Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Delårsrapport Januari - September 2022

MODERBOLAGET - DET TREDJE KVARTALET I SAMMANDRAG
Alla jämförelsesiffror avser motsvarande period föregående år

 • Periodens intäkter uppgick till 927 KSEK (12 511)
 • Periodens rörelseresultat uppgick till - 2 607 KSEK (544)
 • Likvida medel: 126 KSEK (9 840)


VÄSENTLIGA HÄNDELSER TREDJE KVARTALET

 • Parans har genomfört tidigare beslutade personalnedskärningar.
 • Dotterbolaget PLT har signerat avtalet som innefattar gatubelysning i staden Zibo i Kina som är värt ca 13 miljoner RMB. Förtydligande av tidigare kommunicerad information är att värdet på avtalet är under avtalets period på 10 år som PLT fakturerar kunden kvartalsvis.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Bolagets vd Bo Löfgren valde att på egen begäran avgå som vd för Parans den 11 okt 2022. I övergångsperioden har styrelsen utsett Fredrik Mårtensson som tillförordnad vd samt Patrik
  Mårtensson som tillförordnad extern vice vd i bolaget.
 • Bolagets revisionsbyrå Moore KLN AB med huvudansvarig revisor Charlotta Billing har avgått i förtid den 8 november 2022. Styrelsen söker ny kandidat till nyval.
 • Bolaget har brist på likvida medel och styrelsen ser på olika lösningar för finansiering.
 • Parans har gett dotterbolaget PLT fullmakt att hitta en investerare och partner i Kina.
 • Parans hemsida fungerar för närvarande inte och bolaget jobbar på en lösning med leverantören.

KOMMENTARER FRÅN STYRELSEORDFÖRANDE, DR. FRED SUN

Det har varit en turbulent höst 2022. Vi har haft fullt upp med att hitta en lösning på det akuta likviditetsproblemet i svenska PSL. Den kortsiktiga lösningen är att hitta en investerare och partner till kinesiska PLT som kan stimulera större affärer i Kina PLT och samtidigt möjliggöra svenska PSL:s överlevnad. Vi står fortfarande inför stora utmaningar med den långdragna pandemin som har försenat processer och verksamhet.

MODERBOLAGET - FINANSIELL ÖVERSIKT

Moderbolagets intäkter under tredje kvartalet år 2022 uppgår till 927 KSEK, vilket är en minskning jämfört med samma period föregående år (12 511 KSEK). Rörelseresultatet för moderbolaget för tredje kvartalet
uppgår till -2 607 (544) KSEK.

Resultatet belastas med slutlön till personal och avskrivningar på bolagets patent och varumärken.

Likvida medel har från september föregående år minskat till 126 (9 840) KSEK och härrör främst från negativt kassaflöde från den löpande verksamheten. 

GRANSKNING

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

KOMMANDE RAPPORTER

Parans lämnar återkommande ekonomisk information 4 gånger per år. Nästa informationstillfälle är den 27 februari 2023 då publicering sker av bokslutskommuniké 2022.


20 januari 2023

Parans Solar Lighting AB (publ)
Styrelsen

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted