Bokslutskommuniké jan-dec 2020

Sammanfattning av perioden (2020-01-01 - 2020-12-31)

Nettoomsättningen för helåret 2020 uppgick till 12 703 KSEK (8438 KSEK)

Rörelseresultatet för helåret 2020 uppgick till -20 123 KSEK (-14 051 KSEK)

Resultatet per aktie för helåret 2020 uppgick till -3,24 SEK (-3,41 SEK)

Sammanfattning av fjärde kvartalet (2020-10-01 - 2020-12-31)

Nettoomsättningen fjärde kvartalet uppgick till 2110 KSEK (2463 KSEK)

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till -7206 KSEK (-5250 KSEK)

Resultatet per aktie för fjärde kvartalet uppgick till -1,07 SEK (-0,77 SEK)

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år

Det gångna året har kantats av både utmaningar och riktigt stora genombrott för Peckas. Som så många andra bolag har även Peckas påverkats av den pågående pandemin, men inte bara i negativ bemärkelse.

Restaurangbranschen har visserligen haft det väldigt tufft vilket har påverkat våra leveranser. Dessutom har prisbilden under hösten och vintern varit ovanligt låg i dagligvaruhandeln till följd av stora överskott på tomater i Europa. Det pandemin dock har fört med sig är att den belyst frågan om självförsörjning och lokal livsmedelsproduktion. Detta märktes inte minst när vi lanserade vårt första odlingssystem Peckas Compact. Intresset har långt överträffat våra förväntningar, till den nivå att vi nästintill haft svårt att hantera alla de förfrågningar som har inkommit. Att vi en månad från lansering hade en avsiktsförklaring påskriven och en påbörjad förstudie med ICA Maxi Östersund kan inte ses som något annat än ett riktigt stort genombrott.

Utöver intresset från svenska aktörer väcker vi uppmärksamhet i andra delar av världen. Vi får fortsatt löpande förfrågningar från utländska aktörer, framförallt från Mellanöstern vilket måste ses som en riktig framtidsmarknad för vår nisch inom foodtech. Många länder i Mellanöstern har tydliga strategier att investera i resurseffektiva system för livsmedelsproduktion där låg vattenåtgång är en av de viktigaste faktorerna, helt enkelt precis det vi håller på med.

Under fjärde kvartalet 2020 gjordes en rörelseförlust på -7,2 MSEK vilket summerar årets förlust till -21 MSEK. Detta kan jämföras med -5,3 MSEK för fjärde kvartalet 2019 samt -14,7 MSEK för helåret 2019. Omsättningen under fjärde kvartalet 2020 landade på 2,1 MSEK, jämfört med 2,5 MSEK 2019. För helåret 2020 summeras omsättningen till totalt 12,7 MSEK jämfört med 8,4 MSEK 2019. I förlusterna för kvartal tre och fyra 2020 ingår stora poster som går att hänföra helt till den stora omställning vi har gjort där vi gått från att vara en livsmedelsproducent till att bli en fullskalig systemleverantör. Omställningen medförde även ett avbräck i omsättning under andra halvåret då mycket tester har genomförts i odlingarna och flera omplanteringar har gjorts som följd.

Vi har under det gångna också året lagt mycket resurser på utveckling. Vi har breddat vårt sortiment på grönsakssidan ordentligt och är i full fart med att göra detsamma på fisksidan. Det ursprungliga motivet till denna breddning var att kunna erbjuda systemköpare en bredd i vilka produkter de kan producera med våra system. Det har också medfört att vi kunde signera ett otroligt viktigt avtal med Grönsakshuset i Norden AB under januari 2021. Avtalet innebär att Grönsakshuset åtar sig att köpa vår totala grönsaksproduktion vilket medför intäkter om cirka 21,5 MSEK på helårsbasis. Detta avtal sträcker sig till 31 december 2022 och måste ses som en av de viktigaste milstolparna i Peckas historia då det säkerställer lönsamhet i grönsaksproduktionen framöver.

Att vi har fått en flygande start som systemleverantör och att vi nu kommer att nå lönsamhet i grönsaksproduktionen är resultatet av de satsningar som gjorts på utveckling, och belyser vikten av att vi fortsatt investerar i utvecklingsprojekt både på systemsidan och produktsidan. Under 2021 kommer vi att lägga mycket resurser på vidareutveckling av vårt produktsortiment och ta fram ytterligare odlingssystem för fler marknader. Allt för att stå väl rustade inför den revolution som vi är övertygade kommer ske inom hållbar livsmedelsproduktion den närmaste tiden.

Vårt närmaste mål är att nå ett liknande avtal för vår fiskproduktion som det vi ingått med Grönsakshuset i Norden avseende vår grönsaksproduktion. Nästa slakt av fisk sker sent i vår och avsikten är att ha ett liknande avtal på plats innan dess. Vårt pågående projekt med världens första atlantlax odlad i ett akvaponiskt system i industriell skala är något som jag personligen tror kommer att underlätta att få till ett sådant avtal.

När detta är på plats kommer vi ha lönsamhet från hela den löpande verksamheten, vilket medför att vi fullt ut kan fokusera på utveckling och försäljning av odlingssystem och lösningar för urban livsmedelsproduktion. Under december genomförde vi den största nyemissionen i Peckas historia, vilken glädjande blev kraftigt övertecknad. Detta kan vi inte tolka på något annat sätt än att marknaden tror på det vi gör och delar min bild av Peckas framtid som mycket ljus. Vidare är jag tacksam över det förtroende vi fått av både befintliga och nya aktieägare. Det tecknade avtalet med Grönsakshuset säkerställer att kapitalet från emissionen primärt kommer att användas för just vidare utveckling av våra odlingssystem.

När jag blickar tillbaka på året som gått ser jag en vändpunkt för Peckas. Vi har genomfört en mycket stor omställning vilket medfört en del kostnader, men det har framförallt positionerat oss väldigt väl för en otroligt spännande framtid. Vi har nu en betydligt mindre organisation och goda förutsättningar att investera i utveckling och framtiden. Vi har också satt oss själva på kartan som systemleverantör och gett oss förutsättningar att kunna leverera våra första system till marknaden under 2021.

Sammantaget ser jag en väldig ljus framtid för Peckas och ser verkligen fram emot ett fantastiskt spännande 2021. Tillsammans med er aktieägare och anställda är jag övertygad om att 2021 kommer att vara Peckas år.

Mattias Gemborg

VD Peckas Naturodlingar

Notera

Denna information är sådan som Peckas Naturodlingar är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2021 kl. 08.30. Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

För mer information, vänligen kontakta: Mattias Gemborg, VD

Telefon: 0702 654400

E-post: Mattias@peckas.se

Om Peckas Naturodlingar AB

Peckas Naturodlingar har utvecklat ett unikt system för kretsloppsodling av grönsaker och fisk. Fiskarna ger näring till grönsakerna som i sin tur renar vattnet som går tillbaka till fiskarna - allt tas med andra ord tillvara på ett naturligt sätt. Systemet har utvecklats under 20 år med goda resultat. Nu växlar Peckas Naturodlingar upp och blir systemleverantör för att kunna tillgodose en medveten marknad med premiumgrönsaker och fisk, både i Sverige och internationellt. Resultatet blir hållbar, klimatsmart och giftfri mat för framtiden.

Peckas Naturodlingar AB är noterat på NGM Nordic SME under kortnamnet PEKA B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB, +46 8-684 211 00.

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer: www.peckas.se

Fria att använda i artiklar om Peckas Naturodlingar.

Bokslutskommuniké jan-dec 2020

Sammanfattning av perioden (2020-01-01 - 2020-12-31)

Nettoomsättningen för helåret 2020 uppgick till 12 703 KSEK (8438 KSEK)

Rörelseresultatet för helåret 2020 uppgick till -20 123 KSEK (-14 051 KSEK)

Resultatet per aktie för helåret 2020 uppgick till -3,24 SEK (-3,41 SEK)

Sammanfattning av fjärde kvartalet (2020-10-01 - 2020-12-31)

Nettoomsättningen fjärde kvartalet uppgick till 2110 KSEK (2463 KSEK)

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till -7206 KSEK (-5250 KSEK)

Resultatet per aktie för fjärde kvartalet uppgick till -1,07 SEK (-0,77 SEK)

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år


Förstudien avseende Peckas Compact till ICA MAXI Östersund är nu färdig och projektet går in i nästa fas.

Förstudien tillsammans med ICA MAXI Östersund är nu genomförd. Resultaten visar att en etablering av en Peckas Compact i anslutning till butiken är möjlig att genomföra med ett antal modifikationer på grundutförandet avseende storlek och design.


Peckas Naturodlingar AB har tecknat ett tvåårigt avtal med Grönsakshuset i Norden AB värt cirka 21,5 MSEK årligen. Som följd förväntas lönsamhet nås i grönsaksproduktionen 2021.

Som ett led i strategin att fokusera på försäljning och utveckling av odlingssystem, har avtal ingåtts med Grönsakshuset i Norden AB om att sälja och distribuera hela grönsaksproduktionen från Peckas under avtalstiden. De kommer saluföra dem exklusivt från Ystad i söder upp till Härnösand i norr. Vidare kommer de sköta all försäljning samt logistik från Peckas anläggning ut till slutkund. Affären förväntas generera en positiv resultateffekt för Peckas på cirka 10 MSEK årligen jämfört med 2020, och kommer att medge ett ökat tempo i den påbörjade omställningen till leverantör av framtidens odlingssystem.


FÖRETRÄDESEMISSION I PECKAS NATURODLINGAR AB TECKNAD TILL CA 151 % - ÖVERTILLDELNING HAR NYTTJATS

Styrelsen i Peckas Naturodlingar AB ("Bolaget") offentliggör härmed att Bolagets företrädesemission om ca 26,5 MSEK som beslutades och offentliggjordes den 20 november 2020 samt för vilken teckningsperioden avslutades den 15 december 2020 ("Företrädesemissionen"), blev fulltecknad. I Företrädesemissionen tecknades 2 825 068 aktier, motsvarande ca 80 % av Företrädesemissionen, med stöd av teckningsrätter. Därtill tecknades 2 505 001 aktier, motsvarande ca 71 % av Företrädesemissionen, utan stöd av teckningsrätter. Totalt har Företrädesemissionen tecknats till ca 151 %. Styrelsen har även beslutat att utnyttja möjligheten till den övertilldelningsemission som tidigare kommunicerats i EU-tillväxtprospektet, i vilken Bolaget emitterar ytterligare 529 401 aktier till samma kurs som i Företrädesemissionen. Bolaget tillförs genom Företrädes- och övertilldelningsemissionen ca 30,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader.


Peckas Naturodlingar deltar på Investerarjakten Live den 8 december

Peckas Naturodlingar kommer att delta i det livesända eventet Investerarjakten Live den 8 december. Bolagets vd Mattias Gemborg kommer att presentera bolagets omställning till att bli en fullskalig systemleverantör, den pågående emissionen samt planerna framåt. Presentationen inleds kl 15.45 och kommer att sändas i Direkt Studios Youtube-kanal, i Facebook-gruppen Aktier samt på Investerarbrevet.se.


PECKAS NATURODLINGAR AB OFFENTLIGGÖR EU-TILLVÄXTPROSPEKT MED ANLEDNING AV FÖRESTÅENDE FÖRETRÄDESEMISSION

Styrelsen i Peckas Naturodlingar AB ("Bolaget") har, med anledning av Bolagets förestående företrädesemission om ca 26,5 MSEK som beslutades och offentliggjordes den 20 november 2020 ("Företrädesemissionen"), upprättat ett EU-tillväxtprospekt som idag den 30 november 2020 har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.


Den 20 november 2020 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPO

Styrelsen för Peckas Naturodlingar AB ("Bolaget") har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 juni 2020, beslutat att genomföra en emission av aktier serie B med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Teckningstiden löper under perioden 1 december-15 december 2020, eller den period som kan föranledas av förlängd myndighetsgranskning av prospektet. Teckningskursen uppgår till 7,50 SEK per aktie. Genom Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras upp till ca 26,5 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser upp till ett sammanlagt belopp om 13,25 MSEK, motsvarande ca 50 % av Företrädesemissionen.


Kvartalsrapport 2020 juli-september

SAMMANFATTNING AV TREDJE KVARTALET

TREDJE KVARTALET (2020-07-01 - 2020-09-30)

Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 2946 KSEK (2237 KSEK)

Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till -5660 KSEK (-2786 KSEK)

Resultatet per aktie för tredje kvartalet uppgick till -0,83 SEK (-0,67 SEK)

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år


Kommuniké från extra bolagsstämma i Peckas Naturodlingar AB

Idag fredag den 23 oktober 2020 hölls extra bolagsstämma i Peckas Naturodlingar AB (publ). Vid stämman var 256 000 A-aktier och 34 000 B-aktier representerade, vilket motsvarar 37 % av totala antalet röster. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades enhälligt i enlighet med i kallelsen framlagda förslag.


Peckas Naturodlingar har tecknat en avsiktsförklaring med ICA Maxi Östersund om etablering av det första lokala odlingssystemet "Peckas Compact" i Sverige.

I samband med avsiktsförklaringen inleds en förstudie som syftar till att projektera och planera etableringen av en Peckas Compact i direkt anslutning till butiken. Förstudien förväntas vara genomförd till årsskiftet med målsättningen att uppföra och driftsätta anläggningen under 2021.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted