KVARTALSRAPPORT 2018 april-juni

SAMMANFATTNING ANDRA KVARTALET 2018

 • Stark tillväxt och ökad försäljning med 81% från 740 148 kr Q1 2018 till 1 343 149 kr Q2 2018 samt dubblerad kundbas för livsmedelsbutiker och HoReCa-segmentet.
 • Rörelsekostnaden har minskat med 17% jämfört med förra kvartalet.
 • Ny vd har rekryterats och tillträdde bolaget den 2 april 2018.
 • Lyckad företrädesemission som tecknades till 131 procent och gav bolaget ett tillskott på 14,1 Mkr.
 • Lansering av ny plastfri förpackning.
 • Avtal tecknat med Martin & Servera. Peckas Naturodlingar inleder därmed ett samarbete med Sveriges ledande restaurang- och storköksspecialist.
 • Butikspromotion och marknadsaktiviteter under maj och juni stärkte varumärket ytterligare.

  Kassaflöde under perioden var 5 443 487 kr. Soliditeten var 78%. Likviditeten var 12 034 908 kr.
  Rörelseresultatet -866 830 kr. Resultat per aktie -0,35 kr.

Fotnot: Antal aktier per 2018-06-30.

VD-ORD:

ETT STARKT ANDRA KVARTAL MED ÖKAD TILLVÄXT OCH EXPANSION I HÄRNÖSAND

Andra kvartalet var en period med stark tillväxt för Peckas Naturodlingar. Försäljningen har ökat med med 81 procent och kundbasen har mer än fördubblats inom såväl butiksförsäljning som HoReCa-segmentet. En lägre energiförbrukning samt kostnadsoptimering bidrog till en betydande minskning av driftkostnader. Kostnaderna för råvaror och förnödenheter minskade från 1,8 Mkr Q1 till 0,96 Mkr Q2, och de externa kostnaderna från 0,86 Mkr Q1 till 0,5 Mkr Q2. 

När det gäller företagets övergripande prestation har rörelseresultatet (EBIT) förbättrats från -1.4 Mkr Q1 till -0,8 Mkr Q2. Den tydliga minskningen av löpande utgifter balanserades upp av ökade personalkostnader då vi har fortsatt att rekrytera nya medarbetare för att stötta verksamhetens utveckling och vår framtida expansion. Den totala kostnadsminskningen under Q2 jämfört med Q1 var 17% procent.

Verksamheten för Peckas Naturodlingar kan delas upp i två delar. Produktion av fisk och tomater i Härnösand, samt organisation för den långsiktiga expansionen. Under det andra kvartalet var vi särskilt nöjda med att nå ett nollresultat för posten som avser produktion av fisk och tomater från Härnösandsanläggningen. Det övergripande resultatet är dock fortfarande negativt på grund av att vi har investerat för tillväxt.

Särskilt glädjande är att Peckas tomater har fått ett fint mottagande i regionen och mycket beröm för sin goda smak, vilket har gett oss många lojala kunder. Teamet på Peckas Naturodlingar har etablerat en direkt distribution, ökat antalet försäljningsställen samt startat leveranser till Martin & Servera som är Sveriges ledande restaurang- och storköksspecialist.

I slutet av det andra kvartalet upplevde vi emellertid ett lägre kundintag, som en följd av den ökade konkurrensen under sommarmånaderna. Vår butikspromotion, riktade marknadskampanjer samt andra evenemang i regionen bidrog dock till en positiv utveckling för vårt premiummärke.

När det gäller vårt hållbarhetsarbete har vi tagit ytterligare ett steg framåt genom att introducera plastfria tomatförpackningar, vilket beräknas minska plastkonsumtionen med ca 5 ton per år.

Vårens ökade orderingångar gjorde att vi bestämde oss för att expandera och från slutet av maj till mitten av juni genomfördes en lyckad företrädesemission, där vi anskaffade nytt kapital för att utveckla företaget ytterligare ett steg. Investeringen är en del av vår strategi att slå igenom på den lokala marknaden och stärka den kommersiella kapaciteten - allt för att möta den ökande efterfrågan på Peckas naturligt odlade tomater. Jag vill passa på att tacka alla befintliga och nya aktieägare som deltog i emissionen!

Emissionen möjliggör för oss att fortsätta expandera på vår hemmaplan och adderar ett 4 000 kvadratmeter stort växthus till den 3 200 kvadratmeter stora anläggningen, vilket mer än fördubblar kapaciteten. Den nya växthusdelen beräknas vara i fullt bruk i början av 2019.

Samtidigt som vi går in i det tredje kvartalet är vi också glada att välkomna Carina Åberg som ny marknads- och kommunikationschef. Hon kommer senast från en reklambyrå i Stockholm där hon arbetade som byråchef. Jag ser verkligen fram emot de spännande möjligheter vi har framför oss när vi möter marknadens utmaningar.

Sammanfattningsvis är jag stolt över vår starka organisation och den affärsutveckling som vi har levererat under verksamhetens första halvår, samtidigt som vi har fortsatt vårt uppdrag att producera hälsosamma och hållbara produkter. Vi ser nu mycket fram emot den nya växthusdelen i Härnösand samt att starta upp försäljningen av vår regnbåge och därmed ta oss an tillväxtmöjligheterna som finns på den svenska marknaden.

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport 2018 för perioden juli-september publiceras 2 november 2018. 

Notera
Denna information är sådan som Peckas Naturodlingar är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2018. Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Härnösand 2018-08-21

Peckas Naturodlingar AB (publ)
Elena Petukhovskaya, verkställande direktör
Telefon: 076-843 22 04


Peckas Naturodlingar AB utser Mattias Gemborg till ny VD

Styrelsen har utsett Mattias Gemborg till ny VD för Peckas Naturodlingar. Mattias tillträder tjänsten den 8 juni 2020.


KVARTALSRAPPORT 2020 januari- mars

Under årets första kvartal har Peckas Naturodlingar uppnått en försäljning på 3,9 MSEK, vilket är ett försäljningsrekord för bolaget sett till ett enskilt kvartal. Det är också en ökning med 60 procent jämfört med fjärde kvartalet 2019 och en 130-procentig ökning från samma kvartal föregående år. Försäljningsökningen är till största del ett resultat av att fler kunder tillkom och att bolagets tredje växthus, vilket färdigställdes i slutet av 2019, har gått i produktion under de första veckorna i mars 2020. Periodens förlust uppgick under årets första kvartal till 3,9 MSEK, vilket är en förbättring med 30 procent jämfört med föregående kvartal då förlusten uppgick till 5,4 MSEK. Det är samtidigt en försämring med 9,5 procent jämfört med första kvartalet 2019 då förlusten uppgick till 3,6 MSEK. Peckas Naturodlingar arbetar med att förbättra effektiviteten per kvadratmeter i bolagets växthus och odling anläggningar. Effektiviteten har förbättrats som en följd av de investeringar som gjorts och de medföljande stordriftsfördelarna. Det har lett till ökad försäljning samt att bolaget har lagt grunden för lägre kostnader per producerad enhet på sikt. Mellan fjärde kvartalet 2019 och första kvartalet 2020 har försäljningen ökat med 60 procent, samtidigt som rörelsekostnaderna gick från 9,0 MSEK till 8,9 MSEK. I takt med att växthusens nyttjandegrad ökar kommer bolagets produktivitet att öka, vilket är ett viktigt steg mot att nå positivt kassaflöde.

SAMMANFATTNING AV FÖRSTA KVARTALET

FÖRSTA KVARTALET (2020-01-01 - 2020-03-31)

 • Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 3 930 KSEK (1 705 KSEK)
 • Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till -3 730 KSEK (-3 395 KSEK)
 • Resultatet per aktie för första kvartalet uppgick till -0,66 SEK (-0,86 SEK)
 • Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.


Rättelse: Peckas Naturodlingar senarelägger årsstämman 2020

RÄTTELSE: I tidigare publicerat pressmeddelande skrevs det "Kallelse kommer formellt ske genom post- och inrikes tidningar och Dagens Nyheter samt på hemsidan den 4 juni." Rätt datum skall vara 4 maj, vilket har justerats i pressmeddelande.Årsredovisning 2019


Aktieägarna i Peckas naturodlingar AB kallas härmed till årsstämma

Kallelse kommer formellt ske genom post- och inrikes tidningar och Dagens nyheter samt på hemsidan den 18 mars.

Kallelse i helhet:

Aktieägarna i Peckas naturodlingar AB (publ), 559033-7654, kallas härmed till årsstämma den 23 april klockan 14.00 på bolagets kontor i Härnösand Verkstadsvägen 19, 871 54 Härnösand.Peckas Naturodlingars företrädesemission tecknades till 106 procent

Peckas Naturodlingar AB meddelar idag att företrädesemission, som avslutades 2 mars 2020, tecknades till totalt 11,9 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om 106,2 procent. Bolaget kommer därmed att tillföras 10,7 MSEK efter emissionskostnader om cirka 0,5 MSEK.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär