Bokslutskommuniké 2016

Andra halvåret 1 juli-31 december

 • Nettoomsättningen uppgick till 17 (61) tkr
 • Rörelseresultatet minskade till -4 007 (-3 860) tkr
 • Resultat efter skatt uppgick till -4 619 (-3 904) tkr
 • Resultat per genomsnittligt antal aktie uppgick till -0,52 (-0,55) kr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -5 974 (-6 958) tkr

Helåret 1 januari-31 december

 • Nettoomsättningen uppgick till 17 (61) tkr
 • Rörelseresultatet minskade till -8 670 (-7 295) tkr
 • Resultat efter skatt uppgick till -10 432 (-7 322) tkr
 • Resultat per genomsnittligt antal aktie uppgick till -1,18 (-1,03) kr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -13 747(-3 728) tkr
 • Soliditet uppgick vid periodens utgång till 5,8 (44,6) procent
 • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 1 337 (124) tkr
 • Genomsnittligt antal anställda 2 (1)

Verksamheten under perioden
Papilly har fortsatt utveckla de digitala självhjälps-programmen och intentifierat marknadsföring och försäljning av Stressprogrammet. Under perioden har företag testat och utvärderat Stressprogrammet. Utvärdering från testerna har medfört förbättringar av den tekniska plattformen samt av Stressprogrammet, vilka har integrerats i den tekniska lösningen.

Den digitala tjänsten med dess vetenskapliga metoder och programsteg är en ny produktkategori på marknaden, vilket har inneburit en längre införsäljningsprocess än förväntat. Papillys system skall, med fördel, användas i förebyggande syfte för att minska stressnivåer bland företagens medarbetare och hos privatpersoner. Företagskunder som önskar arbeta med förebyggande åtgärder vill, i vissa fall, testa systemet initialt med ett mindre antal anställda för att utvärdera effekten av programmet innan de lägger en större beställning. Detta har inneburit långa försäljningsprocesser och försenade intäkter. Utrullningen och implementeringen av Stressprogrammet startade under sommaren 2016. Papilly tecknade sitt första kommersiella avtal inom branschen outsourcad kundservice under våren 2016 och under hösten 2016 tecknades avtal med de första företagskunderna inom byggsektorn och bemanningsbranschen.

Betallösningen för kortbetalningar färdigställdes som en integrerad del av systemet och implementerades i juli. I samband med att betallösningen implementerades har de första betalande privatkunderna börjat använda Stressprogrammet, vilket genererar intäkter från och med juli.

Under perioden har Papillys hemsida separerats från den tekniska plattformen för en effektivare hantering av de tekniska lösningarna. Papilly har uppdaterat och förnyat sin hemsida www.papilly.com för att bättre anpassas till både företags- och privatkunder.

Avskrivningar avseende utvecklingskostnader för den tekniska plattformen och Stressprogrammets testversion har påbörjats under perioden.

Den tekniska plattformen och Stressprogrammet fortsätter att vidareutvecklas avseende funktionalitet, layout och design. Både företags- och privatkunder har tillsammans med bolaget identifierat förbättringsmöjligheter som implementeras i vidareutveckling av systemet.

Inför julen genomförde Papilly en undersökning om stressnivåer. 3 900 personer deltog i undersökningen som påvisade genomsnittligt höga stressnivåer. Stressnivån mättes genom ett beprövat tio-frågors screeningtest. Undersökningen uppmärksammades i media och Papillys forskningschef Anders Tengström inbjöds att presentera resultatet i TV4 och SVT.

Kommande rapporter och bolagsstämma
24 april 2017 Årsredovisning
8 maj 2017 Årsstämma
18 augusti 2017 Delårsrapport januari-juni

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets hemsida www.papilly.com.

Bolagets aktie är noterat vid NASDAQ First North. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 23 februari 2017

Gerhard Larsson
Styrelseordförande

Erik Lissner
Verkställande direktör

Ulf Söderberg
Styrelseledamot

Christer Köhler  
Styrelseledamot

Anders Tengström
Styrelseledamot

Charlotte Sundåker
  Styrelseledamot

För ytterligare information kontakta:
Erik Lissner, VD, 070-657 00 42, erik.lissner@papilly.com

Informationen i denna rapport är sådan som Papilly AB, 556884-9920, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappers-marknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 februari 2017 klockan 08:00 CEST.

Om Papilly
Papillys interaktiva och banbrytande program utvecklas i samarbete med ledande forskare och experter från bland annat Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet. Syftet är att skapa lättillgängliga och effektiva verktyg som förebygger stress och ökar välmåendet. Genom Papillys vetenskapligt utprövade webb-program kan stressrelaterad ohälsa effektivt förebyggas vilket bidrar till välmående medarbetare, minskade kostnader och ökad lönsamhet.

Nerladdningsbara filer

Halvårsrapport 2019


Årsredovisning 2018


Bokslutskommuniké 2018


Halvårsrapport 2018


Årsredovisning 2017


Bokslutskommuniké 2017


Halvårsrapport 2017


Årsredovisning 2016


Bokslutskommuniké 2016


Halvårsrapport 2016


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär