Peckas Naturodlingar AB (bolaget), Europas största kretsloppsodling, meddelar att styrelsen har tagit beslut om nyemission.

Styrelsen för Peckas Naturodlingar har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 25 april 2019, beslutat att genomföra en emission av B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("företrädesemissionen"). Villkoren i företrädesemissionen innebär att tre (3) befintliga aktier, oavsett serie, ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie till kursen 10,00 kronor. Teckningstiden löper under perioden den 1-15 oktober 2019. Genom teckningen kommer bolaget att tillföras upp till 15 mkr före emissionskostnader.

Emissionen i sammandrag:

Teckningskurs: 10,00 kr
Sista dag aktien handlas exklusive teckningsrätter: 2019-09-25
Första dag för handel i aktien exklusive teckningsrätter: 2019-09-26
Avstämningsdag: 2019-09-27
Teckningstid: 2019-10-01 - - 2019-10-15
Handel i Betalda Tecknade aktier: 2019-10-01 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket, sista handelsdag meddelas via pressmeddelande.
Handel i teckningsrätter: 2019-10-01 - -2019-10-11

Ett flertal av de större ägarna har förbundit sig att tillsammans teckna 4,5 Mkr av emissionen.

Avsikten med emissionen är att säkerställa rörelsekapital fram till 2021 då bolaget räknar med ett eget positivt kassaflöde. Vidare gör man investeringar i en förpackningslinje för att effektivisera logistik och produktion. Bolaget kommer även investera vidare i dotterbolaget Peckas solutions som bedriver produktutveckling för att man i framtiden ska kunna lansera och sälja odlingssystemet till internationella odlingsföretag.

Peckas naturodlingar, Europas största urbana kretsloppsodling

Peckas Naturodlingar är ledande inom akvaponisk odling i industriell skala med moderna växthus som kombinerar hållbarhet filosofi och avancerad teknik. Företaget har byggts ut från Pecka Nygårds testanläggning (med 25 års erfarenhet) och levererar ekologiska tomater och ekologisk regnbåge av högsta kvalitet. Anläggningen på Höga kusten är ett slutet kretslopp som består av 0,8 hektar övertäckta fiskodlingar och växthus, en vertikalt integrerad fiskodlings- och förädlingsanläggning, forsknings- och utvecklingsavdelning samt ytterligare 0,5 hektar akvaponisk odling som togs i bruk vid årsskiftet.

Kretsloppsodlingen innebär att det näringsrika vattnet som laxen simmar i ger näring till tomatplantorna, som i sin tur renar vattnet i fisk bassängen. Det enda som tillförs är fiskfoder och minimala mängder vatten. Ett kilo foder ger ett kilo fisk, och 10-12 kilo grönsaker - klimatsmart, resurseffektivt och helt fritt från utsläpp.

Sedan produktionsstarter i februari 2018 har Peckas Naturodlingar visat prov på en fantastisk kapacitetsökning i takt med en kraftigt stigande efterfrågan. Produkterna levereras i plastfria förpackningar, vilket uppskattas mycket av kunderna, och distribueras via de största livsmedelskedjorna runt om i Sverige, såsom COOP, Lidl och återförsäljare inom premiumsegmentet samt till HoReCa-segmentet (hotell, restauranger och catering) och fortsätter att vinna marknadsandelar.

Strategin för Peckas Naturodlingar är att erbjuda klimatsmart och giftfri mat genom egen akvaponisk produktion i Sverige samt utveckla och sälja system för sin odling till internationella aktörer. Bolaget fokuserar därför på två tillgångar som just nu är under utveckling - Peckas Naturodlingar och Peckas Solutions.

Peckas Naturodlingar bedriver egen odling av tomater och regnbåge baserad på sin egen kunskap och teknologi.

Peckas Solutions produktifierar odlingssystemet för att kunna sälja det på en internationell marknad och öppna upp för för fler att odla enligt samma metod. Det innefattar bland annat utveckling av ett styrsystem baserat på artificiell intelligens för akvaponisk odling i industriell skala för att hjälpa intresserade internationella aktörer att odla mat med den nya generationens akvaponik.

Peckas Naturodlingar
Peckas Naturodlingar har på 18 månader vuxit rekordsnabbt. Bolaget har utökat kapaciteten med 150 procent, i takt med en kraftigt stigande efterfrågan och uppskattning från kunderna. Företaget har bevisat att akvaponisk odling fungerar väl i industriell skala under både kalla vintrar och varma somrar. Den avancerade odlingstekniker gör det möjligt att spara upp till 95 procent av vattenförbrukningen jämfört med traditionell odling. Samtidigt tas alla näringsämnen från fiskodlingen tillvara i växthuset, i stället för att släppa ut dem i naturliga vattendrag där de orsakar övergödning och andra typer av föroreningar.

Dessutom använder Peckas Naturodlingar inga kemikalier, pesticider eller antibiotika. Till och med tomat förpackningarna består helt av återvunnen kartong. Ingen aspekt som kan vara ohållbar har glömts bort.

Försäljningen från de två växthusen ökar från kvartal till kvartal och fiskförsäljningen har just börjat bidra. Snart står även ett tredje växthus klart, och omsättningen fortsätter att öka. Peckas Naturodlingar siktar mot att anläggningen ska nå full kapacitet (34-35 Mkr) runt år 2021-2022. För varje nytt växthus bolaget bygger tar det cirka två år innan det börjar ge lönsamhet. Samtidigt som omsättningen ständigt ökar från de färdiga anläggningarna fortsätter vi med utbyggnaden och forsknings- och utvecklingsarbetet. Vi har som målsättning att börja gå med vinst under 2021. Den akvaponiska metoden är en avancerad teknik som tar tid att finjustera och lära sig, men Peckas Naturodlingar går i täten för food tech-revolutionen.

Peckas Solutions

Peckas får löpande förfrågningar från internationella intressenter som vill odla på samma sätt. För att möta detta intresse har man bildat dotterbolaget Peckas Solutions. Där utvecklar man ett styrsystem baserat på artificiell intelligens för akvaponisk odling i industriell skala. Syftet är att kunna sälja Peckas odlingssystem till internationella aktörer för att de skall kunna odla mat med den nya generationens akvaponik.

Peckas R&D och Peckas Intelligent Control System (PICS) är ett utvecklingsprojekt från Peckas Solution som har lanserats för att möta en ökande efterfrågan och ett ökat intresse för akvaponisk odling från internationella kunder. Det bygger på AI-algoritmer som exempelvis neurala nätverk. Syftet är att upptäcka mönster inom akvaponik på samtliga komplexitetsnivåer för att samordnat styra och analysera produktionen i växthus och fiskodling, och dessutom uppnå fler synergieffekter. 

2019-09-12

För mer information, vänligen kontakta:
Elena Petukhovskaya, VD
Telefon: 076 843 22 04
E-post: elena@peckas.se 

Om Peckas Naturodlingar AB

Peckas Naturodlingar har utvecklat ett unikt system för kretsloppsodling av tomater och regnbågslax. Fiskarna ger näring till tomaterna som i sin tur renar vattnet som går tillbaka till fiskarna - allt tas med andra ord tillvara på ett naturligt sätt. Systemet har utvecklats under 20 år med goda resultat. Nu växlar Peckas Naturodlingar upp konceptet till ett fullskaleprojekt för att försörja en medveten marknad med premium tomater och regnbågslax. Resultatet blir hållbar, klimatsmart och giftfri mat för framtiden.

Peckas Naturodlingar AB är noterat på NGM Nordic MTF under kortnamnet PEKA MTF B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB, +46 8-684 211 00.

Denna information är sådan som Peckas Naturodlingar AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 12  september  2019 kl. 8.30

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer: www.peckas.se

Fria att använda i artiklar om Peckas Naturodlingar.

KVARTALSRAPPORT 2019 juli-september

Nettoomsättningen har nästan tredubblats jämfört med samma kvartal förra året och fortsätter således att växa. Vår utökade kapacitet har bidragit till ökade kostnader vad gäller råvaror och förnödenheter, en högre energiförbrukning och mer personal. På så sätt fortsätter vår expansion att påverka resultatet.
Vårt affärsområde Peckas Solutions fortsätter att generera ett starkt intresse från internationella aktörer. Peckas Solutions ska stödja andra företag att investera och bygga sina kretsloppsodlingssystem. På grund av den stora efterfrågan arbetar vi på att snabba på processen att erbjuda hållbara lösningar för kretsloppsbaserad livsmedelsproduktion på internationella marknader.

SAMMANFATTNING TREDJE KVARTALET 2019

Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 2 237 ksek (856 ksek)
Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till - 2 784 ksek (- 1 982 ksek)
Rörelsekostnaderna för kvartalet uppgick till 6 389 ksek (3 460 ksek)
Resultat per aktie för kvartalet uppgick till - 0,67 sek (-0,58 sek)


Peckas Naturodlingars företrädesemission tecknades till 232 procent

Peckas Naturodlingar AB meddelar idag att företrädesemission, som avslutades 15 oktober 2019, tecknades till totalt  34,18  MSEK, motsvarande en teckningsgrad om 232 procent. Bolaget kommer därmed att tillföras 14,7 MSEK efter emissionskostnader om cirka 0,5 MSEK.


Peckas Naturodlingar offentliggör informationsmemorandum inför den förestående företrädesemissionen

Inför teckningsperioden 1 oktober till 15 oktober 2019 offentliggör idag Peckas Naturodlingar AB (publ) informationsmemorandum, teaser och teckningssedel. Samtliga handlingar finns tillgängliga på www.peckas.se.


Peckas Naturodlingar AB (bolaget), Europas största kretsloppsodling, meddelar att styrelsen har tagit beslut om nyemission.

Styrelsen för Peckas Naturodlingar har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 25 april 2019, beslutat att genomföra en emission av B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("företrädesemissionen"). Villkoren i företrädesemissionen innebär att tre (3) befintliga aktier, oavsett serie, ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie till kursen 10,00 kronor. Teckningstiden löper under perioden den 1-15 oktober 2019. Genom teckningen kommer bolaget att tillföras upp till 15 mkr före emissionskostnader.


Peckas Naturodlingar erhåller investeringsstöd från Länsstyrelsen Västernorrland

Peckas Naturodlingar AB - marknadsledande inom kretsloppsbaserad livsmedelsproduktion - meddelar idag att bolaget erhåller företagsstöd om upp till två miljoner kronor för investering i vattenbruk inom havs- och fiskeriprogrammet från Länsstyrelsen Västernorrland. Stödet avser en investering i nybyggnation av en recirkulerande fiskodling inomhus utan utsläpp av näring.


KVARTALSRAPPORT 2019 april-juni

"Under andra kvartalet nådde vi ett antal viktiga milstolpar. Bland annat uppnådde vi ett nytt försäljningsrekord och skörden från våra växthus var god men motsvarar ännu inte full produktion på två växthus. Nu pågår ett intensivt arbete med att färdigställa vårt tredje växthus och en ytterligare utökning av vår fiskodling. Växthuset beräknas stå redo i slutet av året och innebär en expansion om 50 procent. Detta kommer att ge oss en möjlighet att möta en växande efterfrågan. Med detta som bakgrund ser vi fram emot att bidra till en hållbar utveckling för miljövänlig mat i flera år framöver."


Peckas Naturodlingar erhåller investeringsstöd från Energimyndigheten

Peckas Naturodlingar AB - marknadsledande inom kretsloppsbaserad livsmedelsproduktion - meddelar idag att bolaget erhåller investeringsstöd om 3,6 miljoner kronor från Energimyndigheten. Stödet lämnas för genomförande av energieffektiviserande projekt i befintligt växthus under perioden 2019-05-27 till 2020-04-30.


Peckas Naturodlingar erhåller godkännande från Livsmedelsverket avseende produktion och försäljning av fisk

Peckas Naturodlingar AB - marknadsledande inom kretsloppsbaserad livsmedelsproduktion - meddelar idag att bolaget har godkänts av Livsmedelsverket för att påbörja försäljning av regnbågesfisk. Regnbågen kommer att säljas både fryst och färsk, där den färska fisken levereras på is direkt till restauranger och distributörer. Försäljning av fisk kommer på sikt att kunna bidra med upp till 30 procent av bolagets omsättning.


KVARTALSRAPPORT 2019 januari-mars

"När vi nu har gått in i vårt andra produktionsår så fortsätter vårt hållbara företag att leverera stark utveckling i linje med våra målsättningar. Det ger oss förtroende för framtida tillväxtmöjligheter och fortsatt värdeskapande för våra kunder och aktieägare. Första kvartalet 2019 var också startskottet för ett stort och spännande projekt vilket beslutades av styrelsen i slutet av mars. Vi ska nu bygga ut kretsloppsodlingen i Härnösand med ytterligare 50% (4 000 m²). Att vi fortsätter att bygga ut vår kretsloppsanläggning stämmer väl överens med vår investeringsstrategi och kommer skapa ytterligare värde till verksamheten. Vi kommer att fortsätta att växa och vi ser en stor potential i att kunna erbjuda lokalt producerade råvaror genom vår kretsloppsodling. Med detta kommer vi att kunna leverera värde i flera år framöver samtidigt som vi bidrar till en hållbar utveckling för miljövänlig mat."


Peckas Naturodlingar påbörjar kläckningsprocessen av hållbart odlad regnbåge

Peckas Naturodlingar AB - marknadsledande inom kretsloppsbaserad livsmedelsproduktion - meddelar idag att bolaget har påbörjat kläckningsprocessen av hållbart odlad regnbåge i sin kretsloppsanläggning. Genom att sätta igång verksamheten på kläckeriet har Peckas Naturodlingar skapat synergier mellan bolagets verksamhetsområden och stärkt aktiviteten på den nyanlagda anläggningen i Härnösand.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär