Peckas Naturodlingar tecknar avtal om systemet "Peckas InStore" till ICA MAXI Birsta

Peckas Naturodlingar AB (Peckas) tecknar avtal om systemleverans värt cirka 1,6 MSEK över 24 månader, med chans till förlängning eller utköp. Beställare är ICA MAXI Birsta i Sundsvall och i januari 2022 sker leveransen av ett Peckas InStore. Peckas InStore är ett semiakvaponiskt system under utveckling och blir det första systemet på marknaden som kan producera gurka inomhus.

Med avtalet tar sig Peckas in på den starkt växande marknaden för inomhusodling med ett helt unikt system där de blir ensamma om att kunna erbjuda gurka. ICA MAXI Birsta förbinder sig också i avtalet att köpa den fiskvolym som krävs för att producera näringen, vilket innebär cirka 1,5 ton årligen. Peckas kommer initialt att äga och drifta systemet med avsikten att sälja det till ICA Birsta vid utgången av avtalet.

Peckas har den senaste tiden fått flera förfrågningar om system för inomhusodling och tar nu, tillsammans med ICA MAXI Birsta, ett stort steg inom akvaponisk odling.

- Detta är ytterligare en otroligt viktig milstolpe för Peckas då vi tar steget och blir en fullskalig systemleverantör, troligtvis den viktigaste. Det visar också på bredden i vårt erbjudande och innovationskraften som finns i företaget. Att ta steget in på denna marknad ökar också vår potential massivt, då det finns oerhört många livsmedelsbutiker som en Peckas InStore lämpar sig för i Sverige och internationellt. Jag tror detta är början på något riktigt stort för Peckas, säger Mattias Gemborg, VD.

Systemet kommer färdigutvecklas under sommaren, provköras under hösten och installeras i januari. Systemet blir cirka 100 m2 stort och kommer vara beläget inne i butiken. Den förväntade årliga produktionen ligger på cirka 10 ton gurka och 25 000 krukor med örter. Systemet kommer att övervakas av vårt AI-system, PICS, som säkerställer bästa möjliga output.

Den första systemleveransen som sker till ICA Maxi Birsta blir en viktig början på en stor resa. Systemet Peckas InStore skulle kunna installeras hos alla medelstora till stora dagligvarubutiker i Sverige vilket gör att marknaden har en enorm potential. Vidare upplever vi ett fortsatt starkt intresse för systemet Peckas Compact för de allra största butikerna.

Om Peckas InStore
Peckas InStore är det senaste systemet i Peckas portfölj och är anpassat för inomhusodling av grönsaker. Tekniken kring Peckas InStore bygger på företagets befintliga anläggning i Härnösand, men har anpassats till s.k. semiakvaponi där fisken odlas på distans. Alla fördelar kvarstår med hållbart framtagen organisk näring från fisk och mycket låg vattenförbrukning samt inga bekämpningsmedel. Fiskarna kommer i detta fall odlas i Härnösand. Näringen från dem transporteras sedan till systemet i Sundsvall och grönsakerna växer i biobäddar, vilket gör att systemet benämns som semiakvaponiskt.

Notera

Denna information är sådan som Peckas Naturodlingar är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 16 april 2021 kl 15.00.

För mer information, vänligen kontakta:

Mattias Gemborg, VD
Telefon: 0702 654400
E-post: Mattias@peckas.se

Om Peckas Naturodlingar AB

Peckas Naturodlingar har utvecklat ett unikt system för kretsloppsodling av grönsaker och fisk. Fiskarna ger näring till grönsakerna som i sin tur renar vattnet som går tillbaka till fiskarna - allt tas med andra ord tillvara på ett naturligt sätt. Systemet har utvecklats under 20 år med goda resultat. Nu växlar Peckas Naturodlingar upp och blir systemleverantör för att kunna tillgodose en medveten marknad med premiumgrönsaker och fisk, både i Sverige och internationellt. Resultatet blir hållbar, klimatsmart och giftfri mat för framtiden.

Nerladdningsbara filer

Peckas Naturodlingar AB genomför riktad nyemission. Bolaget tillförs cirka 11 MSEK.

Styrelsen i Peckas Naturodlingar AB (publ) - listat på NGM Nordic SME - har beslutat att genomföra en riktad nyemission till ett fåtal investerare för att stärka bolagets rörelsekapital. Beslutet att avvika från befintliga aktieägares företrädesrätt kommer dels av att styrelsen gjorde bedömningen att en riktad emission kunde genomföras snabbt och kostnadseffektivt, dels att styrelsen bedömer investerarna som strategiskt viktiga för bolaget då de tillför kompetens på nya områden samt stora nätverk inom bolagets nya affärsområde.


Aktieägarna i Peckas Naturodlingar AB kallas härmed till årsstämma.

Kallelse kommer formellt ske genom post- och inrikes tidningar och Dagens Nyheter samt på hemsidan den 10 maj.

Kallelse i helhet:


Kvartalsrapport 2021 januari-mars

Sammanfattning av första kvartalet (2021-01-01 - 2021-03-31)

Nettoomsättningen första kvartalet uppgick till 2300 KSEK (3930 KSEK)

Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till -5878 KSEK (-3730 KSEK)

Resultatet per aktie för första kvartalet uppgick till -0,71 SEK (-0,66 SEK)

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående årPeckas Naturodlingar tecknar avtal om systemet "Peckas InStore" till ICA MAXI Birsta

Peckas Naturodlingar AB (Peckas) tecknar avtal om systemleverans värt cirka 1,6 MSEK över 24 månader, med chans till förlängning eller utköp. Beställare är ICA MAXI Birsta i Sundsvall och i januari 2022 sker leveransen av ett Peckas InStore. Peckas InStore är ett semiakvaponiskt system under utveckling och blir det första systemet på marknaden som kan producera gurka inomhus.


Peckas Naturodlingar AB (publ) senarelägger ordinarie bolagsstämma 2021

Styrelsen har beslutat att senarelägga bolagsstämman som var planerad till 2021-05-11. Nytt datum är satt till 2021-06-07 och kallelse kommer att skickas i enlighet med bolagsordningens bestämmelser.


Den första atlantlaxen framgångsrikt kläckt i Peckas akvaponiska system.

Efter ett innovativt utvecklingsarbete har Peckas Naturodlingar nu kläckt den första atlantlaxen (Salmo Salar), i ett smart akvaponiskt odlingssystem. Bolaget har nyligen även skördat jordgubbar, basilika och koriander i systemet och fått bekräftat att de växer bra i en akvaponisk miljö.Bokslutskommuniké jan-dec 2020

Sammanfattning av perioden (2020-01-01 - 2020-12-31)

Nettoomsättningen för helåret 2020 uppgick till 12 703 KSEK (8438 KSEK)

Rörelseresultatet för helåret 2020 uppgick till -20 123 KSEK (-14 051 KSEK)

Resultatet per aktie för helåret 2020 uppgick till -3,24 SEK (-3,41 SEK)

Sammanfattning av fjärde kvartalet (2020-10-01 - 2020-12-31)

Nettoomsättningen fjärde kvartalet uppgick till 2110 KSEK (2463 KSEK)

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till -7206 KSEK (-5250 KSEK)

Resultatet per aktie för fjärde kvartalet uppgick till -1,07 SEK (-0,77 SEK)

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år


Förstudien avseende Peckas Compact till ICA MAXI Östersund är nu färdig och projektet går in i nästa fas.

Förstudien tillsammans med ICA MAXI Östersund är nu genomförd. Resultaten visar att en etablering av en Peckas Compact i anslutning till butiken är möjlig att genomföra med ett antal modifikationer på grundutförandet avseende storlek och design.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted