Beslut vid årsstämma i Preservia Hyresfastigheter AB

Vid dagens årsstämma i Preservia Hyresfastigheter AB (publ) fattades följande beslut:

Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen.

Dispositioner beträffande aktiebolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
Det av styrelsen lämnade utdelningsförslaget på preferensaktier samt yttrande från den 7 maj 2018 lades fram. Stämman beslutade att inte lämna någon utdelning på preferensaktier utan att förlusten balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
Stämman beslutade att inget arvode för styrelseledamöterna ska utgå under året. Stämman beslutade att revisorer ersätts enligt räkning.

Val till styrelse och revisorer
Val av styrelseledamöter
Sittande styrelse omvaldes.
Val av revisorer
Stämman beslutade att omvälja nuvarande revisor.

Beslut om ny bolagsordning
Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning i enlighet med bilaga 2.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra emissioner
Stämman beslutade att intill nästa ordinarie bolagsstämma bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier och teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning med de begränsningar i aktiekapitalet som framgår av bolagsordningen.

Årsstämman har valt att besluta att inte lämna någon utdelning på preferensaktier. Den årliga preferensaktieutdelningen om 10 kronor per aktie per år, ackumuleras, och inför nästa års årsstämma ska det därmed tas beslut om utdelning som inkluderar den ackumulerade preferensaktieutdelningen. Motivet till den inställda utdelningen grundar sig i att det finns en risk att Huddinge-projekt går förlorat. I väntan på besked om Huddinge behövs alla innestående medel för att kunna göra nya förvärv och skapa intäkter till bolaget. På längre sikt är detta en nödvändighet för att generera aktieägarvärde och framtida utdelningar.

Denna information är sådan information som Preservia Hyresfastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2018 kl. 16.45 CET.

Preservia Hyresfastigheter AB publicerar delårsrapport för perioden 1 maj 2019 - 31 oktober 2019

Härmed offentliggör Preservia Hyresfastigheter AB delårsrapport för perioden 1 maj 2019 - 31 oktober 2019.
Beslut vid extra bolagsstämma i Preservia Hyresfastigheter AB

Vid dagens extra bolagsstämma i Preservia Hyresfastigheter AB (publ) fattades följande beslut:


Preservia Hyresfastigheter AB avnoterar bolagets obligationer hos NGM

Preservia Hyresfastigheter AB (publ) har idag fått avnoteringsansökan av bolagets obligationer hos NGM godkänd. Sista dag för handel med obligationerna är fastställd till måndagen den 23 september. De berörda obligationerna har ISIN: SE0006887782 och ISIN: SE0008014088.


Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Preservia Hyresfastigheter AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma den 27 september 2019 kl. 10.00 på adressen Hellström Advokatbyrå, Kungsgatan 33 i Stockholm.
Beslut vid ordinarie bolagsstämma i Preservia Hyresfastigheter AB

Vid dagens ordinarie bolagsstämma i Preservia Hyresfastigheter AB (publ) fattades följande beslut.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär