KVARTALSRAPPORT 2019 januari-mars

"När vi nu har gått in i vårt andra produktionsår så fortsätter vårt hållbara företag att leverera stark utveckling i linje med våra målsättningar. Det ger oss förtroende för framtida tillväxtmöjligheter och fortsatt värdeskapande för våra kunder och aktieägare. Första kvartalet 2019 var också startskottet för ett stort och spännande projekt vilket beslutades av styrelsen i slutet av mars. Vi ska nu bygga ut kretsloppsodlingen i Härnösand med ytterligare 50% (4 000 m²). Att vi fortsätter att bygga ut vår kretsloppsanläggning stämmer väl överens med vår investeringsstrategi och kommer skapa ytterligare värde till verksamheten. Vi kommer att fortsätta att växa och vi ser en stor potential i att kunna erbjuda lokalt producerade råvaror genom vår kretsloppsodling. Med detta kommer vi att kunna leverera värde i flera år framöver samtidigt som vi bidrar till en hållbar utveckling för miljövänlig mat."

SAMMANFATTNING FÖRSTA KVARTALET 2019

  • Omsättningen för första kvartalet uppgick till 1 705 KSEK (740 KSEK)
  • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till - 3 395 KSEK (- 1 404 KSEK)
  • Rörelsekostnaderna för perioden uppgick till 6 109 KSK (3 895 KSEK)
  • Rörelseresultatet per aktie för kvartalet uppgick till - 0,86 SEK (- 0,56 SEK).

VD-ORD:
STARK START PÅ 2019 MED EN ÖKANDE OMSÄTTNING OM 130%

När vi nu har gått in i vårt andra produktionsår så fortsätter vårt hållbara företag att leverera stark utveckling i linje med våra målsättningar. Det ger oss förtroende för framtida tillväxtmöjligheter och fortsatt värdeskapande för våra kunder och aktieägare.

Peckas Naturodlingar producerar hållbar mat med målsättningen att främja en mer hälsosam livsstil för en grönare planet. Detta gör vi genom vår ledande ställning inom kretsloppsodling, vilket både gynnar klimatet och konsumenten. Vi ökar kontinuerligt vår produktionskapacitet genom att bygga större växt- och fiskhus och därigenom kunna erbjuda allt fler människor miljövänlig hållbart odlat mat. Vi kan genom våra nöjda kunder se en stark tilltagande efterfrågan vilket ständigt driver vår utveckling framåt. 

Årets första kvartal har börjat starkt. Omsättningen ökade med 130 % jämfört med samma kvartal föregående år, vilket delvis kan tillskrivas vårt nya växthus som blev färdigställt i slutet av 2018. I slutet av första kvartalet började vi skörda frukterna från det andra växthuset, som nådde full kapacitet under april 2019.

Rörelsens kostnader vad gäller råvaror och förnödenheter gick upp från 1,8 Mkr i Q1 2018 till 2,8 Mkr i Q1 2019. Ökningen av rörelsens kostnader beror delvis på fördubblad elkonsumtion på grund av att vi numera tillhandahåller två växthus. Vidare minskade övriga externa kostnader med 9% från 0,86 till 0,78 Mkr om vi jämför Q1 2019 med Q1 2018. Personalkostnaderna dubblades på 12 månader och  uppgick till 2,1 Mkr i Q1 2019. I denna kostnad ingår personalstyrka för två växthus samt vår investering i både nationell och internationell expansion. Vårt rörelseresultat under första kvartalet 2019 uppgick till - 3,4 Mkr, vilket till stor del beror på det faktum att det andra växthuset började bidra till försäljningen först efter mitten av mars 2019. 

Vi fortsätter att ta marknadsandelar och ökar kontinuerligt vår kundbas på en växande marknad. Vår leverans till ICA och COOP växer stadigt och under februari 2019 har vi inlett ett samarbete med den ledande dagligvarukedjan Lidl, vilket stärker vår position på marknaden. I början av 2019 började vi även att leverera våra produkter till Stockholm vilket gör att vi nu kan täcka ett större geografiskt område. Denna geografiska expansion ingår i vår tillväxtstrategi och det är väldigt positivt att vi nu kan erbjuda våra produkter i centrala Sverige där efterfrågan på klimatsmart och ekologisk mat är mycket stor. Vidare är vi också väldigt glada att kunna erbjuda hela tre sorters tomater i vårt produktsortiment i form av körsbärstomater, stora runda tomater och kvisttomater.

Ett av våra mest spännande försäljningsevent under 2018 var försäljningstestet av vår fisk. Vi har arbetat intensivt under kvartalet och är förväntansfulla över att påbörja produktionen och försäljningen av vår fisk i industriell skala under andra kvartalet 2019.

Första kvartalet 2019 var också startskottet för ett stort och spännande projekt vilket beslutades av styrelsen i slutet av mars. Vi ska nu bygga ut kretsloppsodlingen i Härnösand med ytterligare 50% (4 000 m²). Att vi fortsätter att bygga ut vår kretsloppsanläggning stämmer väl överens med vår investeringsstrategi och kommer skapa ytterligare värde till verksamheten. Våra långsiktiga avtal med COOP, ICA och Lidl genererar intäkter som möjliggör för banker, finansinstitut och fastighetsbolag att stödja vår utveckling. Expansionen på 50%, direkt efter utbyggnaden på 100% under 2018, gör oss mycket starkare och har stor betydelse för hur snabbt vi kan bygga i resten av Sverige.

Under kvartalet har vi knutit till oss Peter Sendelbach, som genom sitt bolag Sendelbach förvaltning AB investerat 5 Mkr i Peckas Naturodlingar genom en riktad nyemission som genomfördes utan rabatt. Det är glädjande att vi får Peter vid vår sida. Hans gedigna nätverk och erfarenheter inom finansiering och företagsutveckling kommer vara ett starkt tillskott till bolaget.

Vi har nu gått in i andra kvartalet 2019 och jag ser mycket positivt på framtiden och det värde vi kan erbjuda såväl konsumenter som aktieägare. Jag är också stolt över den fantastiska tillväxt och utveckling vi kunnat se på kort tid. Vi kommer att fortsätta att växa och vi ser en stor potential i att kunna erbjuda lokalt producerade råvaror genom vår kretsloppsodling. Med detta kommer vi att kunna leverera värde i flera år framöver samtidigt som vi bidrar till en hållbar utveckling för miljövänlig mat.

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport april-juni 2019 publiceras den 1 augusti 2019. 

Notera
Denna information är sådan som Peckas Naturodlingar är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 2 november 2018. Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

2019-05-10

För mer information, vänligen kontakta:
Elena Petukhovskaya, VD
Telefon: 076 843 22 04
E-post: elena@peckas.se

Om Peckas Naturodlingar AB
Peckas Naturodlingar har utvecklat ett unikt system för kretsloppsodling av tomater och regnbågslax. Fiskarna ger näring till tomaterna som i sin tur renar vattnet som går tillbaka till fiskarna - allt tas med andra ord tillvara på ett naturligt sätt. Systemet har utvecklats under 20 år med goda resultat. Nu växlar Peckas Naturodlingar upp konceptet till ett fullskaleprojekt för att försörja en medveten marknad med premiumtomater och regnbåge. Resultatet blir hållbar, klimatsmart och giftfri mat för framtiden.

Peckas Naturodlingar AB är noterat på NGM Nordic MTF under kortnamnet PEKA MTF B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB, +46 8-684 211 00.

Denna information är sådan som Peckas Naturodlingar AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 10 maj 2019 kl. 09.00.

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer: www.peckas.se/ir/pressmaterial

Fria att använda i artiklar om Peckas Naturodlingar.


Peckas Naturodlingar AB utser Mattias Gemborg till ny VD

Styrelsen har utsett Mattias Gemborg till ny VD för Peckas Naturodlingar. Mattias tillträder tjänsten den 8 juni 2020.


KVARTALSRAPPORT 2020 januari- mars

Under årets första kvartal har Peckas Naturodlingar uppnått en försäljning på 3,9 MSEK, vilket är ett försäljningsrekord för bolaget sett till ett enskilt kvartal. Det är också en ökning med 60 procent jämfört med fjärde kvartalet 2019 och en 130-procentig ökning från samma kvartal föregående år. Försäljningsökningen är till största del ett resultat av att fler kunder tillkom och att bolagets tredje växthus, vilket färdigställdes i slutet av 2019, har gått i produktion under de första veckorna i mars 2020. Periodens förlust uppgick under årets första kvartal till 3,9 MSEK, vilket är en förbättring med 30 procent jämfört med föregående kvartal då förlusten uppgick till 5,4 MSEK. Det är samtidigt en försämring med 9,5 procent jämfört med första kvartalet 2019 då förlusten uppgick till 3,6 MSEK. Peckas Naturodlingar arbetar med att förbättra effektiviteten per kvadratmeter i bolagets växthus och odling anläggningar. Effektiviteten har förbättrats som en följd av de investeringar som gjorts och de medföljande stordriftsfördelarna. Det har lett till ökad försäljning samt att bolaget har lagt grunden för lägre kostnader per producerad enhet på sikt. Mellan fjärde kvartalet 2019 och första kvartalet 2020 har försäljningen ökat med 60 procent, samtidigt som rörelsekostnaderna gick från 9,0 MSEK till 8,9 MSEK. I takt med att växthusens nyttjandegrad ökar kommer bolagets produktivitet att öka, vilket är ett viktigt steg mot att nå positivt kassaflöde.

SAMMANFATTNING AV FÖRSTA KVARTALET

FÖRSTA KVARTALET (2020-01-01 - 2020-03-31)

  • Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 3 930 KSEK (1 705 KSEK)
  • Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till -3 730 KSEK (-3 395 KSEK)
  • Resultatet per aktie för första kvartalet uppgick till -0,66 SEK (-0,86 SEK)
  • Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.


Rättelse: Peckas Naturodlingar senarelägger årsstämman 2020

RÄTTELSE: I tidigare publicerat pressmeddelande skrevs det "Kallelse kommer formellt ske genom post- och inrikes tidningar och Dagens Nyheter samt på hemsidan den 4 juni." Rätt datum skall vara 4 maj, vilket har justerats i pressmeddelande.Årsredovisning 2019


Aktieägarna i Peckas naturodlingar AB kallas härmed till årsstämma

Kallelse kommer formellt ske genom post- och inrikes tidningar och Dagens nyheter samt på hemsidan den 18 mars.

Kallelse i helhet:

Aktieägarna i Peckas naturodlingar AB (publ), 559033-7654, kallas härmed till årsstämma den 23 april klockan 14.00 på bolagets kontor i Härnösand Verkstadsvägen 19, 871 54 Härnösand.Peckas Naturodlingars företrädesemission tecknades till 106 procent

Peckas Naturodlingar AB meddelar idag att företrädesemission, som avslutades 2 mars 2020, tecknades till totalt 11,9 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om 106,2 procent. Bolaget kommer därmed att tillföras 10,7 MSEK efter emissionskostnader om cirka 0,5 MSEK.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär