Årsredovisning 2016

Kommentar från vd för perioden efter räkenskapsårets slut.

Som tidigare kommunicerats har vi efter årsskiftet genomfört en fulltecknad nyemission om 7,9 Mkr efter emissionskostnader för att möjliggöra en kraftig expansion av säljorganisationen. Eftersom marknadsintresset för vår tjänst visat sig vara stort anställdes i februari sex välmeriterade säljare som tillsammans med Papillys säljdirektör nu är i full gång. Efter genomförd utbildning och introduktion har säljarna nu fler än 260 möten inbokade med VD/företagsledning på främst medelstora bolag (företag av den storleken bedöms ha en något kortare beslutsprocess). I skrivande stund har ca 170 möten genomförts, samtliga kvarstående företag genomförs under april och maj. Säljarna har tagit sina första viktiga genombrottsordrar. Försäljningsinsatserna har hittills resulterat i försäljning eller konkret offert till cirka 20 procent av de besökta företagen. 10 procent av de vi träffar tackar nej till att gå vidare idag, övriga 70 procent av företagen är med i säljprocessen. Vi gör en försiktig bedömning att vi når positivt avslut hos ca 25 procent av de företag vi träffar. En utmaning är att ledtiderna från första möte till beslut och implementering är något längre än förväntat. Ledtiderna kommer troligen förkortas när marknaden blir mer bekant med vår tjänst som idag inte har en etablerad produktkategori vi kan jämföras med.

Jag är övertygad om att Papillys tjänster kommer att bli en vändpunkt. Vårt program kommer göra stor skillnad på landets arbetsplatser och för människors hälsa och välmående.

Styrelsen hänvisar till förvaltningsberättelsen i årsredovisningen där bolagets behov av eventuell framtida finansiering beskrivs samt revisorernas kommentarer enligt nedan.

Revisionsberättelsen avviker från standardformuleringen med nedanstående upplysning

"Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamheten på förvaltningsberättelsen, väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, som beskriver bolagets behov av eventuell ytterligare framtida finansiering. Om inte ytterligare finansiering kan erhållas finns det faktorer som kan leda till osäkerhet om företagets förmåga att fortsätta verksamheten. Dessa förhållanden tyder på att det finns väsentliga osäkerhetsfaktorer som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten"

Årsredovisningen bifogas.

2017-04-24

För ytterligare information:
Gerhard Larsson, ordförande
Tel: 070-517 17 18
E-post: gerhard_larsson@yahoo.se

Erik Lissner, VD 
Tel: 070-657 00 42 
E-post: erik.lissner@papilly.com

Om Papilly
Papillys interaktiva och banbrytande program utvecklas i samarbete med ledande forskare och experter från bland annat Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet. Syftet är att skapa lättillgängliga och effektiva verktyg som förebygger stress och ökar välmåendet. Genom Papillys vetenskapligt utprövade webb-program kan stressrelaterad ohälsa effektivt förebyggas vilket bidrar till välmående medarbetare, minskade kostnader och ökad lönsamhet.

Informationen i denna rapport är sådan som Papilly AB, 556884-9920, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappers- marknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 april 2017 klockan 16:03 CEST. Bolagets aktie är noterat vid NASDAQ First North. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK.

Nerladdningsbara filer

Halvårsrapport 2019


Årsredovisning 2018


Bokslutskommuniké 2018


Halvårsrapport 2018


Årsredovisning 2017


Bokslutskommuniké 2017


Halvårsrapport 2017


Årsredovisning 2016


Bokslutskommuniké 2016


Halvårsrapport 2016


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär