KVARTALSRAPPORT 2018 juli-september

SAMMANFATTNING TREDJE KVARTALET 2018

  • Bygget av det nya växthuset på 4032 kvm inleddes. Odlingsytan för tomater ökas med 125% till totalt 7200 kvm.
  • Under kvartalet gjordes det första uttaget av regnbågslaxar. Dessa såldes inom loppet av två dagar genom bolagets Facebookgrupp.
  • Sundsvallsbaserade bolaget Poularde AB (grundare av börsnoterade NP3 Fastigheter) har investerat i bolaget genom en riktad emission om 10 miljoner kronor.
  • Över 200 personer kom på den första visningen av kretsloppsodlingen.
  • Nettoomsättning uppgick till 0,856Mkr Q3 2018, en minskning med 36 procent jämfört med förra kvartalet på grund av omplantering av växthuset inför den andra produktionscykeln samt ökad konkurrens under sommarmånaderna.
  • Rörelsekostnaderna uppgick till 3,46 Mkr. En ökning med 6,6 procent jämfört med förra kvartalet. Kassaflöde under perioden var 9 561 697 kr. Soliditeten var 80 %. Likviditeten var 21 596 605. Rörelseresultat -1 981 831 kr. Resultat per aktie -0 ,58 kr.

VD-ORD:
ETT PRODUKTIVT KVARTAL MED FLERTALET MILSTOLPAR UPPNÅDDA.

Årets tredje kvartalet var spännande och produktivt med flertalet positiva milstolpar uppnådda. Men det har även varit en övergångsperiod med något sämre resultat på grund av att vi arbetat med att plantera om hälften av växthuset mot en ny produktionscykel för de kommande 12 månaderna. Samtidigt har vi ökade kostnader i relation till intäkterna på grund av att vi förstärkt organisationen tillfälligt.

Q3 avslutades med att bolaget hade 84 aktiva butiker som saluförde bolagets tomater, startade byggandet av det nya växthuset, sålde vår första hållbart odlade regnbåge, planterade om hälften av växthuset och välkomnade en ny storägare till bolaget. Med de säsongsmässiga variationer som förekommer i den bransch vi är verksam inom var kvartalet i stor utsträckning i linje med våra förväntningar.

Intäkterna minskade med 36 procent från 1,34 Mkr under Q2 2018 till 0,856 Mkr under tredje kvartalet. Försäljningen påverkades främst av den begränsade produktionskapaciteten och i viss mån av sommarkonkurrensen från lokala aktörer. Kostnaderna för råvaror och förnödenheter har minskat med 19 procent

och externa kostnader har ökat med 8 procent, samtidigt som personalkostnaderna har ökat med 23 procent. Rörelseresultatet uppgick till -1,98 Mkr under tredje kvartalet och nedbrutet innebär det en förlust på -0,8 Mkr gällande driften i växthuset i Härnösand, -0,83 Mkr för investeringar i utvecklingsprojekt i Sverige samt -0,29 Mkr för fortsatt rekrytering av medarbetare till bygget och drift av det nya växthuset. Det nya växthuset ska mer än fördubbla kapaciteten hos den befintliga kretsloppsodlingen.

Under sommaren arbetade vi med att plantera om i växthuset för att tjäna nästa 12 månaders produktion. Sommarmånaderna utgör ett bra tillfälle för detta arbete då priset på tomaterna är som lägst och energiförbrukningen är låg. Det tar sedan två månader för de nya tomatplantorna att ge frukt. Under det tredje kvartalet planterade vi därför om hälften av växthuset och således var endast 50 procent av tomaterna tillgängliga för försäljning. Resterande 50 procent av växthuset planterades om i mitten av oktober.

Det är glädjande att byggnadsarbetet för vårt nya växthus i Härnösand har påbörjats och det arbetet har även intensifierats efter kvartalet slut. Vi ser alla väldigt mycket fram emot 2019 då vi får bevittna de synergieffekter som expansionen medför.

En annan positiv händelse var att vi under kvartalet välkomnade en ny stor aktieägare och en utmärkt samarbetspartner ombord då Poularde AB, grundare och huvudaktör av NP3 Fastigheter, investerade 10 Msek i Peckas Naturodlingar. De kompletterar bolaget med kunskaper inom fastighets-, bygg- och kapitalmarknaden och är ett mycket positivt tillskott till bolaget.

En annan spännande händelse under kvartalet var testlanseringen för Peckas Naturodlingars kretsloppsodlade fisk. Den hållbara och organiskt odlade fisken röktes och vakuumförpackades och såldes sedan under varumärket "Peckas Regnbåge" via Facebook för priset 350 kr/kg. Peckas Regnbåge fick ett mycket gott mottagande från kunderna och bokades upp inom några dagar. Att nu ha kommit igång med fiskförsäljningen är ett stort steg mot att producera lokala högkvalitativa hållbara produkter och vi ser fram emot att påbörja odling av fisk i stor skala i början av 2019.

Vi är även glada att kunna konstatera att vårt kretsloppssystem fungerar bra i industriell skala, och att det även fungerar bra under extrema förhållanden. Detta bevisades inte minst av en mycket kall vinter med extremt mycket snö följt av en mycket varm och lång sommar. Vårt första verksamhetsår har varit en tid då vi lärt oss väldigt mycket vilket lagt en grund för förbättrade processer inför kommande produktionscykel.

När vi nu går in i andra halvan av vårt första produktionsår så fortsätter vårt hållbara företag att leverera stark utveckling i linje med våra målsättningar. Det ger oss förtroende för framtida tillväxtmöjligheter och fortsatt värdeskapande för våra kunder och aktieägare.

Kommande rapporttillfällen
Bokslutskommuniké 2018 för perioden januari-december publiceras den 15 februari 2019.

Notera
Denna information är sådan som Peckas Naturodlingar är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 2 november 2018. Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

2018-11-02

För mer information, vänligen kontakta:
Elena Petukhovskaya, VD
Telefon: 076 843 22 04
E-post: elena@peckas.se

Om Peckas Naturodlingar AB

Peckas Naturodlingar har utvecklat ett unikt system för kretsloppsodling av tomater och regnbågslax. Fiskarna ger näring till tomaterna som i sin tur renar vattnet som går tillbaka till fiskarna - allt tas med andra ord tillvara på ett naturligt sätt. Systemet har utvecklats under 20 år med goda resultat. Nu växlar Peckas Naturodlingar upp konceptet till ett fullskaleprojekt för att försörja en medveten marknad med premiumtomater och regnbåge. Resultatet blir hållbar, klimatsmart och giftfri mat för framtiden.

Peckas Naturodlingar AB är noterat på NGM Nordic MTF under kortnamnet PEKA MTF B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB, +46 8-684 211 00.

Denna information är sådan som Peckas Naturodlingar AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 2 november 2018 kl. 10.40

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer: www.peckas.se/ir/pressmaterial

Fria att använda i artiklar om Peckas Naturodlingar

Kommuniké från extra bolagsstämma i Peckas Naturodlingar AB

Idag fredag den 23 oktober 2020 hölls extra bolagsstämma i Peckas Naturodlingar AB (publ). Vid stämman var 256 000 A-aktier och 34 000 B-aktier representerade, vilket motsvarar 37 % av totala antalet röster. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades enhälligt i enlighet med i kallelsen framlagda förslag.


Peckas Naturodlingar har tecknat en avsiktsförklaring med ICA Maxi Östersund om etablering av det första lokala odlingssystemet "Peckas Compact" i Sverige.

I samband med avsiktsförklaringen inleds en förstudie som syftar till att projektera och planera etableringen av en Peckas Compact i direkt anslutning till butiken. Förstudien förväntas vara genomförd till årsskiftet med målsättningen att uppföra och driftsätta anläggningen under 2021.


Aktieägarna i Peckas Naturodlingar AB kallas härmed till extra bolagsstämma.

Kallelse kommer formellt ske genom post- och inrikes tidningar och Dagens Nyheter samt på hemsidan den 9 oktober.

Ärende på extra bolagsstämma avser försäljning av del av fastighet Härnösand Saltvik 8:27 vilket utgör närståendetransaktion.


Kommuniké från extra bolagsstämma i Peckas Naturodlingar AB

Idag fredag den 2 oktober 2020 hölls extra bolagsstämma i Peckas Naturodlingar AB (publ). Vid stämman var 256 000 A-aktier och 97 333 B-aktier representerade, vilket motsvarar 37,65% av totala antalet röster. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades enhälligt i enlighet med i kallelsen framlagda förslag.


Peckas Naturodlingar förbereder lansering av ett nytt kompakt akvaponisystem anpassat för dagligvaruhandeln och öppnar samtidigt upp för försäljning av system på den svenska markna

Peckas Naturodlingar tar steget och blir systemleverantör genom systemkonceptet Peckas Compact. Konceptet innebär att kompletta akvaponisystem för lokal produktion av fisk och grönsaker kommer att erbjudas på den svenska marknaden. Systemen kan skräddarsys till att producera flera olika sorters grönsaker och ett antal fiskarter. Genom en affärsmodell som säkerställer intäkter på kort och lång sikt bedöms denna modell ha potential att bli mycket lönsam. I samband med detta anpassas anläggningen i Härnösand till att även producera gurka, paprika och lax (Salmo Salar) samt att bli ett centrum för vidare utveckling av tekniska lösningar inom akvaponi.


Aktieägarna i Peckas Naturodlingar AB kallas härmed till extra bolagsstämma

Kallelse kommer formellt ske genom post- och inrikes tidningar och Dagens nyheter samt på hemsidan den 18 september.

Ärenden på extra bolagsstämma avser förvärv av Gussjö fastighets AB vilket utgör närståendetransaktion samt optionsprogram till anställda och styrelseledamot. Förvärvet av Gussjö fastighets AB förväntas medföra en positiv resultateffekt för Peckas Naturodlingar AB.


Kvartalsrapport 2020 april-juni

SAMMANFATTNING AV ANDRA KVARTALET

ANDRA KVARTALET (2020-04-01 - 2020-06-30)

  • Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 3717 KSEK (2033 KSEK)
  • Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till -3531 KSEK (-2614 KSEK)
  • Resultatet per aktie för andra kvartalet uppgick till -0,52 SEK (-0,62 SEK)
  • Den tidigare prognosen revideras och positivt kassaflöde bedöms inte längre som sannolikt under 2021. En av anledningarna är stora osäkerheter kring efterfrågan från HoReCa-segmentet i framtiden.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år


Kommuniké från bolagsstämma Peckas Naturodlingar AB

Aktieägarna i Peckas Naturodlingar AB (publ) ("Peckas Naturodlingar" eller "Bolaget") har den 11 juni 2020 hållit bolagsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.Peckas Naturodlingar AB utser Mattias Gemborg till ny VD

Styrelsen har utsett Mattias Gemborg till ny VD för Peckas Naturodlingar. Mattias tillträder tjänsten den 8 juni 2020.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted