Kvartalsrapport 2021 april-juni

Sammanfattning av andra kvartalet (2021-04-01 - 2021-06-30)

Nettoomsättningen andra kvartalet uppgick till 3233 KSEK (3717 KSEK)

Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till -3443 KSEK (-3531 KSEK)

Resultatet per aktie för andra kvartalet uppgick till -0,29 SEK (-0,52 SEK)

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år

Omsättningen för årets andra kvartal summeras till 3,2 MSEK med ett rörelseresultat på -3,4 MSEK, vilket skall jämföras med en omsättning på 3,7 MSEK och ett rörelseresultat på -3,5 MSEK under samma period förra året. Vi ser en avsevärd förbättring jämfört med de två sista kvartalen 2020 och det första 2021. Under perioden har vi fortsatt haft ett lägre kapacitetsutnyttjande än förra året, vilket är en följd av att iordningställa anläggningen i enlighet med avtalet med Grönsakshuset. Det börjar dock synas tydliga förbättringar i resultaträkningen. Kostnadsbilden i moderbolaget är cirka 1 MSEK lägre i andra kvartalet än samma kvartal förra året och i kvartalets resultat finns dessutom en engångskostnad för namnbyte om cirka 0,5 MSEK inräknat. Även värt att notera är att företaget, på grund av covid-19, hade nedsatta arbetsgivaravgifter under denna period förra året. Det gav en positiv effekt om cirka 300 TKR i Q2 2020. Den samlade bilden är detta är ett stort kliv framåt och att vi nu verkligen är på väg åt rätt håll. I Q3 förväntas full effekt av avtalet med Grönsakshuset, då vi inte har några extraordinära omplanteringar planerade, utan nu ligger helt enligt plan.

Försäljningen pekar åt rätt håll, kostnaderna går nedåt och vi har tecknat vårt första avtal för en världsunik systemleverans till en ICA MAXI-butik. Vi har dessutom genomfört ett namnbyte och profilerat oss som ett modernt foodtech-bolag som ligger i framkant inom vårt område. Vi har genomfört övergången från producent till foodtech- bolag och kan fokusera på det sistnämnda, vilket känns otroligt inspirerande och spännande. Det börjar nu bli tydligt vilken effekt vårt avtal med Grönsakshuset ger oss. Den stora skillnaden är att kostnaderna minskar på alla områden samtidigt som omsättningen sakta rör sig uppåt. Att vi i detta kvartal, trots lägre omsättning, ändå minskar förlusterna jämfört med förra året är naturligtvis oerhört positivt. Lägger vi dessutom till det faktum att vi haft cirka 0,5 MSEK i kostnader kopplat till namnbytet samt att företag under denna period förra året hade nedsatta arbetsgivaravgifter, inser man snabbt att den positiva effekten är kraftfull. Den minskade omsättningen härrör delvis ur det faktum att vi även i Q2 var tvungna att göra extra omplanteringar för att anpassa verksamheten till avtalet. I Q3 finns inget sådant planerat och vi bör då kunna se den fullständiga effekten av företagets omvandling.

Telefonen har gått varm sedan vi tecknade avtal om att leverera världens första system för inomhusodling av gurka till ICA MAXI i Sundsvall. Vi har pågående diskussioner med flera av de tunga aktörerna i Sverige och jag skulle bli förvånad om vi inte kommer i mål med åtminstone ytterligare några InStore system under det andra halvåret. Därutöver fortgår även förhandlingarna med ICA MAXI Östersund om en Agtira Complete och jag har goda förhoppningar om att vi inom kort skall kunna komma i mål med ett avtal. Sammantaget ser jag en mycket spännande tid framför oss på systemförsäljningssidan. Jag är övertygad om att de allra flesta livsmedelsbutiker inom ett par år har någon form av egen grönsaksproduktion i sina butiker.

Notera

Denna information är sådan som Agtira är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 10 augusti 2021 kl. 08.30.

För mer information, vänligen kontakta:

Mattias Gemborg, VD
Telefon: 0702 654400
E-post: [email protected]

Om Agtira AB

Agtira är ett forsknings- och utvecklingsföretag inom foodtechsektorn, som levererar system för hållbar livsmedelsproduktion till aktörer inom livsmedelsbranschen. Med smart akvaponi och artificiell intelligens omdefinierar vi begreppet närodlat. Vi är världsledande inom området akvaponi där vi utvecklar både odlingsmetoder och mjukvarustöd för odlingssystem för fisk och grönsaker i urbana miljöer.

Agtira AB är noterat på NGM Nordic SME under kortnamnet AGTIRA B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB, +46 8-684 211 00.

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer: www.agtira.com

Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Agtira AB (publ) levererar Agtira Complete till Maxi ICA Stormarknad Östersund - uppskattat ordervärde cirka 38 MSEK

Agtira AB (publ), som är ett svenskt världsledande forsknings- och utvecklingsföretag inom foodtechsektorn och akvaponi (kretsloppsodling), har signerat ett avtal om att leverera Agtira Complete till ICA Fastigheter AB och Maxi ICA Stormarknad Östersund. Agtira Complete-anläggningen, som blir på cirka 1 200 kvadratmeter, blir därmed en av världens största och första som i denna omfattning samproducerar grönsaker och lax i urban miljö. Det uppskattade ordervärdet för Agtira är cirka 38 miljoner kronor under förutsättning att anläggningen levererar enligt avtal. Avtalsperioden mellan partnerna är på 15 år.


Agtira AB erhåller lånefinansiering om 6.0 MSEK

För att säkerställa Agtira AB:s ("Agtira" eller "Bolaget") likviditetsbehov har Bolaget tecknat ett lånefinansieringsavtal om totalt 6,0 MSEK med långivaren Modelio Equity AB (publ). Anledningen till upptagandet av lån är att stärka Bolagets likviditet på kort sikt. Löptiden på lånet är till och med den 31 decemeber 2021. Lånefinansieringen upptas med en månatlig ränta om 0,75 procent och en uppläggningsavgift om 5 procent.


Agtira AB (publ) förstärker organisationen - anställer Jasmine Minell som byggprojektledare

Agtira AB (publ), som är ett svenskt världsledande forsknings- och utvecklingsföretag inom foodtechsektorn och akvaponi (kretsloppsodling), förstärker nu organisationen och anställer civilingenjören Jasmine Minell som byggprojektledare.


Agtira AB (publ) nominerat i Dagligvarugalan 2021 i klassen "Årets Hållbarhetsalternativ"

Agtira AB (publ), som är ett svenskt världsledande forsknings- och utvecklingsföretag inom foodtechsektorn och akvaponi (kretsloppsodling), har nominerats i Dagligvarugalan 2021, som arrangeras av tidningen Fri Köpenskap, i klassen "Årets Hållbarhetsalternativ".Riktad nyemission i Agtira AB (publ), tidigare Peckas Naturodlingar AB, har registrerats hos Bolagsverket

Tidigare kommunicerad nyemission riktad till en grupp investerare är nu registrerad hos Bolagsverket. Nyemissionen av B-aktier till en teckningskurs om 7,77 SEK per aktie tillför Agtira cirka 11 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Det totala antalet aktier i bolaget efter registreringen hos Bolagsverket uppgår till 12 533 120 aktier. Genom emissionen har aktiekapitalet i bolaget ökat till 6 266 560 SEK. För ytterligare detaljer om den riktade nyemissionen hänvisas till pressmeddelande daterat 2021-05-07.


Peckas Naturodlingar AB har bytt namn till Agtira AB

Bolagsverket har registrerat namnändringen från Peckas Naturodlingar AB till Agtira AB och bolaget byter därför listningsnamn och kortnamn.

Bolagets aktie kommer handlas under nytt listningsnamn och kortnamn från och med tisdag 22 juni 2021. Nytt listningsnamn kommer att vara Agtira och kortnamn för aktien kommer vara AGTIRA. ISIN och instrument-ID förblir oförändrade.


Kommuniké från bolagsstämma Peckas Naturodlingar AB

Peckas Naturodlingar AB (publ) har idag, 7 juni 2021, avhållit årsstämma. Mot bakgrund av covid-19 och rekommendationer kopplat till smittspridningen hölls stämman genom förhandsröstning (poströstning), utan fysisk närvaro. Samtliga stämmobeslut fattades i enlighet med de förslag som hållits tillgängliga för aktieägarna före årsstämman, och framgår i huvudsak nedan. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på bolagets webbplats.


Peckas Naturodlingar AB utökar avtalet med Grönsakshuset i Norden AB. Avtalet omfattar nu även Regnbågen som kommer att förädlas, säljas och distribueras via Grönsakshuset.

Peckas kommer i samband med detta succesivt fasa ut produktionen av Regnbåge och övergå helt till atlantlax. Avtalet omfattar i första etappen Peckas regnbåge då volymer och tidpunkt för första slakten av atlantlax är svårbedömd. Bolagen har för avsikt att förhandla fram ett avtal rörande atlantlaxen så fort tillräckliga data finns.


Årsredovisning 2020

Årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse för Peckas Naturodlingar AB (publ) finns i sin helhet i bifogad fil samt på bolagets hemsida från och med den 17 maj 2021.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted