Bokslutskommuniké jan-dec 2021

Sammanfattning av perioden (2021-01-01 - 2021-12-31)

Nettoomsättningen för helåret 2021 uppgick till 14 303 MSEK (12 703 MSEK)
Rörelseresultatet för helåret 2021 uppgick till -18 359 MSEK (-21 581 MSEK)
Resultatet per aktie för helåret 2021 uppgick till -1,83 SEK (-3,63 SEK)

Sammanfattning av fjärde kvartalet (2021-10-01 - 2021-12-31)

Nettoomsättningen fjärde kvartalet uppgick till 5235 MSEK (2115 MSEK)
Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till -3938 MSEK (-8663 MSEK)
Resultatet per aktie för fjärde kvartalet uppgick till -0,30 SEK (-1,28 SEK)

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

På tisdagen presenterade foodtech-företaget Agtira AB sin bokslutskommuniké för helåret 2021. Kommunikén har en rad positiva inslag: bland annat var omsättningen det fjärde kvartalet 2021 den största som företaget någonsin redovisat för ett enskilt kvartal (5,3 MSEK), vilket är mer än en dubblering jämfört med motsvarande period 2020 (2,1 MSEK). Även rörelseresultatet förbättrades markant; resultatet för fjärde kvartalet slutade på -3,9 MSEK, mot -8,7 MSEK året innan. Omsättningen för helåret 2021 var 14,4 MSEK med ett rörelseresultat på -18,4 MSEK, vilket ska jämföras med en omsättning på 12,7 MSEK och ett rörelseresultat på -21,6 MSEK under 2020.

Agtira har under 2021 genomgått stora förändringar när man ställt om till att bli ett forsknings- och utvecklingsbolag inom foodtech-sektorn.

Agtiras vd, Mattias Gemborg, är mycket nöjd med resultatet som nu presenteras:

"Det känns fantastiskt att få avsluta 2021 med flera rekord. Omsättningen har aldrig varit högre för ett enskilt kvartal och vi ser stora förbättringar i resultaträkningen. Vi har dessutom under 2021 tecknat avtal om att leverera våra första system och har samtidigt nått viktiga milstolpar för vår anläggning i Härnösand. Att nå lönsamhet i den egna produktionen i Härnösand har varit ett mål för bolaget som vi nu är mycket nära att nå".

Värdet av de avtal som Agtira tecknat ligger på över 50 MSEK.

"Detta ser vi som ett kvitto på att den strategiska inriktningen som bolaget har valt, att satsa på urban farming, redan har gett utdelning. En så stark orderingång redan första året tyder också på att det finns en stark efterfrågan på marknaden och en god tillväxtpotential", förklarar Mattias Gemborg.

De nu tecknade avtalen kommer att börja generera intäkter under 2022:

"När avtalen väl kommer i gång under 2022 kommer de att ge upphov till återkommande intäkter över lång tid. Avtalslängden på avtalen varierar ända upp till 15 år, men vad alla har gemensamt är möjligheten till förlängning, och det räknar vi med att kunderna kommer att välja. Affärsmodellen innebär att långsiktiga återkommande intäktsströmmar skapas och det borgar för en riktigt god långsiktig lönsamhet", förklarar han.

Under 2021 fick Agtira sitt första patent beviljat och i februari 2022 lämnade företaget in ytterligare en patentansökan.

"Detta ser jag som ett kvitto på att vår satsning på en kompetent FoU-avdelning redan börjat betala sig. Att genom en intern FoU-avdelning både skapa "know how" och patent är otroligt viktigt för att bygga långsiktiga värden för bolaget. Utöver de nämnda patenten utvärderar vi nu ett antal ytterligare 'patentkandidater' och räknar med att kunna lämna in ytterligare ansökningar under 2022", förklarar Mattias Gemborg.

Mattias Gemborg konstaterar att det i Europa finns många aktörer i samma bransch, en bransch som expanderar kraftigt.

"Gemensamt för alla våra konkurrenter är att de alla fokuserar på bladgrönt och örter. Jag ser det som en stor konkurrensfördel för oss att vi även kan erbjuda vertikalodlade grönsaker som gurka och tomater, som är viktiga volymprodukter".

"Vi är också unika på marknaden genom att vi kan erbjuda lösningar för mindre volymer inuti butikerna, men även riktigt stora volymer som låter butikerna bli självförsörjande även på dessa produkter. Genom detta har vi tagit en unik position på marknaden för härodlat".

Vissa av de avtal som Agtira tecknade under 2021 gjordes med intentionen att kunden på sikt ska kunna köpa ut och äga sitt system. Andra affärer bygger på att Agtira kommer att äga systemen långsiktigt. Gemensamt för alla avtal så här långt är att Agtira initialt kommer att sköta driften.

"Baserat på dessa kunskaper om kundernas behov håller vi på att utarbeta en så kallad FaaS-lösning (Farming as a Service). Det innebär att kunden åtar sig att köpa hela den producerade volymen till förutbestämda priser medan Agtira tar hand om resten, inklusive drift, under hela avtalstiden. Med ett FaaS-upplägg sänks tröskeln markant för en kund att teckna avtal med oss och vi kan snabbare komma ut på marknaden med våra lösningar, vilket borgar för en god tillväxt. Genom FaaS behåller också vi kontrollen över systemen och kan påverka outputen under hela perioden, vilket i sin tur garanterar maximala intäkter", förklarar Mattias Gemborg, som fortsätter:

"Vi lägger just nu stort fokus på att vidareutveckla detta affärsupplägg och diskussioner pågår med flera externa parter om finansiering av systemen. Vi räknar med att under 2022 ha en finansieringslösning på plats för att fullt ut kunna erbjuda detta upplägg. Med denna lösning på plats räknar vi med att snabbt kunna utöka etableringstakten och på så vis snabba på bolagets tillväxt".

Notera

Denna information är sådan som Agtira AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 15 februari, 2022 kl. 08.30.

Mattias Gemborg, VD
Telefon: +46 (0)702 65 44 00, e-post: [email protected]

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/
Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Om Agtira AB

Agtira är ett forsknings- och utvecklingsföretag inom foodtechsektorn, som levererar system för hållbar livsmedelsproduktion till aktörer inom livsmedelsbranschen. Med smart akvaponi och artificiell intelligens omdefinierar vi begreppet närodlat. Vi är världsledande inom området akvaponi där vi utvecklar både odlingsmetoder och mjukvarustöd för odlingssystem för fisk och grönsaker i urbana miljöer.

Agtira AB är noterat på NGM Nordic SME under kortnamnet AGTIRA B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB,
+46 8-684 211 00.

Rättelse

Pressmeddelande som släpptes 2022-02-15 klockan 08.30 innehållande bolagets bokslutskommunike innehåller fel. I sammanfattningen högst upp i meddelandet anges omsättning och resultat i MSEK där det i själva verket skall vara KSEK. Den bifogade bokslutskommunikén innehåller dock rätt siffror.

En korrekt version av sammanfattningen följer nedan och en korrekt version av pressmeddelandet i sin helhet finns bifogad.


Bokslutskommuniké jan-dec 2021

Sammanfattning av perioden (2021-01-01 - 2021-12-31)

Nettoomsättningen för helåret 2021 uppgick till 14 303 MSEK (12 703 MSEK)
Rörelseresultatet för helåret 2021 uppgick till -18 359 MSEK (-21 581 MSEK)
Resultatet per aktie för helåret 2021 uppgick till -1,83 SEK (-3,63 SEK)

Sammanfattning av fjärde kvartalet (2021-10-01 - 2021-12-31)

Nettoomsättningen fjärde kvartalet uppgick till 5235 MSEK (2115 MSEK)
Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till -3938 MSEK (-8663 MSEK)
Resultatet per aktie för fjärde kvartalet uppgick till -0,30 SEK (-1,28 SEK)

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.


Agtira och ICA Maxi Skellefteå utökar det befintliga avtalet med flera miljoner kronor

I november tecknade Agtira AB ett avtal om att leverera en InStore-anläggning till ICA Maxi Skellefteå där tonvis av vertikalodlade gurkor kommer att produceras. Nu står det klart att Agtira även kommer att ansvara för örtodling inne i samma butik, en kompletterande order, som är värd upp till 2,3 miljoner kronor över sju år.


Sveriges största ICA-butik kan bli självförsörjande på gurkor och örter med hjälp av Agtiras vertikalodling

Agtira AB är på väg mot sin viktigaste order någonsin; Sveriges största ICA-butik, ICA Maxi Haninge, har tecknat en avsiktsförklaring, som syftar till att en Agtira-anläggning ska byggas i anslutning till stormarknaden, med målet att den ska bli helt självförsörjande på gurka och örter.


Agtira har fått ett viktigt patent godkänt

Foodtech-företaget Agtira har beviljats sitt första patent. Patentet avser innovationer för akvaponi i stor skala, där grönsaker och fisk odlas i ett slutet system.

"Patentet var väldigt viktigt för oss. Det visar på innovationshöjden inom vårt företag och bekräftar att Agtira är ett high tech-företag, så mycket mer än en vanlig grönsaksodlare", kommenterar Mattias Gemborg, vd för Agtira.


Ännu en framgång för Agtiras unika system med butiksodlade grönsaker

Agtira AB har tecknat ett avtal om att leverera en Agtira InStore-anläggning till ICA Maxi Skellefteå värt 3,8 mkr över sju år. Enligt avtalet kommer Agtira att förse ICA Maxi i Skellefteå med stora mängder gurka som produceras på plats inne i affären.


Kvartalsrapport 2021 juli-september

Sammanfattning av tredje kvartalet (2021-07-01 - 2021-09-30)

Nettoomsättningen tredje kvartalet uppgick till 3544 KSEK (2946 KSEK)

Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till -4996 KSEK (-5660 KSEK)

Resultatet per aktie för tredje kvartalet uppgick till -0,41 SEK (-0,83 SEK)

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år


Agtira AB i Härnösand genomför en riktad nyemission utan rabatt till två av sina storägare. Genom nyemissionen tillförs Bolaget cirka 20 MSEK.

Agtira AB (publ) - listat på NGM Nordic SME - upplever en stark efterfrågan på sina system för urban livsmedelsproduktion. Agtiras styrelse har därför, med stöd av bemyndigandet från årsstämman 7 juni 2021, beslutat att genomföra en riktad nyemission om totalt 20 MSEK till Stig Svedberg (10 MSEK) och Lars Göran Bäckvall (10 MSEK) för att möjliggöra en ökad tillväxttakt, samtidigt som rörelsekapitalet stärks. Teckningskursen motsvarar aktiens stängningskurs den 27 oktober 2021 och emissionen genomförs utan rabatt.


Agtira AB (publ) levererar Agtira Complete till Maxi ICA Stormarknad Östersund - uppskattat ordervärde cirka 38 MSEK

Agtira AB (publ), som är ett svenskt världsledande forsknings- och utvecklingsföretag inom foodtechsektorn och akvaponi (kretsloppsodling), har signerat ett avtal om att leverera Agtira Complete till ICA Fastigheter AB och Maxi ICA Stormarknad Östersund. Agtira Complete-anläggningen, som blir på cirka 1 200 kvadratmeter, blir därmed en av världens största och första som i denna omfattning samproducerar grönsaker och lax i urban miljö. Det uppskattade ordervärdet för Agtira är cirka 38 miljoner kronor under förutsättning att anläggningen levererar enligt avtal. Avtalsperioden mellan partnerna är på 15 år.


Agtira AB erhåller lånefinansiering om 6.0 MSEK

För att säkerställa Agtira AB:s ("Agtira" eller "Bolaget") likviditetsbehov har Bolaget tecknat ett lånefinansieringsavtal om totalt 6,0 MSEK med långivaren Modelio Equity AB (publ). Anledningen till upptagandet av lån är att stärka Bolagets likviditet på kort sikt. Löptiden på lånet är till och med den 31 decemeber 2021. Lånefinansieringen upptas med en månatlig ränta om 0,75 procent och en uppläggningsavgift om 5 procent.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted