Beslut från årsstämma i Papilly AB (publ)

Papilly AB (publ), listat på First North (Nasdaq), höll årsstämma den 18 maj 2021. Stämman fattade följande beslut:

  • Beslutades att fastställa resultat-och balansräkningen avseende räkenskapsåret 2020 samt att disponera de till årsstämman i enlighet med styrelsens förslag.

  • Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet avseende räkenskapsåret 2020.

  • Beslutades att arvode utgår till styrelsens ordförande med 120.000 SEK medan övriga ledamöter erhåller 60.000 SEK.

  • Beslutades att arvode till revisor utgår enligt löpande/godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

  • Beslutades att omvälja Sverker Littorin, Henrik Källén och Jacob Dalborg som styrelseledamöter. Beslutades att omvälja Sverker Littorin till ordförande. Det noterades att Anders Tengström, Kajsa Räftegård och Leni Ekendahl avböjt omval.

  • Beslutades även att omvälja auktoriserade revisorn Johan Kaijser som revisor i Bolaget.

  • Beslutades att valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande samt en representant för envar av bolagets två största aktieägare per den 31 december 2021

För mer information - besök www.papilly.com

Maria Kullman, VD
Tel: 070-460 88 98
E-post: maria.kullman@papilly.com

Sverker Littorin, Styrelseordförande Tel: 070-875 53 09
E-post: sverker.littorin@momentor.se

Kontaktinformation Certified Adviser Eminova Fondkommission AB
Tel: 08-684 211 00
E-post: info@eminova.se

Papilly har som affärsidé att utveckla och tillhandahålla forskningsbaserade helhetslösningar, som hjälper arbetsgivare och privatpersoner att effektivt förebygga och minska stressrelaterad psykisk ohälsa. Bolagets mission är att med stöd i forskning utveckla och tillhandahålla tjänster och digitala program, för att hjälpa människor att nå ökat välmående och förbättrad livskvalitet. Tjänsterna är utvecklade i samverkan med ledande forskare från Karolinska Institutet. Bolagets aktie är noterat vid NASDAQ First North Growth Market.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted