KVARTALSRAPPORT 2018 april-juni

SAMMANFATTNING ANDRA KVARTALET 2018

 • Stark tillväxt och ökad försäljning med 81% från 740 148 kr Q1 2018 till 1 343 149 kr Q2 2018 samt dubblerad kundbas för livsmedelsbutiker och HoReCa-segmentet.
 • Rörelsekostnaden har minskat med 17% jämfört med förra kvartalet.
 • Ny vd har rekryterats och tillträdde bolaget den 2 april 2018.
 • Lyckad företrädesemission som tecknades till 131 procent och gav bolaget ett tillskott på 14,1 Mkr.
 • Lansering av ny plastfri förpackning.
 • Avtal tecknat med Martin & Servera. Peckas Naturodlingar inleder därmed ett samarbete med Sveriges ledande restaurang- och storköksspecialist.
 • Butikspromotion och marknadsaktiviteter under maj och juni stärkte varumärket ytterligare.

  Kassaflöde under perioden var 5 443 487 kr. Soliditeten var 78%. Likviditeten var 12 034 908 kr.
  Rörelseresultatet -866 830 kr. Resultat per aktie -0,35 kr.

Fotnot: Antal aktier per 2018-06-30.

VD-ORD:

ETT STARKT ANDRA KVARTAL MED ÖKAD TILLVÄXT OCH EXPANSION I HÄRNÖSAND

Andra kvartalet var en period med stark tillväxt för Peckas Naturodlingar. Försäljningen har ökat med med 81 procent och kundbasen har mer än fördubblats inom såväl butiksförsäljning som HoReCa-segmentet. En lägre energiförbrukning samt kostnadsoptimering bidrog till en betydande minskning av driftkostnader. Kostnaderna för råvaror och förnödenheter minskade från 1,8 Mkr Q1 till 0,96 Mkr Q2, och de externa kostnaderna från 0,86 Mkr Q1 till 0,5 Mkr Q2. 

När det gäller företagets övergripande prestation har rörelseresultatet (EBIT) förbättrats från -1.4 Mkr Q1 till -0,8 Mkr Q2. Den tydliga minskningen av löpande utgifter balanserades upp av ökade personalkostnader då vi har fortsatt att rekrytera nya medarbetare för att stötta verksamhetens utveckling och vår framtida expansion. Den totala kostnadsminskningen under Q2 jämfört med Q1 var 17% procent.

Verksamheten för Peckas Naturodlingar kan delas upp i två delar. Produktion av fisk och tomater i Härnösand, samt organisation för den långsiktiga expansionen. Under det andra kvartalet var vi särskilt nöjda med att nå ett nollresultat för posten som avser produktion av fisk och tomater från Härnösandsanläggningen. Det övergripande resultatet är dock fortfarande negativt på grund av att vi har investerat för tillväxt.

Särskilt glädjande är att Peckas tomater har fått ett fint mottagande i regionen och mycket beröm för sin goda smak, vilket har gett oss många lojala kunder. Teamet på Peckas Naturodlingar har etablerat en direkt distribution, ökat antalet försäljningsställen samt startat leveranser till Martin & Servera som är Sveriges ledande restaurang- och storköksspecialist.

I slutet av det andra kvartalet upplevde vi emellertid ett lägre kundintag, som en följd av den ökade konkurrensen under sommarmånaderna. Vår butikspromotion, riktade marknadskampanjer samt andra evenemang i regionen bidrog dock till en positiv utveckling för vårt premiummärke.

När det gäller vårt hållbarhetsarbete har vi tagit ytterligare ett steg framåt genom att introducera plastfria tomatförpackningar, vilket beräknas minska plastkonsumtionen med ca 5 ton per år.

Vårens ökade orderingångar gjorde att vi bestämde oss för att expandera och från slutet av maj till mitten av juni genomfördes en lyckad företrädesemission, där vi anskaffade nytt kapital för att utveckla företaget ytterligare ett steg. Investeringen är en del av vår strategi att slå igenom på den lokala marknaden och stärka den kommersiella kapaciteten - allt för att möta den ökande efterfrågan på Peckas naturligt odlade tomater. Jag vill passa på att tacka alla befintliga och nya aktieägare som deltog i emissionen!

Emissionen möjliggör för oss att fortsätta expandera på vår hemmaplan och adderar ett 4 000 kvadratmeter stort växthus till den 3 200 kvadratmeter stora anläggningen, vilket mer än fördubblar kapaciteten. Den nya växthusdelen beräknas vara i fullt bruk i början av 2019.

Samtidigt som vi går in i det tredje kvartalet är vi också glada att välkomna Carina Åberg som ny marknads- och kommunikationschef. Hon kommer senast från en reklambyrå i Stockholm där hon arbetade som byråchef. Jag ser verkligen fram emot de spännande möjligheter vi har framför oss när vi möter marknadens utmaningar.

Sammanfattningsvis är jag stolt över vår starka organisation och den affärsutveckling som vi har levererat under verksamhetens första halvår, samtidigt som vi har fortsatt vårt uppdrag att producera hälsosamma och hållbara produkter. Vi ser nu mycket fram emot den nya växthusdelen i Härnösand samt att starta upp försäljningen av vår regnbåge och därmed ta oss an tillväxtmöjligheterna som finns på den svenska marknaden.

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport 2018 för perioden juli-september publiceras 2 november 2018. 

Notera
Denna information är sådan som Peckas Naturodlingar är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2018. Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Härnösand 2018-08-21

Peckas Naturodlingar AB (publ)
Elena Petukhovskaya, verkställande direktör
Telefon: 076-843 22 04

Peckas Naturodlingar offentliggör informationsmemorandum inför den förestående företrädesemissionen

Inför teckningsperioden 1 oktober till 15 oktober 2019 offentliggör idag Peckas Naturodlingar AB (publ) informationsmemorandum, teaser och teckningssedel. Samtliga handlingar finns tillgängliga på www.peckas.se.


Peckas Naturodlingar AB (bolaget), Europas största kretsloppsodling, meddelar att styrelsen har tagit beslut om nyemission.

Styrelsen för Peckas Naturodlingar har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 25 april 2019, beslutat att genomföra en emission av B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("företrädesemissionen"). Villkoren i företrädesemissionen innebär att tre (3) befintliga aktier, oavsett serie, ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie till kursen 10,00 kronor. Teckningstiden löper under perioden den 1-15 oktober 2019. Genom teckningen kommer bolaget att tillföras upp till 15 mkr före emissionskostnader.


Peckas Naturodlingar erhåller investeringsstöd från Länsstyrelsen Västernorrland

Peckas Naturodlingar AB - marknadsledande inom kretsloppsbaserad livsmedelsproduktion - meddelar idag att bolaget erhåller företagsstöd om upp till två miljoner kronor för investering i vattenbruk inom havs- och fiskeriprogrammet från Länsstyrelsen Västernorrland. Stödet avser en investering i nybyggnation av en recirkulerande fiskodling inomhus utan utsläpp av näring.


KVARTALSRAPPORT 2019 april-juni

"Under andra kvartalet nådde vi ett antal viktiga milstolpar. Bland annat uppnådde vi ett nytt försäljningsrekord och skörden från våra växthus var god men motsvarar ännu inte full produktion på två växthus. Nu pågår ett intensivt arbete med att färdigställa vårt tredje växthus och en ytterligare utökning av vår fiskodling. Växthuset beräknas stå redo i slutet av året och innebär en expansion om 50 procent. Detta kommer att ge oss en möjlighet att möta en växande efterfrågan. Med detta som bakgrund ser vi fram emot att bidra till en hållbar utveckling för miljövänlig mat i flera år framöver."


Peckas Naturodlingar erhåller investeringsstöd från Energimyndigheten

Peckas Naturodlingar AB - marknadsledande inom kretsloppsbaserad livsmedelsproduktion - meddelar idag att bolaget erhåller investeringsstöd om 3,6 miljoner kronor från Energimyndigheten. Stödet lämnas för genomförande av energieffektiviserande projekt i befintligt växthus under perioden 2019-05-27 till 2020-04-30.


Peckas Naturodlingar erhåller godkännande från Livsmedelsverket avseende produktion och försäljning av fisk

Peckas Naturodlingar AB - marknadsledande inom kretsloppsbaserad livsmedelsproduktion - meddelar idag att bolaget har godkänts av Livsmedelsverket för att påbörja försäljning av regnbågesfisk. Regnbågen kommer att säljas både fryst och färsk, där den färska fisken levereras på is direkt till restauranger och distributörer. Försäljning av fisk kommer på sikt att kunna bidra med upp till 30 procent av bolagets omsättning.


KVARTALSRAPPORT 2019 januari-mars

"När vi nu har gått in i vårt andra produktionsår så fortsätter vårt hållbara företag att leverera stark utveckling i linje med våra målsättningar. Det ger oss förtroende för framtida tillväxtmöjligheter och fortsatt värdeskapande för våra kunder och aktieägare. Första kvartalet 2019 var också startskottet för ett stort och spännande projekt vilket beslutades av styrelsen i slutet av mars. Vi ska nu bygga ut kretsloppsodlingen i Härnösand med ytterligare 50% (4 000 m²). Att vi fortsätter att bygga ut vår kretsloppsanläggning stämmer väl överens med vår investeringsstrategi och kommer skapa ytterligare värde till verksamheten. Vi kommer att fortsätta att växa och vi ser en stor potential i att kunna erbjuda lokalt producerade råvaror genom vår kretsloppsodling. Med detta kommer vi att kunna leverera värde i flera år framöver samtidigt som vi bidrar till en hållbar utveckling för miljövänlig mat."


Peckas Naturodlingar påbörjar kläckningsprocessen av hållbart odlad regnbåge

Peckas Naturodlingar AB - marknadsledande inom kretsloppsbaserad livsmedelsproduktion - meddelar idag att bolaget har påbörjat kläckningsprocessen av hållbart odlad regnbåge i sin kretsloppsanläggning. Genom att sätta igång verksamheten på kläckeriet har Peckas Naturodlingar skapat synergier mellan bolagets verksamhetsområden och stärkt aktiviteten på den nyanlagda anläggningen i Härnösand.


Kommuniké från bolagsstämma Peckas Naturodlingar

Aktieägarna i Peckas Naturodlingar AB (publ) ("Peckas Naturodlingar" eller "Bolaget") har den 25 april hållit bolagsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.


Europas största kretsloppsodling på väg att bli större

Styrelsen i Peckas Naturodlingar meddelar att man beslutat att lämna in bygglov för att bygga ut anläggningen i Härnösand med ytterligare 50%, vilket motsvarar ca 4 000 m2.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär