byggstart av 400 bostäder i Bålsta

Projektbolaget har idag tecknat totalentreprenadavtal med NCC för hela projektet.


PRESERVIA HYRESFASTIGHETER AB (publ) - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ MAJ 2019 - APRIL 2020

JÄMFÖRELSETAL INOM PARANTES AVSER SAMMA PERIOD FÖREGÅENDE ÅR

NOVEMBER 2019 - APRIL 2020

 • Nettoomsättning för perioden 0,0 (0,0) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -6,2 (-14,8) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -6,6 (-72,1) MSEK
 • Kassaflöde -4,9 (20,7) MSEK
 • Resultat per aktie -0,34 (-14,41) SEK

MAJ 2019 - APRIL 2020

 • Nettoomsättning för perioden 0,0 (1,1) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -4,7 (-15,6) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -9,8 (-84,3) MSEK
 • Kassaflöde -19,3 (16,7) MSEK
 • Resultat per aktie -0,50 (-16,86) SEK

Antal stamaktier uppgick vid periodens slut till 5 000 000 st, stamaktie serie B till 14 683 141 st, preferensaktie serie A 447 118 st och preferensaktie serie B 12 831 st.Preservia Hyresfastigheter avslutar mentoravtal

Preservia Hyresfastigheter AB avslutar mentoravtal med Wildeco Ekonomisk Information AB när det nu gått över 2 år sedan listning på NGM Nordic MTF, som en kostnadsbesparande åtgärd. Sista dag för mentoravtalet är 31 januari 2020.


Beslut vid extra bolagsstämma i Preservia Hyresfastigheter AB

Vid dagens extra bolagstämma i Preservia Hyresfastigheter AB (publ) fattades följande beslut:


Kallelse till extra bolagsstämma i Preservia Hyresfastigheter AB (publ)

Aktieägarna i Preservia Hyresfastigheter AB (publ), org.nr 559001-3875, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 30 januari 2020 klockan 09.30 i Hellström Advokatbyrås lokaler på Kungsgatan 33 i Stockholm.


Preservia Hyresfastigheter AB publicerar delårsrapport för perioden 1 maj 2019 - 31 oktober 2019

Härmed offentliggör Preservia Hyresfastigheter AB delårsrapport för perioden 1 maj 2019 - 31 oktober 2019.
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted