Kallelse till årsstämma i Precio Fishbone AB (publ)

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I PRECIO FISHBONE AB (publ)

Aktieägarna i Precio Fishbone AB (publ), org. nr 556347-2926 kallas härmed till årsstämma onsdagen den 4 maj 2022, kl 17.30 på bolagets kontor, Sveavägen 165 i Stockholm.

Anmälan, m. m.
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska
a) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 26 april 2022, och

b) dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast tisdagen den 26 april 2022 före kl 17.00.

Anmälan om deltagande i årsstämman ska ske till bolaget på adress Stortorget 8, 702 11 Örebro, per telefon 010 483 81 40 eller via e-post: [email protected] Vid anmälan bör följande uppgifter uppges: namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt antal biträden som får vara högst två.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis ska i god tid före stämman skickas till Precio Fishbone AB (publ) på adress Stortorget 8, 702 11 Örebro.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta. Denna registrering ska vara införd i aktieboken tisdagen den 26 april 2022 och aktieägaren bör i god tid före denna tidpunkt begära att förvaltaren ombesörjer sådan omregistrering.

Förslag till dagordning
1.Stämmans öppnande.

2.Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.                                           

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

8. Redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen.

9. Anförande av verkställande direktören.

10. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.

12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall utses av stämman.

14. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.

15. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.

16. Val av revisorer.

17. Beslut i fråga om bemyndigande för styrelsen att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 900.000 aktier av serie B, mot betalning i kontanter, genom apport eller genom kvittning.

18. Val av valberedare.

19. Annat ärende som ankommer på stämman att besluta om.

20. Stämmans avslutande.

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman.

Valberedningen föreslår styrelsens ordförande Patrik Salén till stämmoordförande.

Punkt 11 - Förslag till resultatdisposition.

 Styrelsen föreslår årsstämman att ordinarie utdelning för räkenskapsåret 2021 lämnas med 1,90 kronor per aktie innebärande ett totalt utdelningsbelopp om 17 433 871,80 kronor.

Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen fredagen den 6 maj 2022. Om årsstämman beslutar enligt förslaget, beräknas utdelningarna komma att utsändas från Euroclear Sweden AB onsdagen den 11 maj 2022.

Punkt 13 - 15 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter som skall utses av stämman, fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna samt val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

Bolagsordningen § 6 föreskriver att stämman utser minst 4 och högst 10 ordinarie ledamöter med eller utan suppleanter

Valberedningen föreslår att 4 styrelseledamöter utan suppleanter skall utses.

Ett fast styrelsearvode om 450 000 kronor ska fastställas för perioden till och med slutet av årsstämman 2022 att fördelas enligt följande: ordföranden skall erhålla 180 000 kronor samt 90 000 kronor till var och en av övriga ledamöter. Arvode till revisorn ska utgå enligt av styrelsen godkänt anbud.

Valberedningen föreslår omval som ordinarie ledamöter av Stina Treven, Patrik Salén och Katarina Åkerman. Valberedningen föreslår vidare nyval av Per Adolfsson som ordinarie ledamot. Claes Ruthberg har avböjt omval. Valberedningen föreslår att Patrik Salén väljs till ordförande. De föreslagna personerna till styrelsen presenteras på bolagets hemsida www.preciofishbone.se under rubriken IR/Bolagsinformation/Styrelse och ledning.

Aktieägare representerande 40 % av röstetalet i bolaget har förklarat sig stödja förslagen.

Punkt 16 - Val av revisorer och revisorssuppleanter.

Bolagsordningen § 7 föreskriver att på årsstämma utses ett auktoriserat revisionsbolag till revisor med eller utan suppleanter för tiden intill nästa årsstämma. Till revisorer föreslår valberedningen för tiden intill nästa årsstämma att omvälja Revisionsfirman EY.

Punkt 17 - Beslut om bemyndigande av nyemission.

Avsikten med styrelsens förslag är att bemyndigandet ska ge styrelsen möjlighet att emittera aktier för företagsförvärv.

Vid ett fullt utnyttjande av bemyndigandet innebärande att totalt 900 000 aktier av serie B nyemitteras blir utspädningseffekten 8,9 % av aktiekapital och röster i bolaget.  Ett sådant medgivande från årsstämman 2022 gäller till och med nästa årsstämma. Vid styrelsens ianspråktagande helt eller delvis av bemyndigandet skall de nyemitterade aktierna äga rätt till utdelning som kan komma att beslutas av bolagsstämma som genomförs efter årsstämman 2023.

Beslut om bemyndigande av riktad nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med styrelsens förslag är giltigt endast om det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna som de vid stämman företrädda aktierna.

HANDLINGAR

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och andra handlingar kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor i Örebro samt på bolagets webbplats. Aktieägare som så begär samt uppger sin postadress kan få årsredovisningen tillsänd.

Stockholm den 5 april 2022
Precio Fishbone AB (publ)
Styrelsen

Frågor med anledning av kallelsen besvaras av Christer Johansson 073-078 80 40

Precio Fishbone AB är ett konsult- och systemutvecklingsföretag och har tillsammans med dotterbolaget Precio Fishbone Systems cirka 240 medarbetare i Borlänge, Eskilstuna, Göteborg, Malmö, Stockholm, Västerås, Örebro samt Köpenhamn, London, Ottawa, Düsseldorf och Ho Chi Minh City i Vietnam.

Precio Fishbone utvecklar produkter och såväl paketerade som skräddarsydda IT-lösningar där förståelse för kundens verksamhet är en lika viktig utgångspunkt som ingenjörsmässighet och teknik. På så sätt skapar vi affärsnytta, kostnadseffektivitet och verkligt värde för våra kunder. Vårt engagemang, vår erfarenhet och vår uttalade specialistkompetens tillsammans med det mindre företagets snabbhet och flexibilitet gör oss till en mycket effektiv och strategisk partner till våra kunder.

Företagets webbplats är www.preciofishbone.se

Bolagets B-aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North Premier Growth Market.

 Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser enligt Nasdaq Stockholm First North Premier Growth Markets regelverk. Erik Penser Bank AB är även likviditetsgarant för bolagets B-aktie. Ceritified Adviser kan nås på telefon 08-463 83 00 samt per mejl [email protected]

 


Precio Fishbone lämnar delårsrapport för perioden januari - mars 2022

Vi har haft en god beläggning och ett bra affärsläge under kvartalet trots att vi under januari påverkats av covid-19-pandemin genom hög sjukfrånvaro.

Vi fortsätter att växa men då vi ökat de strategiska satsningarna på marknader utanför Sverige så är resultat och marginal lägre än för det första kvartalet 2021.Kallelse till årsstämma i Precio Fishbone AB (publ)

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I PRECIO FISHBONE AB (publ)

Aktieägarna i Precio Fishbone AB (publ), org. nr 556347-2926 kallas härmed till årsstämma onsdagen den 4 maj 2022, kl 17.30 på bolagets kontor, Sveavägen 165 i Stockholm.


Bokslutskommuniké 2021 Precio Fishbone

Återhämtning i kvartalet trots påverkan av covid-19

Omsättningen ökade i det fjärde kvartalet och en stark marknad har gett en resultatmässig återhämtning efter ett svagare tredje kvartal. Återhämtningen mattades dock av på grund av mycket höga sjukskrivningstal i slutet av kvartalet. I december var sjukskrivningarna hela 440 % högre än i december 2020. Den höga smittspridningen av omikron är orsaken till våra höga sjukskrivningstal.


Omnia tilldelas utmärkelsen 'Intranet Choice 2022'

Precio Fishbones SaaS-tjänst Omnia har fått utmärkta recensioner och har utsetts till rekommenderad produkt i rapporten 'Intranet and Employee Experience Platforms 2022'.


Precio Fishbone vinner upphandling av ny tjänst mot spelmissbruk

Precio Fishbone har vunnit en upphandling för att nyutveckla tre delsystem för Spelinspektionen kallat Spelpaus.se.

Spelpaus.se är en tjänst där spelare på till exempel online-casinon kan stänga av sig själva för allt spel i Sverige.

Beräknat ordervärde är över 12,5 MSEK


PRECIO FISHBONE LÄMNAR DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI - SEPTEMBER 2021

Vårt tredje kvartal 2021 är tyvärr ett av våra svagaste. För första gången gjorde vi en förlust i augusti. Debiteringsgraden för vår konsultdel samma månad var inte alls på den nivå vi brukar lyckas med utan var blygsamma 77 %. Vi har lyckats mindre bra med att få en bra start på hösten. Att alla i organisationen kavlat upp ärmarna i september har inte räckt ända fram trots en stark spurt. Under det sista kvartalet är min bedömning att situationen fortsatt kommer att förbättras och att vi kommer tillbaka till en god lönsamhetsnivå.


Precio Fishbone lämnar delårsrapport för perioden januari - juni 2021

Kvartalet april - juni 2021

· Nettoomsättningen uppgick till 65,8 mkr (64,7).

· Rörelseresultatet (EBITA) blev 7,1 mkr (7,4).

· Rörelsemarginalen (EBITA) blev 10,8 % (11,5 %).

· Resultat efter skatt blev 5,6 mkr (5,4).

· Vinst per aktie efter skatt blev 0,61 kr (0,58).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 8,6 mkr (8,6) vilket motsvarar 0,93 kr per aktie (0,94).

· Årsstämman beslöt att lämna 1,90 (0,00) i ordinarie utdelning och 1,00 (0,00) kr per aktie i utdelning.

· 105 000 teckningsoptioner med rätt att teckna lika många B-aktier under 2024 till en kurs om 77,10 kr per aktie har tecknats inom ramen för ett personaloptionsprogram.

Halvåret januari - juni 2021

· Nettoomsättningen uppgick till 130,0 mkr (130,6).

· Rörelseresultatet (EBITA) blev 14,1 mkr (14,7).

· Rörelsemarginalen (EBITA) blev 10,9 % (11,2 %).

· Resultat efter skatt blev 10,8 mkr (10,6).

· Vinst per aktie efter skatt blev 1,15 kr (1,13).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 17,4 mkr (16,3) vilket motsvarar 1,90 kr per aktie (1,78).


Kommuniké från årsstämma i Precio Fishbone AB (publ)

Torsdagen den 6 maj 2021 hölls årsstämma i Precio Fishbone AB (publ). Stämman fattade bland annat beslut i följande frågor:


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted