PowerCell investerar i solceller och elektrolysör för att skapa industriell testbädd samt egen vätgasframställning

PowerCell Sweden AB har beslutat utrusta bolagets befintliga anläggning i Göteborg med en helt integrerad solcellsbaserad lösning för egen framställning av grön vätgas.
Installationen, som beräknas vara klar under det andra halvåret 2022, kommer att tjäna som industriell testbädd för affärsutveckling men också bidra till att PowerCell blir självförsörjande på vätgas samt får en egen, decentraliserad energiproduktion för reservkraft.
"Genom den här installationen kommer vi att både kunna öka vår försäljning och accelerera vår hållbarhet", säger Richard Berkling, vd för PowerCell Sweden AB.

Den beslutade installationen består av solcellspaneler som kommer att monteras på PowerCells anläggning på Ruskvädersgatan i Göteborg samt en elektrolysör som omvandlar solenergin till miljömässigt fullständigt hållbar s k grön vätgas. Den framställda vätgasen kommer bland annat att användas i PowerCells laboratorium där bränsleceller löpande utvecklas och testas och där även framställda bränslecellsstackar och bränslecellssystem testkörs före leverans till kund. Laboratoriet är norra Europas största och samtidigt mest avancerade vätgaslaboratorium. Idag får PowerCell sin vätgas levererad med lastbil från externa leverantörer.

"Med den här installationen kommer vi att kunna ersätta den köpta vätgasen med egenproducerad vätgas vilket kommer att minska antalet miljöpåverkande lastbilstransporter till vår anläggning. Vi kommer också att använda vätgasen för att med hjälp av ett av våra egna stationära bränslecellsbaserade kraftsystem framställa el som kan användas både som reservkraft och för att driva olika applikationer, såsom laddning av elbilar", säger Richard Berkling, vd för PowerCell Sweden AB.

Förutom att förse PowerCell med egen vätgas och elenergi kommer installationen också att fungera som en kombinerad testbädd och demonstrationsanläggning för decentraliserade, hållbara energisystem för kunder och andra intressenter. Intresset för kompletta installationer där lokal egenproducerad vätgas används i kombination med bränsleceller ökar kraftigt eftersom det både kan bidra till att lösa problem med bristande tillgång till el samt skapa en mer oberoende kraftförsörjning.

"Vi behöver på ett mer handfast sätt visa marknaden att teknologi, produkter och integrerade lösningar finns att tillgå redan idag och att man inte behöver vänta till 2025 eller 2030 som vi ibland hör när det gäller åtaganden om ökad hållbarhet. Nu går vi före och sänker tröskeln för intresserade kunder genom att visa att såväl riskerna som komplexiteten minskar när de kan köpa den här typen av kompletta installationer. Genom att också kunna visa våra kunder hur dessa fungerar i praktiken får vi en unik möjlighet att erbjuda dem kompletta anläggningar för framställning av grön vätgas", säger Richard Berkling.

"När vi får frågan vad som kan göras för att accelerera omställningen till helt utsläppsfria energilösningar från politiker, analytiker och andra intressenter, så lyfter vi fram behovet av industriella testbäddar som kan bidra till att generera kunskap och erfarenhet av applikationerna eftersom det är centralt för slutkunden. Nu visar vi ledarskap genom att tillsammans med utvalda partner skapa en lösning som är kommersiellt tillgänglig och som kan skalas beroende på applikationsområde och kundens individuella behov."

Den nu beslutade installationen kommer att vara mycket flexibel och nyttjas utifrån behov och tillgång på energi. När tillgången på solenergi är god, alternativt när elpriserna i det fasta nätet är mycket låga, kommer vätgas produceras som därefter lagras lokalt för användning vid senare tillfälle. Vätgasen kan även komma att säljas externt. 

"En av de stora fördelarna med vätgas är att den gör det möjligt att flytta energi i tid och rum. När det råder överskott på el kan energin omvandlas till vätgas som lagrad kan användas senare lokalt eller på annan plats", säger Richard Berkling.

För slutgiltigt genomförande är PowerCell beroende av tillämpliga myndighetsgodkännande såsom bygglov mm.  

För mer information, vänligen kontakta:

Richard Berkling
VD, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 (0) 31 720 36 20
Email: [email protected]

Om PowerCell Sweden AB (publ)
PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara, och därmed lätta att anpassa till kundernas behov

PowerCell grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) är sedan 2014 föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm. G&W Fondkommission är Certified Adviser, e-post: [email protected], telefon: 08-503 000 50.

PowerCell får megawatt-order värd ca 47 MSEK fram till 2023 från europeiskt start-up-företag inom flyg

PowerCell Sweden AB (publ) har fått en ramorder från ett europeiskt start-up-företag inom flyg värd sammanlagt cirka 47 MSEK (cirka 4,5 MEUR) fram till och med 2023. Ordern omfattar leverans av bränslecellssystem med en total kapacitet på flera megawatt samt utvecklingsarbete och laboratorietester. Cirka 75 procent av ordervärdet förväntas påverka 2022.


Kommuniké från årsstämma 2022 i PowerCell Sweden AB (publ)

Powercell Sweden AB (publ) höll tisdagen den 3 maj 2022 årsstämma i Palmstedtsalen, Chalmers Conference Center med adress Chalmersplatsen 1 i Göteborg. Till ordförande för årsstämman valdes advokat Eric Ehrencrona från MAQS Advokatbyrå.


PowerCell får amerikansk order på bränslecellssystem för mobilt mikro-elnät baserat på reformerad metanol

PowerCell Sweden AB har fått en order på ett 200 kW bränslecellssystem från det amerikanska bolaget Kaizen Clean Energy. Systemet skall använda vätgas som framställts genom lokal reformering av metanol och byggas in i en mobil lösning för mikro-elnät som kan användas för laddning av elektriska fordon, vätgastankning och backup av kritiska system.


Förbättrad affärsmix och fortsatt stabil bruttomarginalutveckling under kvartalet

PowerCell Swedens AB försäljning uppgick under det första kvartalet 2022 till 30,0  MSEK jämfört med 29,7 MSEK motsvarande kvartal föregående år.
Rörelseresultatet på -28,6 MSEK (-23,9) påverkades av satsningar inom marknad och försäljning. Bruttomarginalen uppvisade en fortsatt stabil utveckling och uppgick till 32,8% (32,4%).


PowerCell får order på marin bränslecellsmodul från Siemens Energy som led i utökat samarbete

PowerCell Sweden AB och Siemens Energy har tecknat ett avtal om ett utökat samarbete inom bränslecellsbaserade driv- och kraftgenereringssystem för fartyg. Avtalet följer på det memorandum of understanding som de båda bolagen undertecknade i augusti 2018. Som ett led i det utökade samarbetet har Siemens Energy lagt en order på en kundanpassad marin bränslecellsmodul på 100kW.


Kallelse till årsstämma i PowerCell

Aktieägarna i Powercell Sweden AB (publ), org.nr 556759-8353 ("PowerCell" eller "Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 3 maj 2022 kl. 15.00 i Palmstedtsalen, Chalmers Conference Center med adress Chalmersplatsen 1 i Göteborg. Registrering till stämman börjar kl. 14.00.


PowerCells årsredovisning för 2021 nu publicerad

PowerCell Sweden AB (publ) har nu publicerat sin årsredovisning för 2021 på sin hemsida.


PowerCells valberedning föreslår omval av ordförande samt nyval av Kajsa Ryttberg-Wallgren

Valberedningen för PowerCell Sweden AB (publ) har nu avslutat sitt arbete inför årsstämman den 3 maj 2022.


Fortsatt försäljningstillväxt och förbättrat resultat

PowerCell Sweden AB ökade sin försäljning under det fjärde kvartalet 2021 med 49 procent till 56,8 MSEK jämfört med motsvarande kvartal i fjol (38,2 MSEK). För 2021 som helhet ökade försäljningen med 54 procent till 159,8 (103,5) MSEK.

Rörelseresultatet förbättrades till -23,9 (-29,5) MSEK drivet av fortsatt ökande försäljning och stärkt bruttomarginal.


PowerCell går med i europeiskt utvecklingsprojekt avseende framtidens bränslecellsteknologi

För att accelerera bolagets långsiktiga teknikutveckling har PowerCell Sweden AB gått med i det samordnade europeiska utvecklingsprojektet Camelot.
Projektet syftar till att ta fram framtidens material för bränsleceller. Bland övriga deltagare märks såväl ledande forskningsinstitut som universitet och industriföretag, däribland BMW.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted