PILA PHARMA AB (publ) erhåller villkorat godkännande för notering på Nasdaq First North Growth Market Stockholm och offentliggör prospekt

PILA PHARMA AB, ("PILA PHARMA" eller "Bolaget") offentliggjorde den 17 november 2020 sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market Stockholm ("Nasdaq First North") och samtidigt genomföra en nyemission av aktier för att finansiera Bolagets fortsatta kliniska studier ("Erbjudandet"). PILA PHARMA erhöll den 11 juni 2021, ett villkorat godkännande från Nasdaq Stockholm för notering på Nasdaq First North. Det villkorade godkännandet från Nasdaq Stockholm innehåller sedvanliga villkor såsom att spridningskravet för PILA PHARMAs aktier uppfylls inför den planerade noteringen på Nasdaq First North. Vidare har Prospektet i dag, den 15 juni 2021, godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Erbjudandet är riktat till allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och internationellt.

Erbjudandet i sammandrag:

  • Priset i Erbjudandet är fastställt till 9 SEK per unit, vilket motsvarar ett totalt marknadsvärde på Bolagets aktier om cirka 110 MSEK före Erbjudandet.
  • Erbjudandet omfattar högst 3 888 888 units. En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 1. Varje teckningsoption ger rätt att under perioden från och med den 23 maj 2022 till och med den 3 juni 2022 teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs om 10 SEK.
  • Erbjudandet motsvarar cirka 25 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Erbjudandet.
  • Erbjudandet förväntas tillföra Bolaget en emissionslikvid om cirka 35 MSEK före transaktionskostnader.
  • Ett antal nya investerare samt befintliga aktieägare har åtagit sig att till samma pris som övriga investerare, teckna aktier motsvarande sammanlagt 20,2 MSEK, motsvarande cirka 58 procent av Erbjudandet.
  • Beräknad första handelsdag för Bolagets aktier på Nasdaq First North är den 12 juli 2021. Aktierna kommer att handlas under kortnamnet "PILA".

Dorte X. Gram, VD, kommenterar:

"Det är med stor glädje vi tar emot Nasdaqs och Finansinspektionens godkännanden. Det innebär att vi i dag kommer närmare en marknadsnotering av PILA PHARMAs stamaktie. Den nyemission som vi gör i samband med noteringen möjliggör nästa steg för bolaget. Vi går nu mot en omfattande fas 2b-studie för att utveckla ett unikt diabetesläkemedel."

Prospekt och anmälningssedlar:

Ett prospekt med Erbjudandets fullständiga villkor och anvisningar offentliggörs idag på PILA PHARMAs webbplats, www.pilapharma.com, och Aqurat Fondkommission AB:s webbplats, www.aqurat.se. Anmälningssedel finns tillgänglig på Aqurats webbplats och ska vara Aqurat Fondkommission AB tillhanda senast klockan 15.00 den 29 juni 2021.

Tidplan för Erbjudandet:

Anmälningsperiod: 16 juni 2021 - 29 juni 2021
Likviddag: Omkring 5 juli 2021
Första handelsdag: Omkring 12 juli 2021

Rådgivare:

Göteborg Corpoate Finance (GCF) är finansiell rådgivare. Certified Adviser och emmissionsinsitut är Aqurat Fondkommission. Advokatfirman MAQS Advokatbyrå är legal rådgivare till PILA PHARMA. Auktoriserad revisor är Deloitte.

Bakgrund till Erbjudandet

PILA PHARMA utvecklar en ny klass av läkemedel mot typ 2-diabetes med antagandet att sjukdomen orsakas av en inflammation som skadar kroppens insulinproduktion. Bolagets produktkandidat riktas därför mot en receptor i kroppen, TRPV1, som kan orsaka inflammationen. Kliniska studier i fas 2a på sjuka patienter har visat mycket lovande resultat. Erbjudandet sker mer syfte att finansiera den fortsatta utvecklingen av läkemedlet i fas 2b-studier. Vid positiva resultat från dessa studier är det Bolagets avsikt generera intäkter vid fortsatta fas 3-studier genom licensiering till ett större globalt läkemedelsföretag. Intäkter kommer då att ske genom avtalsersättningar, milstolpsersättningar och sedemera royaltyintäkter från försäljning.

Denna information är sådan information som PILA PHARMA AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 juni 2021 kl 18.30

För mer information:
Dorte X. Gram, VD
M: +46 (0)73 903 6969
E: [email protected]

Om PILA PHARMA

PILA PHARMA är ett svenskt bioteknik-företag inom diabetesforskning med säte i Malmö. Bolagets mål är att utveckla en överlägsen ny medicin i tablettform mot typ 2-diabetes. Bolaget äger användarpatent för behandling av diabetes och fetma med TRPV1-antagonister samt immateriella rättigheter för utvcekling av produktkandidaten XEN-D0501.

Om XEN-D0501 och TRPV1-antagonister

XEN-D0501 är en mycket selektiv och potent liten molekyl TRPV1-antagonist, som tidigare utvecklades av Bayer Healthcare och Xention/Ario Pharma.TRPV1-receptorn (även kallad chilireceptorn) har visat sig ha en roll vid smärta och inflammatoriska sjukdomar och tros även spela en roll vid diabetes. PILA PHARMA förvärvade XEN-D0501 i mars 2016 eftersom molekylen i tester visat upp mycket god säkerhet jämfört med andra TRPV1-antagonister i klinisk fas.

TRPV1-antagonister som läkemedelsklass har tidigare förknippats med alvarliga biverkningar som till exempel hypertermi (feber). Den maximala dosen av XEN-D0501 för icke-diabetiska individer har tidigare satts till 4 milligram två gånger dagligen där man noterade god säkerhet men ingen effekt in inte-diabetiska patienter med överaktiv urinblåsa och kronisk hosta.

I november 2018 kunde PILA PHARMA presentera den första kliniska studien (PP-CT01) där typ 2-diabetespatienter fått XEN-D0501. Studien visade upp god säkerhet upp till 8 milligram vid en enda dos. Den senaste studie resultat presenterades i september 2020. Studien (PP-CT02) visade att multipla doser av XEN-D0501 (4 mg två gånger dagligen i 28 dagar) också tolererades väl av patienter med typ 2-diabetes. Därutöver visade studien, med statistisk signifikans jämfört med placebo, att XEN-D0501 stimulerar kroppens insulinrespons vid ett oralt intag av glukos (socker). Detta var ett bevis för att den här mekanismen för insulinreglering fungerar (proof of principle).

Om diabetes

Diabetes är en global pandemi. Cirka 463 miljoner människor lider av sjukdomen, vilket motsvarar 8-10 procent av jordens befolkning. Uppskattningsvis har 90 procent av alla diabetiker typ 2-diabetes, medan cirka 10 procent har typ 1-diabetes. Sjukdomen kan leda till följdsjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar, minska patientens livskvalitet, öka risken för dödsfall samt är mycket kostsam i sjukvårdssystemet. Trots att stora framsteg gjorts med behandling av diabetes återstår ett stort omättat behov av behandlingar som är effektiva, säkra och tillgängliga både fysiskt och i pris.

PILA PHARMA recieves GMP certification of placebo tablets

PILA PHARMA AB (publ) ("PILA PHARMA" or "the Company") announces that the placebo tablets to be used in coming clinical studies have now been manufactured, and GMP (Good Manufacturing Practice) certified.


PILA PHARMA erhåller GMP-certifiering av placebo-tabletter

PILA PHARMA AB (publ) ("PILA PHARMA" eller "Bolaget") meddelar att de placebo-tabletter som ska användas i kommande kliniska studier är tillverkade och GMP-certifierade (Good Manufacturing Process).


PILA PHARMA AB, announces API manufacturing agreement signed

PILA PHARMA AB (PILA) today announces signing of a manufacturing agreement with Almac Sciences Limited, UK, for the production of XEN-D0501 active pharmaceutical ingredient (API). The availability of new API is key for conducting the planned 3 month toxicology studies, that are in turn a prerequisite for initiating the clinical phase 2b study in type-2 diabetics.


PILA PHARMA AB tecknar tillverkningsavtal om API

PILA PHARMA AB ("PILA") meddelar i dag att ett tillverkningsavtal tecknats med Almac Sciences Limited, UK, om produktion av den aktiva farmaceutiska substansen, (API), XEN-D0501. Tillgången till nytt API är avgörande för att genomföra de planerade tremånaders toxikologiska studier som i sin tur är en förutsättning för att initiera de kliniska fas 2b-studierna av PILA:s typ 2-diabetesbehandling.


Första dag för handel med teckningsoptioner, PILA TO1, blir den 22 juli 2021

PILA PHARMA AB meddelar att handeln med teckningsoptioner TO 1, under kortnamnet "PILA TO 1" med ISIN-kod SE0016274005, börjar handlas den 22 juli 2021.


I dag, den 15 juli 2021, är första handelsdag för PILA PHARMA på Nasdaq First North Growth Market

PILA PHARMA AB meddelar att i dag, den 15 juli 2021, inleds handeln med PILA PHARMA AB:s ("PILA PHARMA" eller "Bolaget") aktie på Nasdaq First North Growth Market. PILA PHARMA:s aktie handlas under kortnamnet "PILA" med ISIN-kod SE0015988274. Teckningsoptionen handlas under kortnamnet "PILA TO 1" med ISIN-kod SE0016274005, och börjar handlas om cirka en vecka.


PILA PHARMA AB (publ) nyemission blev fulltecknad - handel på Nasdaq First North Growth Market planeras starta den omkring 15 juli 2021

PILA PHARMA AB, ("PILA PHARMA" eller "Bolaget") meddelar i dag, den 5 juli, att erbjudandet att teckna units i PILA PHARMA i samband med Bolagets planerade notering på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm ("Erbjudandet") har fullföljts. Erbjudandet tecknades till 100 procent (motsvarande cirka 35 MSEK) och Bolaget har tillförts omkring 580 nya ägare. Preliminär första handelsdag för Bolagets aktier vid Nasdaq First North Growth Market är den 15 juli 2021.


PILA PHARMA AB (publ) announces GMP-certification of a new batch of 4 mg XEN-D0501 tablets for clinical use

"I am pleased to share the information that, today, we were informed by our trial supply subcontractor, that a new batch of 4 mg XEN-D0501 tablets has successfully been manufactured and have received an approved CoA in accordance with GMP", says CEO Dorte X. Gram.


PILA PHARMA AB (publ) tillkännager GMP-certificering av en ny sats om 4 mg XEN-D0501-tabletter för klinisk användning

"Det är mycket glädjande att kunna meddela att vi idag informerades av vår leverantör av studiemedel för kliniska studier att ett nytt parti 4 mg XEN-D0501-tabletter framgångsrikt har tillverkats och att ett GMP-analyscertifikat har utfärdats", säger VD Dorte X. Gram.


PILA PHARMA AB (publ) receives conditional approval for listing on Nasdaq First North Growth Market Stockholm and publishes its prospectus

PILA PHARMA AB, ("PILA PHARMA" or "the Company") announced on November 17, 2020 its intention to carry out a listing of the Company's shares on Nasdaq First North Growth Market Stockholm ("Nasdaq First North") and at the same time carry out a new shares issue to finance the Company's continued clinical studies (the "Offer"). On June 11, 2021, PILA PHARMA received a conditional approval from Nasdaq Stockholm for listing on Nasdaq First North. The conditional approval from Nasdaq Stockholm contains customary conditions such as that the distribution requirement for PILA PHARMA's shares is met prior to the planned listing on Nasdaq First North. Furthermore, today, 15 June 2021, the Prospectus has been approved and registered by the Swedish Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen). The offer is aimed at the general public in Sweden and institutional investors in Sweden and internationally.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted