Precio och Fishbone Systems fullföljer samgåendet

I ett pressmeddelande den 23 januari 2015 meddelade Precio att man hade tecknat en avsiktsförklaring med Fishbones huvudaktieägare om ett samgående.

Efter genomförd Due Diligence och slutförhandlingar med Fishbones aktieägare har i dag avtal tecknats innebärande att Precio, med tillträde den 3 mars 2015 förvärvar samtliga 29.400 aktier i Fishbone Systems AB för en köpeskilling om cirka 29.400.000 kronor.


Precio och Fishbone Systems går samman

Precio har idag tecknat en avsiktsförklaring med Fishbones huvudägare om ett samgående.


Beslut på extra bolagsstämman den 24 november 2014 i Precio Systemutveckling

Vid extra bolagsstämma i Precio Systemutveckling AB (publ), listat på NASDAQ First North Premier, nyvaldes styrelseledamöterna Bengt-Åke Älgevik, Claes Ruthberg och Patrik Salén. Kjell Sandin utsågs vid årsstämman den 6 maj 2014.


Styrelsen för Precio Systemutveckling kallar till extra bolagsstämma måndagen den 24 november 2014 vid sitt kontor i Stockholm

Precios styrelse välkomnar bolagets aktieägare till extra bolagsstämma där följande frågor kommer att underställas aktieägarna för beslut.


Delårsredogörelse januari - september 2014

· Nettoomsättningen uppgick under tredje kvartalet till 28,0 mkr (22,5) och för hela niomånadersperioden till 95,2 mkr (79,4).
· Rörelseresultatet (EBITA) blev för tredje kvartalet 1,5 mkr (0,4) och för hela niomånadersperioden 6,9 mkr (0,7).
· Rörelsemarginalen (EBITA) blev under tredje kvartalet 5,5 % (1,8 %) och under hela niomånadersperioden 7,2% (0,9%).
· Resultat efter skatt blev under tredje kvartalet 1,0 mkr (0,2) och för hela niomånadersperioden 5,1 mkr (0,3).
· Vinst per aktie efter skatt under tredje kvartalet blev 0,14 kr (0,02) och under hela niomånadersperioden 0,68 kr (0,04).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten under tredje kvartalet blev 1,0 mkr (0,5) vilket motsvarar 0,13 kr per aktie (0,06). För hela niomånadersperioden blev kassaflödet från den löpande verksamheten 3,6 mkr (-0,5) vilket motsvarar 0,48 kr per aktie (-0,07).
· Ramavtal tecknat med Statens Energimyndighet.
· En riktad nyemission har tillfört bolagets egna kapital 2,4 mkr.
· En företrädesemission, som kommer att redovisas i kvartal fyra, har dessutom tillfört bolaget 2,3 mkr.
· Styrelsen kallar till en extra bolagsstämma den 24 november 2014 för val av ny styrelse och för att ta ställning till en extra utdelning om 0,50 kr per aktie vilket motsvarar ett totalt utdelningsbelopp om 3,9 mkr.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted