KVARTALSRAPPORT 2019 april-juni

"Under andra kvartalet nådde vi ett antal viktiga milstolpar. Bland annat uppnådde vi ett nytt försäljningsrekord och skörden från våra växthus var god men motsvarar ännu inte full produktion på två växthus. Nu pågår ett intensivt arbete med att färdigställa vårt tredje växthus och en ytterligare utökning av vår fiskodling. Växthuset beräknas stå redo i slutet av året och innebär en expansion om 50 procent. Detta kommer att ge oss en möjlighet att möta en växande efterfrågan. Med detta som bakgrund ser vi fram emot att bidra till en hållbar utveckling för miljövänlig mat i flera år framöver."

SAMMANFATTNING ANDRA KVARTALET 2019

  • Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 2 033 KSEK (1 343 KSEK)
  • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till - 2 614  KSEK (- 866   KSEK)
  • Rörelsekostnaderna för kvartalet uppgick till 5 454 KSK (3 247 KSEK)
  • Resultat per aktie för kvartalet uppgick till - 0,62 SEK (-  0,35   SEK)

VD-ORD:

ETT PARADIGMSKIFTE DÄR VI BÄR LEDARTRÖJAN

Under andra kvartalet nådde vi ett antal viktiga milstolpar. Bland annat nådde vi ett nytt försäljningsrekord och skörden från våra växthus var god men motsvarar ännu inte full produktion på två växthus. Vidare har vi fått godkännande från Livsmedelsverket avseende fiskförsäljning, vilket breddar vår marknad. Långsiktigt räknar vi med att fisken kommer att stå för cirka 30 procent av den totala omsättningen utan ytterligare kostnadspåverkan. Nu pågår ett intensivt arbete med att färdigställa vårt tredje växthus och en ytterligare utökning av vår fiskodling. En nödvändighet för att möta befintlig efterfrågan.

Vårt tredje växthus beräknas stå redo i slutet av året och innebär en expansion om drygt 50 procent. Vi når då en årlig produktionskapacitet om 500 ton tomater och 60 ton fisk. Det beräknas ge en omsättning om cirka 35 Mkr på rullande 12 månader och innebär att bolaget genererar positivt kassaflöde och tillfredsställande resultat. Pågående expansion kommer dock kortsiktigt att påverka både resultat samt kassaflöde och därmed inte ge en rättvisande bild av verksamhetens momentana intjäningsförmåga. Därefter ska vi ha bevisat kretsloppsodlingens förträfflighet både kommersiellt och ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi kommer då att i egenskap av vår position som världsledande inom kretsloppsodling, med full kraft verka för dess spridning i övriga delar av världen.

Under andra kvartalet uppgick försäljningen till 2,03 Mkr vilket är en ökning med 51 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Vidare har antalet kunder ökat markant på grund av vår expansion inom både dagligvaruhandeln och hotell- och restaurangsegmentet. Peckas olika tomater blev tillgängliga på ICA, Lidl och Paradisets butiker för premiumhandel i Stockholm. Under årets andra kvartal levererade vi också för första gången våra tomater till alla Lidlbutiker i Sverige.

Rörelsens kostnader uppgick till 5,46 Mkr under årets andra kvartal och rörelseresultatet uppgick till -2,61 Mkr. Rörelsekostnaderna ökade med 68 procent jämfört med samma kvartal 2018, främst beroende på den investering vi gjort i våra växthus och vår fiskodling. Obalanserade expansionsrelaterade kostnader av engångskaraktär har uppgått till ca 1,2 kr.

Bolaget har via Almi och Norrlandsfonden beviljats lån om 5 mkr med utbetalning i augusti, för att användas som expansionskapital.

Vårt dotterbolag, Peckas Solutions AB, fokuserar på utvecklingen av våra akvaponiska styrprogram för att optimera kretsloppsodlingen och energiförbrukningen. Under första kvartalet i år erhöll vi ett stöd om 1,4 Mkr från region Västernorrland för utvecklingen av vårt styrprogram. I slutet av maj erhöll vi ytterligare ett investeringsstöd om 3,6 Mkr från Energimyndigheten för energieffektiviserande projekt vilket motsvarar 50 procent av stödgrundande kostnader.

Under kvartalet har vår hållbara kretsloppsodling uppmärksammats bland annat genom att vi fick Lions miljöpris och nominerades för Änglamarkspriset.

Jag är stolt över Peckas starka utveckling som alla medarbetare bidrar till och som skapar värde till våra kunder och aktieägare. Vi ser nu fram emot att nå full kapacitet och leverera hälsosam mat framöver genom en hållbar odlingsteknik som vi tror blir ett paradigmskifte, och där vi bär ledartröjan.

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport april-juni 2019 publiceras den 1 november 2019.

Notera
Denna information är sådan som Peckas Naturodlingar är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 1 augusti 2019. Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

2019-08-01

För mer information, vänligen kontakta:
Elena Petukhovskaya, VD
Telefon: 076 843 22 04
E-post: elena@peckas.se

Om Peckas Naturodlingar AB

Peckas Naturodlingar har utvecklat ett unikt system för kretsloppsodling av tomater och regnbågslax. Fiskarna ger näring till tomaterna som i sin tur renar vattnet som går tillbaka till fiskarna - allt tas med andra ord tillvara på ett naturligt sätt. Systemet har utvecklats under 20 år med goda resultat. Nu växlar Peckas Naturodlingar upp konceptet till ett fullskaleprojekt för att försörja en medveten marknad med premiumtomater och regnbåge. Resultatet blir hållbar, klimatsmart och giftfri mat för framtiden.

Peckas Naturodlingar AB är noterat på NGM Nordic MTF under kortnamnet PEKA MTF B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB, +46 8-684 211 00.

Denna information är sådan som Peckas Naturodlingar AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 1 augusti 2019 kl. 08.30

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer: www.peckas.se/ir/pressmaterial

Fria att använda i artiklar om Peckas Naturodlingar.

KVARTALSRAPPORT 2019 juli-september

Nettoomsättningen har nästan tredubblats jämfört med samma kvartal förra året och fortsätter således att växa. Vår utökade kapacitet har bidragit till ökade kostnader vad gäller råvaror och förnödenheter, en högre energiförbrukning och mer personal. På så sätt fortsätter vår expansion att påverka resultatet.
Vårt affärsområde Peckas Solutions fortsätter att generera ett starkt intresse från internationella aktörer. Peckas Solutions ska stödja andra företag att investera och bygga sina kretsloppsodlingssystem. På grund av den stora efterfrågan arbetar vi på att snabba på processen att erbjuda hållbara lösningar för kretsloppsbaserad livsmedelsproduktion på internationella marknader.

SAMMANFATTNING TREDJE KVARTALET 2019

Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 2 237 ksek (856 ksek)
Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till - 2 784 ksek (- 1 982 ksek)
Rörelsekostnaderna för kvartalet uppgick till 6 389 ksek (3 460 ksek)
Resultat per aktie för kvartalet uppgick till - 0,67 sek (-0,58 sek)


Peckas Naturodlingars företrädesemission tecknades till 232 procent

Peckas Naturodlingar AB meddelar idag att företrädesemission, som avslutades 15 oktober 2019, tecknades till totalt  34,18  MSEK, motsvarande en teckningsgrad om 232 procent. Bolaget kommer därmed att tillföras 14,7 MSEK efter emissionskostnader om cirka 0,5 MSEK.


Peckas Naturodlingar offentliggör informationsmemorandum inför den förestående företrädesemissionen

Inför teckningsperioden 1 oktober till 15 oktober 2019 offentliggör idag Peckas Naturodlingar AB (publ) informationsmemorandum, teaser och teckningssedel. Samtliga handlingar finns tillgängliga på www.peckas.se.


Peckas Naturodlingar AB (bolaget), Europas största kretsloppsodling, meddelar att styrelsen har tagit beslut om nyemission.

Styrelsen för Peckas Naturodlingar har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 25 april 2019, beslutat att genomföra en emission av B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("företrädesemissionen"). Villkoren i företrädesemissionen innebär att tre (3) befintliga aktier, oavsett serie, ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie till kursen 10,00 kronor. Teckningstiden löper under perioden den 1-15 oktober 2019. Genom teckningen kommer bolaget att tillföras upp till 15 mkr före emissionskostnader.


Peckas Naturodlingar erhåller investeringsstöd från Länsstyrelsen Västernorrland

Peckas Naturodlingar AB - marknadsledande inom kretsloppsbaserad livsmedelsproduktion - meddelar idag att bolaget erhåller företagsstöd om upp till två miljoner kronor för investering i vattenbruk inom havs- och fiskeriprogrammet från Länsstyrelsen Västernorrland. Stödet avser en investering i nybyggnation av en recirkulerande fiskodling inomhus utan utsläpp av näring.


KVARTALSRAPPORT 2019 april-juni

"Under andra kvartalet nådde vi ett antal viktiga milstolpar. Bland annat uppnådde vi ett nytt försäljningsrekord och skörden från våra växthus var god men motsvarar ännu inte full produktion på två växthus. Nu pågår ett intensivt arbete med att färdigställa vårt tredje växthus och en ytterligare utökning av vår fiskodling. Växthuset beräknas stå redo i slutet av året och innebär en expansion om 50 procent. Detta kommer att ge oss en möjlighet att möta en växande efterfrågan. Med detta som bakgrund ser vi fram emot att bidra till en hållbar utveckling för miljövänlig mat i flera år framöver."


Peckas Naturodlingar erhåller investeringsstöd från Energimyndigheten

Peckas Naturodlingar AB - marknadsledande inom kretsloppsbaserad livsmedelsproduktion - meddelar idag att bolaget erhåller investeringsstöd om 3,6 miljoner kronor från Energimyndigheten. Stödet lämnas för genomförande av energieffektiviserande projekt i befintligt växthus under perioden 2019-05-27 till 2020-04-30.


Peckas Naturodlingar erhåller godkännande från Livsmedelsverket avseende produktion och försäljning av fisk

Peckas Naturodlingar AB - marknadsledande inom kretsloppsbaserad livsmedelsproduktion - meddelar idag att bolaget har godkänts av Livsmedelsverket för att påbörja försäljning av regnbågesfisk. Regnbågen kommer att säljas både fryst och färsk, där den färska fisken levereras på is direkt till restauranger och distributörer. Försäljning av fisk kommer på sikt att kunna bidra med upp till 30 procent av bolagets omsättning.


KVARTALSRAPPORT 2019 januari-mars

"När vi nu har gått in i vårt andra produktionsår så fortsätter vårt hållbara företag att leverera stark utveckling i linje med våra målsättningar. Det ger oss förtroende för framtida tillväxtmöjligheter och fortsatt värdeskapande för våra kunder och aktieägare. Första kvartalet 2019 var också startskottet för ett stort och spännande projekt vilket beslutades av styrelsen i slutet av mars. Vi ska nu bygga ut kretsloppsodlingen i Härnösand med ytterligare 50% (4 000 m²). Att vi fortsätter att bygga ut vår kretsloppsanläggning stämmer väl överens med vår investeringsstrategi och kommer skapa ytterligare värde till verksamheten. Vi kommer att fortsätta att växa och vi ser en stor potential i att kunna erbjuda lokalt producerade råvaror genom vår kretsloppsodling. Med detta kommer vi att kunna leverera värde i flera år framöver samtidigt som vi bidrar till en hållbar utveckling för miljövänlig mat."


Peckas Naturodlingar påbörjar kläckningsprocessen av hållbart odlad regnbåge

Peckas Naturodlingar AB - marknadsledande inom kretsloppsbaserad livsmedelsproduktion - meddelar idag att bolaget har påbörjat kläckningsprocessen av hållbart odlad regnbåge i sin kretsloppsanläggning. Genom att sätta igång verksamheten på kläckeriet har Peckas Naturodlingar skapat synergier mellan bolagets verksamhetsområden och stärkt aktiviteten på den nyanlagda anläggningen i Härnösand.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär