Delårsrapport januari - juni 2019

Första halvåret

 • Nettoomsättningen uppgick till 470 (873) KSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -6 619 (-5 495) KSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -6 870 (-5 847) KSEK.
 • Resultat per genomsnittligt antal aktie uppgick till -0,03 (-0,31) kr.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3 978 (-17 451) KSEK.
 • Soliditeten var vid periodens utgång 50,4% (57,2%).
 • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 563 (573) KSEK.
 • Genomsnittligt antal anställda var 3 (3).

Väsentliga händelser under perioden

 • Veronica Pettersson blir ny försäljningschef samt tar plats i ledningsgruppen.
 • Aldrig Ensam väljer Papilly som leverantör av tjänster kring psykisk ohälsa.
 • Styrelsen förstärks med Madeleine Dahlström.
 • Förändring i den operativa ledning; Monica Werneman lämnar som VD och ersätts av ordf. Sverker Littorin.
 • Försäkringskassan godkänner Papilly som samordnare av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd.
 • Bolaget säkerställer hyresintäkter om 1 100 -1 200 tkr vid Kilafors Herrgård.
 • Bolaget ingår flertalet strategiska pilotprojekt i det nya uppdaterade Antistressprogrammet.

Väsentliga händelser efter perioden

Bolaget har säkerställt kortsiktig finansiering för en period om minst 4 månader. Detta utan att vara beroende av ej klara men offererade kundavtal, vilket möjliggör att arbetet med långsiktig finansiering kan fortlöpa enligt plan och under ordnade former.

Kommande rapporter

28 februari 2020 Bokslutskommuniké            
April 2020 Årsredovisning
Augusti 2020 Delårsrapport januari-juni

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets hemsida www.papilly.com.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 31 augusti 2019

Sverker Littorin, ordförande & tf VD, Anders Tengström ledamot, Kaisa Räftegård ledamot, Åsa Inde ledamot, Jacob Dalborg ledamot, Madeleine Dahlström ledamot

För ytterligare information kontakta:

Sverker Littorin Ordförande, 0708 755 309
sverker.littorin@momentor.se 

Kontaktinformation Certified Adviser
Eminova Fondkommission AB
Tel: 08-684 211 00
E-post: info@eminova.se 

Papilly

Stockholm. Papilly har som affärsidé att utveckla och tillhandahålla forskningsbaserade helhetslösningar, som hjälper arbetsgivare och privatpersoner att effektivt förebygga och minska stressrelaterad psykisk ohälsa. Bolagets mission är att med stöd i forskning utveckla och tillhandahålla tjänster och digitala program, för att hjälpa människor att nå ökat välmående och förbättrad livskvalitet. Utvecklingen av tjänsterna sker i samverkan med ledande forskare från Karolinska Institutet. Genom effektiva metoder och lättillgängliga digitala program ska Papilly skapa bestående förändring som ger ökat välmående och förbättrad livskvalitet. Bolagets aktie är noterat vid NASDAQ First North.

Informationen i denna rapport är sådan som Papilly AB, 556884-9920, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 augusti 2019 klockan 10:00 CET. Bolagets aktie är noterat vid NASDAQ First North. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK

Nerladdningsbara filer


KOMMUNIKE FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAPILLY

Extra bolagsstämma hölls i Papilly AB (Papilly) idag den 5 december 2019 kl. 11.00, varvid följande beslut fattades:PAPILLY KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Papilly AB (publ) kallar till extra bolagsstämma torsdag den 5 december.


FÖRTYDLIGANDE RIKTAD NYEMISSION

Styrelsen för Papilly fattade igår, med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 16 maj 2019, beslut om en riktad emission om 1,7 MSEK, 34 000 000 aktier, till emissionskursen 0,05 SEK.


PAPILLY BESLUTAR OM RIKTAD NYEMISSION

Styrelsen för Papilly har idag med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 16 maj 2019, beslutat om en riktad emission om 1,7 MSEK. 34 000 000 aktier emitterats till en kurs om 0,05 SEK. Aktiekapitalet ökar i och med emissionen med 1,7 MSEK och uppgår efter emissionen till 18 891 409,85, fördelat på 377 828 197 aktier. De nyemitterade aktierna medför en utspädningseffekt om cirka 10 procent.Komplettering till pressmeddelande publicerat 191010 kl. 14.20 med uppdatering av kundens namn: PAPILLY INGÅR AVTAL MED STOCKHOLMS UNIVERSITET

Papilly har ingått ett avtal med Stockholms Universitet innehållande leverans av Papillys digitala program för förebyggande stresshantering och stressrelaterad psykisk ohälsa. Avtalet är ett resultat av en längre dialog mellan Papilly, en av bolagets samarbetspartners Ninfea AB och Stockholms Universitet. Leverans kommer ske under första och andra kvartalet 2020 och skall nyttjas av en grupp medarbetare på universitetet. Avtalsvärdet är 178 000 kronor.MARTIN LINDGREN LÄMNAR PAPILLY - STYRELSEN HAR PÅBÖRJAT REKRYTERINGSPROCESS

Bolagets CFO Martin Lindgren har meddelat bolaget att han har erbjudits en tjänst som VD i ett investmentbolag vilket han avser acceptera. Med anledning av detta har bolaget valt att säga upp Lindgrens tjänst och inleda sökandet efter en ny CFO. Lindgren kommer stå bolaget till förfogande under hela uppsägningstiden och vara delaktig i rekryteringsprocessen för att finna sin efterträdare, hans sista arbetsdag blir den 23 december.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär