KVARTALSRAPPORT 2019 april-juni

"Under andra kvartalet nådde vi ett antal viktiga milstolpar. Bland annat uppnådde vi ett nytt försäljningsrekord och skörden från våra växthus var god men motsvarar ännu inte full produktion på två växthus. Nu pågår ett intensivt arbete med att färdigställa vårt tredje växthus och en ytterligare utökning av vår fiskodling. Växthuset beräknas stå redo i slutet av året och innebär en expansion om 50 procent. Detta kommer att ge oss en möjlighet att möta en växande efterfrågan. Med detta som bakgrund ser vi fram emot att bidra till en hållbar utveckling för miljövänlig mat i flera år framöver."

SAMMANFATTNING ANDRA KVARTALET 2019

  • Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 2 033 KSEK (1 343 KSEK)
  • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till - 2 614  KSEK (- 866   KSEK)
  • Rörelsekostnaderna för kvartalet uppgick till 5 454 KSK (3 247 KSEK)
  • Resultat per aktie för kvartalet uppgick till - 0,62 SEK (-  0,35   SEK)

VD-ORD:

ETT PARADIGMSKIFTE DÄR VI BÄR LEDARTRÖJAN

Under andra kvartalet nådde vi ett antal viktiga milstolpar. Bland annat nådde vi ett nytt försäljningsrekord och skörden från våra växthus var god men motsvarar ännu inte full produktion på två växthus. Vidare har vi fått godkännande från Livsmedelsverket avseende fiskförsäljning, vilket breddar vår marknad. Långsiktigt räknar vi med att fisken kommer att stå för cirka 30 procent av den totala omsättningen utan ytterligare kostnadspåverkan. Nu pågår ett intensivt arbete med att färdigställa vårt tredje växthus och en ytterligare utökning av vår fiskodling. En nödvändighet för att möta befintlig efterfrågan.

Vårt tredje växthus beräknas stå redo i slutet av året och innebär en expansion om drygt 50 procent. Vi når då en årlig produktionskapacitet om 500 ton tomater och 60 ton fisk. Det beräknas ge en omsättning om cirka 35 Mkr på rullande 12 månader och innebär att bolaget genererar positivt kassaflöde och tillfredsställande resultat. Pågående expansion kommer dock kortsiktigt att påverka både resultat samt kassaflöde och därmed inte ge en rättvisande bild av verksamhetens momentana intjäningsförmåga. Därefter ska vi ha bevisat kretsloppsodlingens förträfflighet både kommersiellt och ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi kommer då att i egenskap av vår position som världsledande inom kretsloppsodling, med full kraft verka för dess spridning i övriga delar av världen.

Under andra kvartalet uppgick försäljningen till 2,03 Mkr vilket är en ökning med 51 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Vidare har antalet kunder ökat markant på grund av vår expansion inom både dagligvaruhandeln och hotell- och restaurangsegmentet. Peckas olika tomater blev tillgängliga på ICA, Lidl och Paradisets butiker för premiumhandel i Stockholm. Under årets andra kvartal levererade vi också för första gången våra tomater till alla Lidlbutiker i Sverige.

Rörelsens kostnader uppgick till 5,46 Mkr under årets andra kvartal och rörelseresultatet uppgick till -2,61 Mkr. Rörelsekostnaderna ökade med 68 procent jämfört med samma kvartal 2018, främst beroende på den investering vi gjort i våra växthus och vår fiskodling. Obalanserade expansionsrelaterade kostnader av engångskaraktär har uppgått till ca 1,2 kr.

Bolaget har via Almi och Norrlandsfonden beviljats lån om 5 mkr med utbetalning i augusti, för att användas som expansionskapital.

Vårt dotterbolag, Peckas Solutions AB, fokuserar på utvecklingen av våra akvaponiska styrprogram för att optimera kretsloppsodlingen och energiförbrukningen. Under första kvartalet i år erhöll vi ett stöd om 1,4 Mkr från region Västernorrland för utvecklingen av vårt styrprogram. I slutet av maj erhöll vi ytterligare ett investeringsstöd om 3,6 Mkr från Energimyndigheten för energieffektiviserande projekt vilket motsvarar 50 procent av stödgrundande kostnader.

Under kvartalet har vår hållbara kretsloppsodling uppmärksammats bland annat genom att vi fick Lions miljöpris och nominerades för Änglamarkspriset.

Jag är stolt över Peckas starka utveckling som alla medarbetare bidrar till och som skapar värde till våra kunder och aktieägare. Vi ser nu fram emot att nå full kapacitet och leverera hälsosam mat framöver genom en hållbar odlingsteknik som vi tror blir ett paradigmskifte, och där vi bär ledartröjan.

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport april-juni 2019 publiceras den 1 november 2019.

Notera
Denna information är sådan som Peckas Naturodlingar är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 1 augusti 2019. Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

2019-08-01

För mer information, vänligen kontakta:
Elena Petukhovskaya, VD
Telefon: 076 843 22 04
E-post: elena@peckas.se

Om Peckas Naturodlingar AB

Peckas Naturodlingar har utvecklat ett unikt system för kretsloppsodling av tomater och regnbågslax. Fiskarna ger näring till tomaterna som i sin tur renar vattnet som går tillbaka till fiskarna - allt tas med andra ord tillvara på ett naturligt sätt. Systemet har utvecklats under 20 år med goda resultat. Nu växlar Peckas Naturodlingar upp konceptet till ett fullskaleprojekt för att försörja en medveten marknad med premiumtomater och regnbåge. Resultatet blir hållbar, klimatsmart och giftfri mat för framtiden.

Peckas Naturodlingar AB är noterat på NGM Nordic MTF under kortnamnet PEKA MTF B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB, +46 8-684 211 00.

Denna information är sådan som Peckas Naturodlingar AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 1 augusti 2019 kl. 08.30

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer: www.peckas.se/ir/pressmaterial

Fria att använda i artiklar om Peckas Naturodlingar.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Peckas Naturodlingar AB

Idag fredag den 23 oktober 2020 hölls extra bolagsstämma i Peckas Naturodlingar AB (publ). Vid stämman var 256 000 A-aktier och 34 000 B-aktier representerade, vilket motsvarar 37 % av totala antalet röster. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades enhälligt i enlighet med i kallelsen framlagda förslag.


Peckas Naturodlingar har tecknat en avsiktsförklaring med ICA Maxi Östersund om etablering av det första lokala odlingssystemet "Peckas Compact" i Sverige.

I samband med avsiktsförklaringen inleds en förstudie som syftar till att projektera och planera etableringen av en Peckas Compact i direkt anslutning till butiken. Förstudien förväntas vara genomförd till årsskiftet med målsättningen att uppföra och driftsätta anläggningen under 2021.


Aktieägarna i Peckas Naturodlingar AB kallas härmed till extra bolagsstämma.

Kallelse kommer formellt ske genom post- och inrikes tidningar och Dagens Nyheter samt på hemsidan den 9 oktober.

Ärende på extra bolagsstämma avser försäljning av del av fastighet Härnösand Saltvik 8:27 vilket utgör närståendetransaktion.


Kommuniké från extra bolagsstämma i Peckas Naturodlingar AB

Idag fredag den 2 oktober 2020 hölls extra bolagsstämma i Peckas Naturodlingar AB (publ). Vid stämman var 256 000 A-aktier och 97 333 B-aktier representerade, vilket motsvarar 37,65% av totala antalet röster. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades enhälligt i enlighet med i kallelsen framlagda förslag.


Peckas Naturodlingar förbereder lansering av ett nytt kompakt akvaponisystem anpassat för dagligvaruhandeln och öppnar samtidigt upp för försäljning av system på den svenska markna

Peckas Naturodlingar tar steget och blir systemleverantör genom systemkonceptet Peckas Compact. Konceptet innebär att kompletta akvaponisystem för lokal produktion av fisk och grönsaker kommer att erbjudas på den svenska marknaden. Systemen kan skräddarsys till att producera flera olika sorters grönsaker och ett antal fiskarter. Genom en affärsmodell som säkerställer intäkter på kort och lång sikt bedöms denna modell ha potential att bli mycket lönsam. I samband med detta anpassas anläggningen i Härnösand till att även producera gurka, paprika och lax (Salmo Salar) samt att bli ett centrum för vidare utveckling av tekniska lösningar inom akvaponi.


Aktieägarna i Peckas Naturodlingar AB kallas härmed till extra bolagsstämma

Kallelse kommer formellt ske genom post- och inrikes tidningar och Dagens nyheter samt på hemsidan den 18 september.

Ärenden på extra bolagsstämma avser förvärv av Gussjö fastighets AB vilket utgör närståendetransaktion samt optionsprogram till anställda och styrelseledamot. Förvärvet av Gussjö fastighets AB förväntas medföra en positiv resultateffekt för Peckas Naturodlingar AB.


Kvartalsrapport 2020 april-juni

SAMMANFATTNING AV ANDRA KVARTALET

ANDRA KVARTALET (2020-04-01 - 2020-06-30)

  • Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 3717 KSEK (2033 KSEK)
  • Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till -3531 KSEK (-2614 KSEK)
  • Resultatet per aktie för andra kvartalet uppgick till -0,52 SEK (-0,62 SEK)
  • Den tidigare prognosen revideras och positivt kassaflöde bedöms inte längre som sannolikt under 2021. En av anledningarna är stora osäkerheter kring efterfrågan från HoReCa-segmentet i framtiden.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år


Kommuniké från bolagsstämma Peckas Naturodlingar AB

Aktieägarna i Peckas Naturodlingar AB (publ) ("Peckas Naturodlingar" eller "Bolaget") har den 11 juni 2020 hållit bolagsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.Peckas Naturodlingar AB utser Mattias Gemborg till ny VD

Styrelsen har utsett Mattias Gemborg till ny VD för Peckas Naturodlingar. Mattias tillträder tjänsten den 8 juni 2020.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted