Kvartalsrapport 2021 januari-mars

Sammanfattning av första kvartalet (2021-01-01 - 2021-03-31)

Nettoomsättningen första kvartalet uppgick till 2300 KSEK (3930 KSEK)

Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till -5878 KSEK (-3730 KSEK)

Resultatet per aktie för första kvartalet uppgick till -0,71 SEK (-0,66 SEK)

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år

Under det gångna kvartalet tecknade Peckas sitt hittills viktigaste avtal som säkerställer avsättning av alla grönsaker till ett förutbestämt pris. Dessutom hämtas grönsakerna hos oss på plats i Härnösand. Q1 har i mångt och mycket handlat om att iordningsställa verksamheten för detta avtal med omplanteringar, uppsägningar och avyttranden. Initialt har detta inneburit både avbräck i omsättningen samt ökade kostnader. Därtill har vi upplevt de högsta energipriserna på många år vilket ytterligare har tyngt kostnadssidan. Sammantaget har det inneburit en tillfällig försämring av både omsättning och resultat jämfört med samma kvartal förra året.

Effekterna av avtalet och kostnadsbesparingarna förväntas börja ge resultat under Q2 för att ge full effekt under Q3 2021. När vi kommer dit kommer de initiala försämringarna att visa sig vara välinvesterade pengar och vikten av att ha infört dessa åtgärder blir ännu tydligare. Med detta nya avtal, i kombination med genomförda kostnadsbesparingar, förväntar vi oss att nå lönsamhet i grönsaksproduktionen någon gång under sommaren för att sedan bibehålla denna.

Under april tecknade vi också ett kanske ännu viktigare avtal om leverans av en Peckas InStore till ICA MAXI Birsta. Med denna affär tar vi steget in på en riktigt het marknad med enorm potential som en fullskalig systemleverantör. Jag är övertygad om att detta är det stora genombrott som vi har väntat på för Peckas och starten på en otroligt häftig resa. Denna utveckling hade inte varit möjligt om vi inte hade satsat på utveckling och lyckats rekryterat rätt kompetens. För mig belyser detta vikten av att fortsatt satsa på utveckling och teknik, och det är precis det vi avser att göra.

Marknaden för odlingssystem i Sverige och internationellt är fortfarande ung, men när man blickar ut i världen ser man att utvecklingen går i ett rasande tempo. Butiker i USA har redan under ett antal år haft odlingar på taken, i Singapore byggs inomhusanläggningar i rask takt och i Mellanöstern byggs det växthusanläggningar på enorma ytor. För att verkligen förstå potentialen på denna marknad skall man tänka på följande saker: Alla måste äta, vi blir fler och fler och det finns inte tillräckligt med jordbruksmark. Väger man in dessa tre saker så inser man att livsmedelsproduktionen kommer att förändras radikalt.

Vår stora styrka på Peckas är att vi har potential att lösa de utmaningar som är kopplade till livsmedelsproduktion i flera olika utföranden. Vi producerar både grönsaker och proteiner på ett hållbart sätt inomhus i en sluten och kontrollerad miljö. Vi kan bygga små system för butiker men vi har också tekniken för de riktigt stora anläggningarna i växthus som efterfrågas på andra marknader. Vi har helt enkelt en bredd som få andra aktörer på vår marknad har och en helt unik produkt inom akvaponi.

Jag tror att kvartalet som precis gick markerar en nystart för Peckas. Framtiden ser mycket ljus ut och vi avser att ta stora marknadsandelar på en ny och starkt växande marknad. Vi skall göra det genom att ligga i framkant inom utveckling av odlingssystem både för fisk och grönsaker och erbjuda marknaden det allra bästa med den senaste tekniken. Jag tror och hoppas att vi just nu befinner oss i ett paradigmskifte som vi kommer att kunna se tillbaka på om ett par år som en revolution inom livsmedelsproduktion där Peckas låg i framkant och drev den utvecklingen. Jag är otroligt tacksam att få vara med och leda Peckas i en så spännande tid som vi nu står inför och ser fram emot att tillsammans med mina medarbetare fortsätta resan mot en hållbar värld.

Mattias Gemborg, VD

Notera

Denna information är sådan som Peckas Naturodlingar är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 26 april 2021 kl. 08.30. Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

För mer information, vänligen kontakta: Mattias Gemborg, VD

Telefon: 0702 654400

E-post: [email protected]

Om Peckas Naturodlingar AB

Peckas Naturodlingar har utvecklat ett unikt system för kretsloppsodling av grönsaker och fisk. Fiskarna ger näring till grönsakerna som i sin tur renar vattnet som går tillbaka till fiskarna - allt tas med andra ord tillvara på ett naturligt sätt. Systemet har utvecklats under 20 år med goda resultat. Nu växlar Peckas Naturodlingar upp och blir systemleverantör för att kunna tillgodose en medveten marknad med premiumgrönsaker och fisk, både i Sverige och internationellt. Resultatet blir hållbar, klimatsmart och giftfri mat för framtiden.

Peckas Naturodlingar AB är noterat på NGM Nordic SME under kortnamnet PEKA B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB, +46 8-684 211 00.

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer: www.peckas.se

Fria att använda i artiklar om Peckas Naturodlingar.

Agtira AB erhåller lånefinansiering om 6.0 MSEK

För att säkerställa Agtira AB:s ("Agtira" eller "Bolaget") likviditetsbehov har Bolaget tecknat ett lånefinansieringsavtal om totalt 6,0 MSEK med långivaren Modelio Equity AB (publ). Anledningen till upptagandet av lån är att stärka Bolagets likviditet på kort sikt. Löptiden på lånet är till och med den 31 decemeber 2021. Lånefinansieringen upptas med en månatlig ränta om 0,75 procent och en uppläggningsavgift om 5 procent.


Agtira AB (publ) förstärker organisationen - anställer Jasmine Minell som byggprojektledare

Agtira AB (publ), som är ett svenskt världsledande forsknings- och utvecklingsföretag inom foodtechsektorn och akvaponi (kretsloppsodling), förstärker nu organisationen och anställer civilingenjören Jasmine Minell som byggprojektledare.


Agtira AB (publ) nominerat i Dagligvarugalan 2021 i klassen "Årets Hållbarhetsalternativ"

Agtira AB (publ), som är ett svenskt världsledande forsknings- och utvecklingsföretag inom foodtechsektorn och akvaponi (kretsloppsodling), har nominerats i Dagligvarugalan 2021, som arrangeras av tidningen Fri Köpenskap, i klassen "Årets Hållbarhetsalternativ".Riktad nyemission i Agtira AB (publ), tidigare Peckas Naturodlingar AB, har registrerats hos Bolagsverket

Tidigare kommunicerad nyemission riktad till en grupp investerare är nu registrerad hos Bolagsverket. Nyemissionen av B-aktier till en teckningskurs om 7,77 SEK per aktie tillför Agtira cirka 11 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Det totala antalet aktier i bolaget efter registreringen hos Bolagsverket uppgår till 12 533 120 aktier. Genom emissionen har aktiekapitalet i bolaget ökat till 6 266 560 SEK. För ytterligare detaljer om den riktade nyemissionen hänvisas till pressmeddelande daterat 2021-05-07.


Peckas Naturodlingar AB har bytt namn till Agtira AB

Bolagsverket har registrerat namnändringen från Peckas Naturodlingar AB till Agtira AB och bolaget byter därför listningsnamn och kortnamn.

Bolagets aktie kommer handlas under nytt listningsnamn och kortnamn från och med tisdag 22 juni 2021. Nytt listningsnamn kommer att vara Agtira och kortnamn för aktien kommer vara AGTIRA. ISIN och instrument-ID förblir oförändrade.


Kommuniké från bolagsstämma Peckas Naturodlingar AB

Peckas Naturodlingar AB (publ) har idag, 7 juni 2021, avhållit årsstämma. Mot bakgrund av covid-19 och rekommendationer kopplat till smittspridningen hölls stämman genom förhandsröstning (poströstning), utan fysisk närvaro. Samtliga stämmobeslut fattades i enlighet med de förslag som hållits tillgängliga för aktieägarna före årsstämman, och framgår i huvudsak nedan. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på bolagets webbplats.


Peckas Naturodlingar AB utökar avtalet med Grönsakshuset i Norden AB. Avtalet omfattar nu även Regnbågen som kommer att förädlas, säljas och distribueras via Grönsakshuset.

Peckas kommer i samband med detta succesivt fasa ut produktionen av Regnbåge och övergå helt till atlantlax. Avtalet omfattar i första etappen Peckas regnbåge då volymer och tidpunkt för första slakten av atlantlax är svårbedömd. Bolagen har för avsikt att förhandla fram ett avtal rörande atlantlaxen så fort tillräckliga data finns.


Årsredovisning 2020

Årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse för Peckas Naturodlingar AB (publ) finns i sin helhet i bifogad fil samt på bolagets hemsida från och med den 17 maj 2021.


Peckas Naturodlingar AB genomför riktad nyemission. Bolaget tillförs cirka 11 MSEK.

Styrelsen i Peckas Naturodlingar AB (publ) - listat på NGM Nordic SME - har beslutat att genomföra en riktad nyemission till ett fåtal investerare för att stärka bolagets rörelsekapital. Beslutet att avvika från befintliga aktieägares företrädesrätt kommer dels av att styrelsen gjorde bedömningen att en riktad emission kunde genomföras snabbt och kostnadseffektivt, dels att styrelsen bedömer investerarna som strategiskt viktiga för bolaget då de tillför kompetens på nya områden samt stora nätverk inom bolagets nya affärsområde.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted