Pila Pharma delårsrapport för 1 januari - 31 mars 2022

PILA PHARMA AB (publ) (FN STO: PILA) publicerar i dag bolagets delårsrapport för perioden januari - mars 2022 som finns att ta del av på bolagets hemsida: https://pilapharma.com/investors/finansiell-information/

SAMMANFATTNING AV DELÅRSRAPPORT

Första kvartalet (1 januari-31 mars 2022)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 535 kSEK (0)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till-2 403 kSEK (-2 462)
 • Periodens resultat uppgick till-10 343 kSEK (-2 462)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning-0,64 SEK (-0,24)
 • Kassaflödet för kvartalet uppgick till-10 441 kSEK (9 832), varav kassaflödet för den löpande verksamheten uppgick till-2 501 kSEK (-3 706)
 • Bolagets likvida medel uppgick till 17 768 kSEK (11 739) vidperiodens utgång
 • Eget kapital uppgick till 19 952 kSEK (14 496)
 • Bolagets soliditet uppgick till 93% (87%)

Väsentliga händelser under första kvartalet (1 januari-31 mars 2022)

 • Tillverkningen av studieläkemedel (XEN-D0501-API) nådde flera viktiga delmål och leverans av färdigt API för de prekliniska studierna beräknas ske före sommaren 2022
 • Den vetenskapliga rådgivaren Henning Beck Nielsen och COO Lars B. Rasmussen lämnade sina nuvarande uppdrag
 • Susanne Rugh knöts till Pila Pharma som klinisk projektdirektör. Hon har tidigare för Novo Nordisks räkning lett inte mindre än tre utvecklingskandidater fram till registrering och marknadsföring (Levemir®, Tresiba® and Ryzodeg®).
 • VD Dorte X. Gram ökade i februari sitt aktieinnehav till totalt 5 050 458 aktier, motsvarande drygt 31 procent av röster och kapital

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Pila Pharma ansökte om Orphan Drug Designation (ODD) hos FDA i USA för en tillämpning av XEN-D0501 inom smärta framkallat av en sällsynt sjukdom
 • Produktionen av mer studiemedel (XEN-D0501 API) slutfördes med mycket bra resultat (både kvalitet och kvantitet) och analyscertifikat erhölls
 • Avtal tecknades med brittiska Quay Pharma om utveckling av lämplig formulering av XEN-D0501 API för användning i de kommande prekliniska studierna
 • Avtal tecknades med brittiska LGC om etablering av analysmetod för att mäta XEN-D0501 i prov från de prekliniska studierna

Kommentar från VD
"Vi har avslutat första kvartalet 2022 framgångsrikt. Vårt arbete fram emot en klinisk fas 2b-studie av XEN-D0501 går enligt plan och vi har uppnått en viktig delmilstolpe genom att erhålla stora mängder nytt studieläkemedel av högsta kvalitet. Våra finansiella resurser räcker som planerat till pågående arbete året ut. Därtill har vi uppnått en ny formulering av XEN-D0501 till prekliniska studierna samt sänt in en ansökan om Orphan Drug Designation för XEN-D0501. Jag ser fram emot att leda Pila Pharma säkert vidare genom nästa prekliniska fas och emot den kommande avgörande kliniska studien."

Denna information är sådan information som PILA PHARMA AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 februari 2022 kl 09.00.

Bolagets aktie, med kortnamn PILA, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. [email protected]. Tel. 08-684 05 800

För mer information:
Dorte X. Gram, VD                                                                                                     
SMS: +46 (0)73 903 6969                                                
[email protected]                                 

Om Pila Pharma (PUBL)
Pila Pharma är ett svenskt bioteknik-företag inom diabetesforskning med säte i Malmö. Bolagets mål är att utveckla en överlägsen ny medicin i tablettform mot typ 2-diabetes. Bolaget äger användarpatent för behandling av diabetes och fetma med TRPV1-antagonister samt immateriella rättigheter för utveckling av produktkandidaten XEN-D0501. Bolaget noterades på Nasdaq First North GM i Stockholm i juli 2021 i syfte att finansiera den fortsatta utvecklingen av XEN-D0501. För närvarande tillverkas API för ytterligare tre månaders prekliniska studier för att medge bolaget att gå vidare den huvudsakliga tre månaders fas 2b-studien i diabetespatienter. Studien är planerad att starta under första delen av 2023.

Om XEN-D0501 och TRPV1-antagonister
XEN-D0501 är en mycket selektiv och potent liten molekyl, en TRPV1-antagonist, som  tidigare utvecklades av Bayer Healthcare och Xention/Ario Pharma. TRPV1-receptorn (även kallad chilireceptorn) har visat sig ha en roll vid smärta och inflammatoriska sjukdomar och tros även spela en roll vid diabetes. XEN-D0501 förvärvades av PILA PHARMA i mars 2016 på grund av sin mycket goda säkerhets- och biverkningsprofil jämfört med andra TRPV1-antagonister. TRPV1-antagonister som läkemedelsklass har tidigare förknippats med allvarliga biverkningar som till exempel hypertermi (feber) men det har hittills inte varit fallet med XEN-D0501 i åtta kliniska studier. Den maximala tolerabla dosen av XEN-D0501 för icke-diabetiska individer har tidigare satts till 4 milligram två gånger dagligen där man noterade god säkerhet men ingen effekt i inte-diabetiska patienter med överaktiv urinblåsa och kronisk hosta. I november 2018 kunde PILA PHARMA presentera den första kliniska studien (PP-CT01), som visade upp en god säkerhetsprofil av XEN-D0501vid enstaka doser upp till 8 milligram. Det senaste studieresultatet presenterades i september 2020. Studien (PP-CT02) visade att multipla doser av XEN-D0501 (4 mg två gånger dagligen i 28 dagar) också tolererades väl av patienter med typ 2-diabetes. Därutöver visade studien, med statistisk signifikans jämfört med placebo, att XEN-D0501 stimulerar kroppens insulinrespons vid ett oralt intag av glukos (socker), alltså bevis för mekanismen i insulinreglering (proof of principle).

Om diabetes
Diabetes är en global pandemi med ofattbara 537 miljoner diabetiker vilket motsvarar uppskattningsvis 8-10 procent av världens befolkning. Uppskattningsvis har 90 procent av alla diabetiker typ 2-diabetes, medan cirka 10 procent har typ 1-diabetes. Sjukdomen kan leda till hjärt-kärlsjukdomar som minskar patientens livskvalitet, öka risken för dödsfall samt höga sjukvårdskostnader. Trots att stora framsteg gjorts med behandling av diabetes återstår ett stort omättat behov av behandlingar som är effektiva, säkra och tillgängliga och prisvärda.

Kommuniké från årsstämma i Pila Pharma AB 2022

Pila Pharma AB (publ) höll på tisdagen den 7 juni årsstämma i bolagets lokaler på Västergatan 1 i Malmö. Aktieägare kunde även utöva sin rösträtt per post. Följande huvudsakliga beslut fattades:


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILA PHARMA AB

Aktieägarna i PILA PHARMA AB, org.nr 556966-4831 ("PILA PHARMA" eller "Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 7 juni 2022 kl. 11.00 på Västergatan 1 i Malmö. Registrering till stämman börjar kl. 10.30.


Pila Pharma delårsrapport för 1 januari - 31 mars 2022

PILA PHARMA AB (publ) (FN STO: PILA) publicerar i dag bolagets delårsrapport för perioden januari - mars 2022 som finns att ta del av på bolagets hemsida: https://pilapharma.com/investors/finansiell-information/


PILA PHARMA publishes interim report January 1 - March 31, 2022

PILA PHARMA AB (publ) (FN STO: PILA) today publishes the Company's interim report for the period January - March 2021. The report can be found on the Company's website: https://pilapharma.com/investors/finansiell-information/


Pila Pharma AB tillkännager certifiering av API

Pila Pharma AB (PILA) tillkännager i dag att det studieläkemedel (non-GMP API) som ska användas vid tremånadres prekliniska studier har erhållit ett analyscertifikat och därmed är klart att använda.


Pila Pharma AB announces certification of API

Pila Pharma AB (PILA) today announces that the study material (non-GMP API) to be used in three-month preclinical studies has received a certificate of analysis and is thus ready to use.


Pila Pharma bygger pipeline - ansöker om Orphan Drug Designation i USA

Pila Pharma AB meddelar att bolaget har ansökt om Orphan Drug Designation (särläkemedelsstatus) vid U.S. Food and Drug Administration, FDA, för utvecklingskandidaten XEN-D0501. Syftet är att ta fram en behandling av en sjukdom förknippad med smärta på grund av neurogen inflammation.


Pila Pharma builds pipeline - applies for Orphan Drug Designation in the USA

Pila Pharma AB announces that the company has submitted a request for an Orphan Drug Designation to the U.S. Food and Drug Administration (FDA) for the company's development candidate XEN-D0501. The aim is to develop a novel treatment of a rare disease associated with pain due to neurogenic inflammation.


Pila Pharma AB publicerar årsredovisning för 2021

Pila Pharma AB (publ) meddelar att årsredovisningen nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, https://pilapharma.com/investors/finansiell-information, samt som bilaga till detta pressmeddelande.


Pila Pharma AB publishes annual report for 2021

Pila Pharma AB (publ) announces that the annual report now is available on the company's homepage, https://pilapharma.com/investors/finansiell-information, and as an attachment to this press release.


Pila Pharma AB:s årsredovisning för 2021 försenas

Pila Pharma AB (publ) meddelar att årsredovisningen för 2021, som skulle publiceras den 22 mars 2022, är försenad och istället kommer att publiceras den 23 mars 2022.


Pila Pharma AB's annual report for 2021 delayed

Pila Pharma AB (publ) announces that the annual report for 2021, which was to be published on March 22, 2022, is delayed and will instead be published on March 23, 2022.


PILA PHARMA AB - VD Dorte X. Gram ökar sitt innehav

PILA PHARMA AB (publ) meddelar att VD Dorte X. Gram under måndagen och tisdagen den 21 och 22 februari köpt 18 878 aktier i bolaget. Aktierna köptes till en snittkurs om 5,39 SEK.


PHARMA AB - CEO Dorte X. Gram increases share holding

PILA PHARMA AB (publ) announces that CEO Dorte X. Gram on Monday and Tuesday, February 21 and 22, bought 18,878 shares in the company. The shares were purchased at an average price of SEK 5.39.


Correction: Missing attached year-end report in previous pressrelease - PILA PHARMA publishes year-end report January 1 - December 31, 2021

Correction: Pressrelease 2022-02-18: In the previous pressrelease the year-end report, for 1 januar - 31 december, was not attached. This is now corrected and the report is attachted to this pressrealease.

PILA PHARMA AB (publ) (FN STO: PILA) today publishes the Company's year-end report for the period January - December 2021. The report can also be found on the Company's website: https://pilapharma.com/investors/finansiell-information/


PILA PHARMA bokslutskommuniké för 1 januari - 31 december 2021

PILA PHARMA AB (publ) (FN STO: PILA) publicerar i dag bolagets bokslutskommuniké för perioden januari - december 2021 som finns att ta del av på bolagets hemsida: https://pilapharma.com/investors/finansiell-information/


PILA PHARMA publishes year-end report January 1 - December 31, 2021

PILA PHARMA AB (publ) (FN STO: PILA) today publishes the Company's year-end report for the period January - December 2021. The report can be found on the Company's website: https://pilapharma.com/investors/finansiell-information/


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted