Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Plexian AB (publ) den 30 november 2022

Extra bolagsstämma i Plexian AB (publ) ("Bolaget"), ägde rum idag den 30 november 2022 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Gustav Adolfs Torg 8 B, 211 39 Malmö. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet och i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda beslutsförslag, med undantag för förslaget till beslut om företrädesemission av units och emissionsbemyndigande som av tekniska skäl justerades vad gäller serienumret för teckningsoptionerna från tidigare TO 3 till TO 7.

De huvudsakliga besluten fattade av stämman framgår nedan.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier ska ändras i enlighet med nedan. För det fall aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget efter registrering av minskningen av aktiekapitalet och företrädesemissionen enligt nedan två beslutspunkter "Minskning av aktiekapitalet" respektive "Företrädesemission av units" understiger uppdaterade gränser i bolagsordningen ska gränserna sänkas i den mån som krävs för att möjliggöra registrering.

 § 4

Nuvarande lydelse

Uppdaterad lydelse

 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 5 000 000 högst 20 000 000 kronor.

 

 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 13 500 000 kronor och högst 54 000 000 kronor.

 

§5 

Nuvarande lydelse

Uppdaterad lydelse

 

Antalet aktier lägst vara 15 000 000 och högst 60 000 000.

 

Antalet aktier ska lägst vara 90 000 000 och högst 360 000 000.

 

 

Minskning av aktiekapitalet

Stämman beslutade om minskning av aktiekapitalet med 4 804 785,8015540 kronor för avsättning till fritt eget kapital och utan indragning av aktier. Efter registreringen av aktiekapitalsminskningen ändras Bolagets akties kvotvärde från ca 0,33 kronor till 0,15 kronor.

Företrädesemission av units

Stämman beslutade om nyemission av units, innehållande aktier och teckningsoptioner av serie TO 7, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Serienumret för teckningsoptionerna har av tekniska skäl justerats i förhållande till tidigare offentliggjord information från TO 3 till TO 7. Beslutet överensstämmer i övrigt med styrelsens tidigare offentliggjorda beslutsförslag.

Företrädesemissionen består av högst 65 519 830 aktier och högst 65 519 830 teckningsoptioner av serie TO 7. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 9 december 2022 till och med den 23 december 2022 och teckningskursen uppgår till 0,50 kronor per unit, motsvarande 0,50 kronor per aktie.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen om att besluta om emission av aktier och teckningsoptioner av serie TO 7 som garantiersättning till de som ingått garantiförbindelser avseende ovanstående företrädesemission av units. Serienumret för teckningsoptionerna som omfattas av bemyndigandet har av tekniska skäl justerats i förhållande till tidigare offentliggjord information från TO 3 till TO 7. Beslutet överensstämmer i övrigt med styrelsens tidigare offentliggjorda beslutsförslag. Det reviderade beslutsförslaget framgår i dess helhet nedan.

I syfte att möjliggöra emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner som garantiersättning till de som ingått garantiförbindelser ("Garanterna") för att säkerställa den företrädesmissionen av units som styrelsen föreslår att stämman beslutar om enligt ovan ("Företrädesemissionen"), föreslår styrelsen att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om kvittning eller andra villkor, besluta om emission av aktier och teckningsoptioner till Garanterna.

Vid utnyttjande av bemyndigandet ska villkoren för units vara desamma som i Företrädesemissionen innebärande att varje unit ska bestå av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 7.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna genomföra emission av units som garantiersättning till Garanterna. Antalet aktier och teckningsoptioner som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet får sammanlagt högst uppgå till det totala antalet aktier och teckningsoptioner som motsvarar den överenskomna garantiersättning som bolaget har att utge till Garanterna. Teckningskursen i den eventuella emissionen till Garanterna ska motsvara den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under teckningsperioden för Företrädesemissionen.

För ytterligare information, kontakta:

Staffan Mattson, CEO, Plexian

E-post: [email protected] 

Om Plexian

Plexian är ett fintech-bolag som grundades 2017 och som verkar inom segmentet försäljningsdrivande lojalitetslösningar med kunden i fokus. Affärsmodellen bygger på att konvertera redan existerande medlemmar hos B2B partners med stora medlemsdatabaser, till användare av den egenutvecklade plattformen Edge. Medlemmen får tillgång till unika datadrivna erbjudanden baserat på köpmönster och Plexians partner kan skapa en ökad förståelse för sin kund baserat på analyser som grundar sig på kundernas transaktioner och aktiviteter på Edge.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | [email protected]

Plexian lanserar patenterad digital valuta

Malmö 27 januari 2023: Det Malmöbaserade fintechbolaget Plexian lanserar nu PlexChain, en patenterad digital valuta avsedd för att förbättra kundlojaliteten och ge en smidigare köpupplevelse. PlexChain, som är ett stablecoin, är utvecklad i samarbete med CashButler och kan användas antingen som en separat app-lösning eller som en whitelabel-tjänst som integreras i kundens befintliga system.


Fullt fokus på tillväxt - Plexian gör ytterligare framsteg gällande nya kundavtal

Malmö 26 januari 2023: Fintechbolaget Plexian meddelar idag att man tagit nästa steg gällande flertalet kunddialoger och säljprocesser avseende implementering av den egenutvecklade uppdaterade plattformen Edge. Avtalen ger de nya kunderna, som befinner sig inom upplevelseindustrin, idrottsrörelsen och köpcentra/detaljhandeln, möjlighet att med hjälp av Edge bygga långsiktiga och lönsamma relationer och skapa mervärde för sina medlemmar genom att matcha dem med rätt förmån vid rätt tillfälle. 


Plexian utökar sin finansiella rapportering för ökad transparens

Malmö 23 januari 2023: Som en del av sin nya strategi för ökad tillväxt, utökar det Malmöbaserade fintech-bolaget Plexian sin finansiella rapportering och inför kvartalsredovisning från och med Q1 2023. Syftet är att öka transparensen och ge aktieägare såväl som andra intressenter bättre insyn i bolaget och att kontinuerligt uppdatera om dess utveckling.


Plexian AB (publ): skiljedom avseende tvisten med Norberg & Partner ska meddelas den 7 juli 2023

Plexian AB (publ) ("Bolaget" eller "Plexian") offentliggjorde den 26 september 2022 att Plexian har beslutat att vidta rättsliga åtgärder gentemot Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ) ("Norberg & Partner") för att Norberg & Partner inte betalat utestående teckningslikvid om ca 12,5 MSEK i den nyemission som offentliggjordes den 1 april 2022.Plexian AB (publ) offentliggör utfall i företrädesemission av units

Styrelsen för Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet i den emission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som beslutades av extra bolagsstämma den 30 november 2022 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen tecknades till cirka 20,1 procent med stöd av uniträtter och cirka 0,7 procent utan stöd av uniträtter. Resterande garanterad del av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 29,2 procent, har tilldelats emissionsgaranter. Totalt tecknades Företrädesemissionen således till cirka 50,0 procent. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgick till 0,50 SEK per unit, motsvarande 0,50 SEK per aktie, och Bolaget tillförs således cirka 16,4 MSEK före emissionskostnader.


Plexian tecknar avtal med Hub Park

Skräddarsydd version av lojalitetsplattformen Edge ska ge ökat mervärde till Hub Parks kunder

Malmö 22 december 2022: Fintechbolaget Plexian och fastighetsbolaget Hub Park har tecknat ett samarbetsavtal som innebär att Plexian kommer att tillhandahålla en skräddarsydd version av plattformen Edge till Hub Park och Hub Parks kunder. Genom att samla in data som sedan analyseras via Edge, som också gör det möjligt att mäta och spåra effekten av beteendeförändring, kan Hub Park erbjuda en än mer heltäckande servicelösning för sina kunder. 


Plexian AB (publ) offentliggör tilläggsprospekt avseende förestående företrädesemission

Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") har upprättat ett tilläggsprospekt ("Tilläggsprospektet") till det EU-tillväxtprospekt som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 1 december 2022 ("Prospektet").


Plexian AB (publ): Staffan Mattson har avgått ur styrelsen

Malmö, 20 december 2022: Tidigare offentliggjorde Plexian AB (publ) ("Plexian") att styrelsen beslutat att Staffan Mattson ska lämna rollen som VD för bolaget med omedelbar verkan. Med anledning av detta har Staffan Mattson begärt eget utträde från Plexians styrelse.


Johan Möllerström utses till VD för Plexian

Malmö, 19 december 2022: Styrelsen för Malmöbaserade fintechbolaget Plexian AB (publ) ("Plexian") har idag beslutat att Staffan Mattson ska lämna rollen som VD för bolaget med omedelbar verkan. Som ny VD för bolaget har styrelsen utsett Johan Möllerström.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted