Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Förbättrad affärsmix och fortsatt stabil bruttomarginalutveckling under kvartalet

PowerCell Swedens AB försäljning uppgick under det första kvartalet 2022 till 30,0  MSEK jämfört med 29,7 MSEK motsvarande kvartal föregående år.
Rörelseresultatet på -28,6 MSEK (-23,9) påverkades av satsningar inom marknad och försäljning. Bruttomarginalen uppvisade en fortsatt stabil utveckling och uppgick till 32,8% (32,4%).

Under det första kvartalet 2022 har det ökande intresset för vätgaselektriska lösningar inneburit att ett ökat antal kunder inom olika segment svarar för en större andel av den totala försäljningen.

"Under det första kvartalet i fjor bestod försäljningen till stor del av bränslecellstackar till Robert Bosch GmbH. I år ser vi hur fler och större kunder beställer alltmer av kompletta system och kundanpassade lösningar inom transition services, vilket lett till en förbättrad affärsmix", säger Richard Berkling, vd för PowerCell Sweden AB.

Under det första kvartalet 2022 uppgick försäljningen till 30,0 MSEK jämfört med 29,7 MSEK motsvarande kvartal föregående år. Rörelseresultatet uppgick -28,6 MSEK jämfört med -23,9 MSEK motsvarande kvartal 2021, och har påverkats av offensiva satsningar inom marknadsföring och försäljning. Bruttoresultatet uppgick till 9,8 MSEK (9,6) drivet av en fortsatt stabil utveckling för bruttomarginalen som under kvartalet uppgick till 32,8% (32,4).

Kassaflödet från den löpande verksamheten under första kvartalet uppgick till -42,2 MSEK (-11,2) och påverkades av ökande rörelsekapital till följd av en uppbyggnad av lager från låga nivåer vid utgången av 2021.

Finansiellt sammandrag

MSEK, om inte annat anges Kv1 2022 Kv1 2021 2021
Nettoomsättning 30,0 29,7 159,8
Bruttovinst 9,8 9,6 49,0
Bruttomarginal, % 32,8 32,4 30,7
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster -28,6 -22,7 -80,5
Rörelseresultat -28,6 -23,9 -81,7
Periodens resultat -24,5 -16,5 -75,1
Vinst per aktie, före och efter utspädning, SEK -0,45 -0,31 -1,50
Soliditet, % 72,9 78,8 73,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten -42,2 -11,2 -66,3

Länk till rapporten: https://powercell.se/sv/rapporter-och-presentationer

För mer information, vänligen kontakta:

Richard Berkling                                           Mårten Wikforss
VD, PowerCell Sweden AB (publ)                  IR-ansvarig
Tel: +46 (0) 31 720 36 20                                Tel: +46 705 59 11 49
Email: [email protected]          Email: [email protected]

Denna information är insiderinformation som PowerCell Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2022, kl 08:30 CET.

Om PowerCell Sweden AB (publ)
PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara, och därmed lätta att anpassa till kundernas behov 
PowerCell grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) är sedan 2014 föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm. G&W Fondkommission är Certified Adviser, e-post: [email protected], telefon: 08-503 000 50.

Bränslecellssystem från PowerCell ombord på världens första bränslecellselektriska dumper-prototyp

Ett bränslecellssystem från PowerCell Sweden står för kraften på världens första vätgaselektriska och helt utsläppsfri dumper-prototyp som byggts av Volvo Construction Equipment. Dumpern är resultatet av ett forskningsprojekt där även RISE Research Institutes of Sweden och FFI, ett samarbete mellan Vinnova, Trafikverket och Energimyndigheten, ingått.


PowerCell får megawatt-order värd ca 47 MSEK fram till 2023 från europeiskt start-up-företag inom flyg

PowerCell Sweden AB (publ) har fått en ramorder från ett europeiskt start-up-företag inom flyg värd sammanlagt cirka 47 MSEK (cirka 4,5 MEUR) fram till och med 2023. Ordern omfattar leverans av bränslecellssystem med en total kapacitet på flera megawatt samt utvecklingsarbete och laboratorietester. Cirka 75 procent av ordervärdet förväntas påverka 2022.


Kommuniké från årsstämma 2022 i PowerCell Sweden AB (publ)

Powercell Sweden AB (publ) höll tisdagen den 3 maj 2022 årsstämma i Palmstedtsalen, Chalmers Conference Center med adress Chalmersplatsen 1 i Göteborg. Till ordförande för årsstämman valdes advokat Eric Ehrencrona från MAQS Advokatbyrå.


PowerCell får amerikansk order på bränslecellssystem för mobilt mikro-elnät baserat på reformerad metanol

PowerCell Sweden AB har fått en order på ett 200 kW bränslecellssystem från det amerikanska bolaget Kaizen Clean Energy. Systemet skall använda vätgas som framställts genom lokal reformering av metanol och byggas in i en mobil lösning för mikro-elnät som kan användas för laddning av elektriska fordon, vätgastankning och backup av kritiska system.


Förbättrad affärsmix och fortsatt stabil bruttomarginalutveckling under kvartalet

PowerCell Swedens AB försäljning uppgick under det första kvartalet 2022 till 30,0  MSEK jämfört med 29,7 MSEK motsvarande kvartal föregående år.
Rörelseresultatet på -28,6 MSEK (-23,9) påverkades av satsningar inom marknad och försäljning. Bruttomarginalen uppvisade en fortsatt stabil utveckling och uppgick till 32,8% (32,4%).


PowerCell får order på marin bränslecellsmodul från Siemens Energy som led i utökat samarbete

PowerCell Sweden AB och Siemens Energy har tecknat ett avtal om ett utökat samarbete inom bränslecellsbaserade driv- och kraftgenereringssystem för fartyg. Avtalet följer på det memorandum of understanding som de båda bolagen undertecknade i augusti 2018. Som ett led i det utökade samarbetet har Siemens Energy lagt en order på en kundanpassad marin bränslecellsmodul på 100kW.


Kallelse till årsstämma i PowerCell

Aktieägarna i Powercell Sweden AB (publ), org.nr 556759-8353 ("PowerCell" eller "Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 3 maj 2022 kl. 15.00 i Palmstedtsalen, Chalmers Conference Center med adress Chalmersplatsen 1 i Göteborg. Registrering till stämman börjar kl. 14.00.


PowerCells årsredovisning för 2021 nu publicerad

PowerCell Sweden AB (publ) har nu publicerat sin årsredovisning för 2021 på sin hemsida.


PowerCells valberedning föreslår omval av ordförande samt nyval av Kajsa Ryttberg-Wallgren

Valberedningen för PowerCell Sweden AB (publ) har nu avslutat sitt arbete inför årsstämman den 3 maj 2022.


Fortsatt försäljningstillväxt och förbättrat resultat

PowerCell Sweden AB ökade sin försäljning under det fjärde kvartalet 2021 med 49 procent till 56,8 MSEK jämfört med motsvarande kvartal i fjol (38,2 MSEK). För 2021 som helhet ökade försäljningen med 54 procent till 159,8 (103,5) MSEK.

Rörelseresultatet förbättrades till -23,9 (-29,5) MSEK drivet av fortsatt ökande försäljning och stärkt bruttomarginal.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted