KVARTALSRAPPORT 2018 juli-september

SAMMANFATTNING TREDJE KVARTALET 2018

  • Bygget av det nya växthuset på 4032 kvm inleddes. Odlingsytan för tomater ökas med 125% till totalt 7200 kvm.
  • Under kvartalet gjordes det första uttaget av regnbågslaxar. Dessa såldes inom loppet av två dagar genom bolagets Facebookgrupp.
  • Sundsvallsbaserade bolaget Poularde AB (grundare av börsnoterade NP3 Fastigheter) har investerat i bolaget genom en riktad emission om 10 miljoner kronor.
  • Över 200 personer kom på den första visningen av kretsloppsodlingen.
  • Nettoomsättning uppgick till 0,856Mkr Q3 2018, en minskning med 36 procent jämfört med förra kvartalet på grund av omplantering av växthuset inför den andra produktionscykeln samt ökad konkurrens under sommarmånaderna.
  • Rörelsekostnaderna uppgick till 3,46 Mkr. En ökning med 6,6 procent jämfört med förra kvartalet. Kassaflöde under perioden var 9 561 697 kr. Soliditeten var 80 %. Likviditeten var 21 596 605. Rörelseresultat -1 981 831 kr. Resultat per aktie -0 ,58 kr.

VD-ORD:
ETT PRODUKTIVT KVARTAL MED FLERTALET MILSTOLPAR UPPNÅDDA.

Årets tredje kvartalet var spännande och produktivt med flertalet positiva milstolpar uppnådda. Men det har även varit en övergångsperiod med något sämre resultat på grund av att vi arbetat med att plantera om hälften av växthuset mot en ny produktionscykel för de kommande 12 månaderna. Samtidigt har vi ökade kostnader i relation till intäkterna på grund av att vi förstärkt organisationen tillfälligt.

Q3 avslutades med att bolaget hade 84 aktiva butiker som saluförde bolagets tomater, startade byggandet av det nya växthuset, sålde vår första hållbart odlade regnbåge, planterade om hälften av växthuset och välkomnade en ny storägare till bolaget. Med de säsongsmässiga variationer som förekommer i den bransch vi är verksam inom var kvartalet i stor utsträckning i linje med våra förväntningar.

Intäkterna minskade med 36 procent från 1,34 Mkr under Q2 2018 till 0,856 Mkr under tredje kvartalet. Försäljningen påverkades främst av den begränsade produktionskapaciteten och i viss mån av sommarkonkurrensen från lokala aktörer. Kostnaderna för råvaror och förnödenheter har minskat med 19 procent

och externa kostnader har ökat med 8 procent, samtidigt som personalkostnaderna har ökat med 23 procent. Rörelseresultatet uppgick till -1,98 Mkr under tredje kvartalet och nedbrutet innebär det en förlust på -0,8 Mkr gällande driften i växthuset i Härnösand, -0,83 Mkr för investeringar i utvecklingsprojekt i Sverige samt -0,29 Mkr för fortsatt rekrytering av medarbetare till bygget och drift av det nya växthuset. Det nya växthuset ska mer än fördubbla kapaciteten hos den befintliga kretsloppsodlingen.

Under sommaren arbetade vi med att plantera om i växthuset för att tjäna nästa 12 månaders produktion. Sommarmånaderna utgör ett bra tillfälle för detta arbete då priset på tomaterna är som lägst och energiförbrukningen är låg. Det tar sedan två månader för de nya tomatplantorna att ge frukt. Under det tredje kvartalet planterade vi därför om hälften av växthuset och således var endast 50 procent av tomaterna tillgängliga för försäljning. Resterande 50 procent av växthuset planterades om i mitten av oktober.

Det är glädjande att byggnadsarbetet för vårt nya växthus i Härnösand har påbörjats och det arbetet har även intensifierats efter kvartalet slut. Vi ser alla väldigt mycket fram emot 2019 då vi får bevittna de synergieffekter som expansionen medför.

En annan positiv händelse var att vi under kvartalet välkomnade en ny stor aktieägare och en utmärkt samarbetspartner ombord då Poularde AB, grundare och huvudaktör av NP3 Fastigheter, investerade 10 Msek i Peckas Naturodlingar. De kompletterar bolaget med kunskaper inom fastighets-, bygg- och kapitalmarknaden och är ett mycket positivt tillskott till bolaget.

En annan spännande händelse under kvartalet var testlanseringen för Peckas Naturodlingars kretsloppsodlade fisk. Den hållbara och organiskt odlade fisken röktes och vakuumförpackades och såldes sedan under varumärket "Peckas Regnbåge" via Facebook för priset 350 kr/kg. Peckas Regnbåge fick ett mycket gott mottagande från kunderna och bokades upp inom några dagar. Att nu ha kommit igång med fiskförsäljningen är ett stort steg mot att producera lokala högkvalitativa hållbara produkter och vi ser fram emot att påbörja odling av fisk i stor skala i början av 2019.

Vi är även glada att kunna konstatera att vårt kretsloppssystem fungerar bra i industriell skala, och att det även fungerar bra under extrema förhållanden. Detta bevisades inte minst av en mycket kall vinter med extremt mycket snö följt av en mycket varm och lång sommar. Vårt första verksamhetsår har varit en tid då vi lärt oss väldigt mycket vilket lagt en grund för förbättrade processer inför kommande produktionscykel.

När vi nu går in i andra halvan av vårt första produktionsår så fortsätter vårt hållbara företag att leverera stark utveckling i linje med våra målsättningar. Det ger oss förtroende för framtida tillväxtmöjligheter och fortsatt värdeskapande för våra kunder och aktieägare.

Kommande rapporttillfällen
Bokslutskommuniké 2018 för perioden januari-december publiceras den 15 februari 2019.

Notera
Denna information är sådan som Peckas Naturodlingar är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 2 november 2018. Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

2018-11-02

För mer information, vänligen kontakta:
Elena Petukhovskaya, VD
Telefon: 076 843 22 04
E-post: elena@peckas.se

Om Peckas Naturodlingar AB

Peckas Naturodlingar har utvecklat ett unikt system för kretsloppsodling av tomater och regnbågslax. Fiskarna ger näring till tomaterna som i sin tur renar vattnet som går tillbaka till fiskarna - allt tas med andra ord tillvara på ett naturligt sätt. Systemet har utvecklats under 20 år med goda resultat. Nu växlar Peckas Naturodlingar upp konceptet till ett fullskaleprojekt för att försörja en medveten marknad med premiumtomater och regnbåge. Resultatet blir hållbar, klimatsmart och giftfri mat för framtiden.

Peckas Naturodlingar AB är noterat på NGM Nordic MTF under kortnamnet PEKA MTF B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB, +46 8-684 211 00.

Denna information är sådan som Peckas Naturodlingar AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 2 november 2018 kl. 10.40

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer: www.peckas.se/ir/pressmaterial

Fria att använda i artiklar om Peckas Naturodlingar


BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2019

2019 har präglats av stora och viktiga investeringar i verksamheten samtidigt som försäljningen fortsatt att öka. Under fjärde kvartalet har omsättningen nästintill tredubblats jämfört med samma kvartal i fjol. Vår utökade kapacitet, i och med färdigställandet av det tredje växthuset, har bidragit till ökade kostnader, en högre energiförbrukning och mer personal. Det betyder att investeringarna som gjorts haft en väsentlig påverkan på resultatet. Rörelseresultatet uppgick under kvartalet till -5,25 Mkr jämfört med -2,89 Mkr fjärde kvartalet i fjol.Under fjolåret uppnådde vi viktiga milstolpar och nu har vi tre växthus som totalt omfattar drygt 1 hektar. Vår förhoppning är att fördubbla produktionen under 2020 samtidigt som vi förbereder vår internationella expansion. Sammantaget står vi starkare än någonsin tidigare och jag ser fram mot ett fantastiskt 2020.


Peckas Naturodlingar erhåller företagsstöd om 3 MSEK från Länsstyrelsen Västernorrland

Peckas Naturodlingar AB - marknadsledande inom kretsloppsbaserad livsmedelsproduktion - meddelar idag att bolaget erhåller företagsstöd om 3 MSEK från Länsstyrelsen Västernorrland. Stödet avser nybyggnation av ett akvaponiväxthus för odling av tomater, det vill säga bolagets tredje växthus.


Peckas Naturodlingar lanserar egenutvecklad och patentsökt biobädd

Peckas Naturodlingar AB (bolaget) förstärker sitt erbjudande i dotterbolaget Peckas Solutions AB med en egenutvecklad och patentsökt biobädd, vilket är hjärtat i bolagets odlingssystem. Biobäddarna är modulärt uppbyggda vilket möjliggör för att snabbt kunna bygga stora odlingssystem på flera hektar till en betydligt lägre kostnad än tidigare.Peckas Naturodlingar genomför företrädesemission om cirka 11,2 MSEK

Peckas Naturodlingar AB - världsledande inom kretsloppsodling (akvaponisk odling) - meddelar att bolagets styrelse beslutat om att genomföra en företrädesemission av aktier. Beslutet sker med bemyndigande från årsstämma den 25 april 2019. Företrädesemissionen omfattar högst 1 177 333 B-aktier till teckningskursen 9,5 SEK. Fulltecknad företrädesemission tillför bolaget cirka 11,2 MSEK före emissionskostnader, varav 588 666,50 SEK avser aktiekapitalökning.


Peckas Naturodlingars VD avgår och en ny VD rekryteras

Styrelsen i Peckas naturodlingar AB(Bolaget) meddelar att VD Elena Petukhovskaya avgår på egen begäran. Arbetet med att rekrytera Elenas efterträdare inleds omedelbart. Bolaget är ett börsnoterat bolag som utvecklat ett unikt miljövänligt odlingssystem som rönt stort intresse nationellt och internationellt.


Tredje växthuset klart - 50 procent högre produktionskapacitet

Peckas Naturodlingar AB - marknadsledande inom kretsloppsbaserad livsmedelsproduktion - har färdigställt sin tredje växthusanläggning i Härnösand. Det tredje växthuset innebär en utökning med 5 000 kvadratmeter och drygt 50 procent högre produktionskapacitet. De första tomatplantorna står redo för plantering under dagen.


KVARTALSRAPPORT 2019 juli-september

Nettoomsättningen har nästan tredubblats jämfört med samma kvartal förra året och fortsätter således att växa. Vår utökade kapacitet har bidragit till ökade kostnader vad gäller råvaror och förnödenheter, en högre energiförbrukning och mer personal. På så sätt fortsätter vår expansion att påverka resultatet.
Vårt affärsområde Peckas Solutions fortsätter att generera ett starkt intresse från internationella aktörer. Peckas Solutions ska stödja andra företag att investera och bygga sina kretsloppsodlingssystem. På grund av den stora efterfrågan arbetar vi på att snabba på processen att erbjuda hållbara lösningar för kretsloppsbaserad livsmedelsproduktion på internationella marknader.

SAMMANFATTNING TREDJE KVARTALET 2019

Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 2 237 ksek (856 ksek)
Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till - 2 784 ksek (- 1 982 ksek)
Rörelsekostnaderna för kvartalet uppgick till 6 389 ksek (3 460 ksek)
Resultat per aktie för kvartalet uppgick till - 0,67 sek (-0,58 sek)


Peckas Naturodlingars företrädesemission tecknades till 232 procent

Peckas Naturodlingar AB meddelar idag att företrädesemission, som avslutades 15 oktober 2019, tecknades till totalt  34,18  MSEK, motsvarande en teckningsgrad om 232 procent. Bolaget kommer därmed att tillföras 14,7 MSEK efter emissionskostnader om cirka 0,5 MSEK.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär