Preservia Holding AB's (publ) preferensaktier har godkänts för notering på Nordic SME

Preservia Holding AB (publ) har godkänts för noteraing av bolagets preferensaktier på Nordic SME vid Nordic Growth Market. Beräknad första dag för handel är den 12 mars 2020. Preservia Holding AB's (publ) preferensaktier kommer att handlas under kortnamnet "PHOL PREF".

Preferensaktierna och dess notering är resultatet av den villkorsförändring i obligationen som skedde för att åtgärda det egna kapitalet i Preserviakoncernen. Åtgärdsplanen, som godkändes av fordringshavarmötet den 26 juni 2019, sammanfattas med att Preservia Hyresfastigheter AB's två obligationslån behövde konverteras till preferensaktier i ett nytt moderbolag till Preserviakoncernen, Preservia Holding AB (publ). Preservia Holding AB (publ) har genomfört en kvittning av de tidigare obligationsinnehavarnas fordran till de aktuella preferensaktierna. Preferensaktierna har företrädesrätt framför stamaktierna till utdelningsbara medel uppgående till 152 574 674 kronor. Ovanstående har skett i syfte att säkerställa en långsiktig överlevnad för Preserviakoncernen.

För vidare information, vänligen kontakta:
Preservia Holding AB (publ)
Topias Riuttamäki, VD Tel: +46 (0) 730 69 82 66
E-post: topias@preservia.se

Denna information är sådan information som Preservia Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 mars 2020 kl.14.00 CET.


Bokslutskommuniké Maj 2019 - April 2020

INGA JÄMFÖRELSETAL FRÅN TIDIGARE ÅR FINNS DÅ BOLAGET AVGER SIN FÖRSTA RAPPORT FÖR PERIODEN 2019-05-22 - 2020-04-30.

MAJ 2019 - APRIL 2020

  • Nettoomsättning för perioden 0,0 MSEK
  • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -16,7 MSEK
  • Resultat efter skatt uppgick till -34,6 MSEK
  • Kassaflöde -19,0 MSEK
  • Resultat per aktie -23,09 SEK

Antal stamaktier uppgick vid periodens slut till 1 500 000 st och antal preferensaktier till 500 000 st.Preservia Holding AB's (publ) preferensaktier har godkänts för notering på Nordic SME

Preservia Holding AB (publ) har godkänts för noteraing av bolagets preferensaktier på Nordic SME vid Nordic Growth Market. Beräknad första dag för handel är den 12 mars 2020. Preservia Holding AB's (publ) preferensaktier kommer att handlas under kortnamnet "PHOL PREF".


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted